วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

_/\_ ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน


" เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม "  ปฐมบรมราชโองการ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อครั้งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ที่ยังตราตรึงอยู่ในใจพสกนิกรไทยทั่วแผ่นดิน  ปรากฏชัดนับแต่นั้นตราบจนปัจจุบัน  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า   ปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยทุกคน  ตลอดรัชสมัยของพระองค์  ทั้งโครงการพระราชดำริ ฯ  การพระาชทานความช่วยเหลือ  การทหาร  การปกครอง  การศาสนา  การต่างประเทศ  การช่าง  การทรงงาน  ศิลปะ  ดนตรี  ฯลฯ  ล้วนเกิดขึ้นและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  และชาวโลกอย่างแท้จริง  ดังปรากฏพระเกียรติไปทั่วโลก  ด้วยทศพิธราชธรรมแห่งพระองค์

ข อ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ฯ 

วันฉัตรมงคล  ๒ ๕ ๕ ๔  กรุงเทพมหานคร

โดย anchor01

 

กลับไปที่ www.oknation.net