วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการจัดทําต้นฉบับ ของ มติชน โดย ขรรค์ชัย บุนปาน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสังเขป OUTLINE OF THAI HISTORY


โครงการจัดทําต้นฉบับ ของ มติชน โดย ขรรค์ชัย บุนปาน เรื่อง

 

ประวัติศาสตร์ไทยสังเขป OUTLINE OF THAI HISTORY

 

ระยะเวลาทําต้นฉบับ เสร็จใน 1 ปี (12 เดือน) มีลําดับขั้นตอน ดังนี้

1. ต้นร่าง (ตุ๊กตา) เอาจากบทความเรื่อง ข้อเสนอสังเขป ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์ในหนังสือ ประวัติศาสตร์แห่งชาติ “ซ่อม” ฉบับเก่า “สร้าง” ฉบับใหม่ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์ครั้งแรก 2549, กองทุนแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ พิมพ์ครั้งที่สอง 2551)

2. ส่งสำเนาต้นร่าง (ตุ๊กตา) ให้นักวิชาการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุง

3. สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อวิจารณ์ของนักวิชาการท่ีรับคืนมา

4. ส่งต้นฉบับที่ปรับปรุงแล้วให้นักวิชาการชุดเดิมตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเตรียมประชุม

5. ประชุมใหญ่ให้วิจารณ์ครั้งสุดท้าย

6. บรรณาธิการปรับแก้ครั้งสุดท้าย

7. ส่งต้นฉบับสมบูรณ์จัดพิมพ์เป็นเล่มขนาดปกอ่อน

 

ต้นร่าง : http://www.sujitwongthes.com/outlineofthaihistory/2010/03/outline/

 

คำแนะนำจากนักวิชาการ : http://www.sujitwongthes.com/outlineofthaihistory/2010/04/205-2/

 

เนื้อหาสามบทแรก

 

1. การตั้งถิ่นฐานของผู้คน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น : http://www.sujitwongthes.com/outlineofthaihistory/2011/04/chapter1/

 

2. การเข้ามาของอารยธรรมใหญ่ คือ อินเดีย และจีน : http://www.sujitwongthes.com/outlineofthaihistory/2011/04/chapter2/

 

3. ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 : http://www.sujitwongthes.com/outlineofthaihistory/2011/04/chapter3/

 

 

homepage : http://www.sujitwongthes.com/outlineofthaihistory/


official FB page : https://www.facebook.com/pages/Rev-Siam-History/135619539809942

โดย insanetheater

 

กลับไปที่ www.oknation.net