วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทางออกปัญหาสามจังหวัดฯ 5 (จบบริบูรณ์)


แพท่องเที่ยวลงทุน 600,000 บาท - ตอนนี้ ขายทิ้งแล้ว

           เป็นบทความสุดท้ายที่ปิดฉากบทความ "ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ ตอนที่ ๑-๕" ลากมา "ทางออกปัญหาสามจังหวัดฯ ตอนที่ ๑-๔ " ถึงตอนนี้ เป็นตอนสุดท้าย นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงวันนี้ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นแต่อย่างใด ดูจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากปัจจัยที่ทันสมัยไปวันเวลาที่เปลี่ยนไป แต่ด้วยปณิธานที่อยากจะเขียนให้จบ แม้จะไม่ได้รับความสนใจ จากภาครัฐ หรือใครๆซักเท่าไหร่ นัก
            ฉบับนี้ก็ขอขอบคุณผู้อ่านที่ตามอ่านเรื่องนี้ จะเพื่อตรวจสอบ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ หรือเพื่อการศึกษาก็ตาม หากผิดพลาดประการใด ผู้เขียนก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย 

วิชาสัมนา..(ก่อนจบ)ของนักศึกษาแม่โจ้ ศูนยฺสัญจรเบตง รุ่นแรก. http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1 โดยทางออกขนำเสนอได้ดังนี้


            วันนี้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้เขียน ได้ไปร่วมโครงการเสวนาฯของนักศึกษารัฐศาสตร์แม่โจ้ ศูนย์สัญจรเบตง รุ่นที่ ๗๕ รุ่นที่ช่วยกันคบคิด หาข้อมูลปัญหา เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว รุ่นที่ผู้เขียน นำผลการศึกษามาปรับเขียนเป็นบทความยาวกว่า ๙ ตอน ซึ่งก็ยังคงค้างไว้ในด้านทางออกเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย เนื่องจากอยากจะทิ้งช่วง เพื่อรอให้นักศึกษารุ่นนี้ เรียนจนจบครบหลักสูตร ๒ ปี ก่อน 

 

กลุ่มสตรีมุสลิมซึ่งจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามนโยบายของหน่วยงานรัฐ

            

ผลิตเพื่อออกงานเทศกาลที่ราชการจัดขึ้น


            ดังนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้ว ผู้เขียนจึงพร้อมที่จะนำเสนอทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจไม่ทันสมัยนัก แต่ก็ยังคงสามารถเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในปัญหาการเมืองการปกครองในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยปัญหานั้นสามารถย้อนไปอ่านได้ใน ตอน  ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน ๓ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ


 แนวทางแก้ไขปัญหาฯด้านเศรษฐกิจ


        1. ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
            หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรร่วมมือส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งตลาดกลางลักษณะสหกรณ์ เพื่อเป็นการรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยมีกระบวนการประกันราคาสินค้า และระบบตรวจสอบที่โปร่งใสป้องกันการสวมรอย หรือการหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจริงๆ

ลองกองจาก 90-120 บาทต่อ กิโลกรัม

วันนี้เหลือ 5-32 บาท ต่อกิโลกรัม

จาก กก.ละ 30 บ. เหลือ 5-12 บ.

                

ลองกองจาก กิโลกรัม 100 บาท เหลือ 6-12 บาท


        2. ปัญหานักธุรกิจนายทุนไม่กล้ามาลงทุน
             ตามที่ภาครัฐได้กำหนดเขตพื้นที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่เป็นเงินได้จากธุรกิจตามมาตรา 40(7) และ (8) จากอัตราภาษีก้าวหน้าเหลือเพียงร้อยละ 0.1 ส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามีการขายจะลดภาษีธุรกิจเฉพาะในการขายอสังหาริมทรัพย์จาก 3 เปอร์เซ็นต์เหลือ 0.1 เปอร์เซ็นต์ และคิดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จะลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทางการค้า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด โดยจะลดลงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดจากอัตราปกติ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2555 เป็นแผนการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ที่ดี แต่รัฐต้องชดเชยรายได้จากภาษีดังกล่าว แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ธุรกิจดังกล่าว
             ส่วนเรื่องความมั่นใจในประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย รัฐควรได้เพิ่มความสำคัญการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในลักษณะยามท้องถิ่น ตาสับปะรด หรือโฮมการ์ด  รวมไปถึงสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาความปลอดภัย อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง จะสามารถสร้างความมั่นใจได้อีกระดับ

สภาพสังคมมีการรวมตัวของกลุ่มสตรีอยุ่แล้วตามวิถีมลายู

               
                                 

ทางการซื้อปลามาแจกตามนโยบาย แต่สร้างปัญหาน้ำบริโภคขาดแคลนตามมา แถมราคาความนิยมสู้ปลาทะเลไม่ได้


3. ปัญหาคนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ
            รัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้ทางธุรกิจ เช่น การฝึกอบรมทางด้านการประกอบอาชีพ อาชีพหรือทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพหลัก อาจจะเชิญวิทยากรหรือผู้ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงสื่อวีดีทัศน์ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมและยั่งยืน


4. ปัญหาคนรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตฟุ่มเฟือย
            สร้างจิตสำนึกโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมาเป็นหลักเดิม เน้นแนวทางปฏิบัติพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานความพอเพียง หรือนำหลักศาสนามาขยายเพื่อให้เท่าทันต่อโลกหรือเข้าใจถึงกระแสโลกาภิวัตร ที่หลีกเลี่ยงมิได้

แพะนี่ก็เช่นกัน แจกกันจริง แต่ไม่มีตลาดรองรับ

นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ก็โดนบอมส์

                 

คือพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในสามจังหวัด

ยางพาราผันพวนตามเศรษฐกิจโลก

เคยต่ำเหยียบ 10 บ./กก. จนต้องโค่นทิ้ง กลับทะยานไปถึง 170 บ./กก. 

เราได้แค่ 20 % ของมูลค่าที่ประเทศเพื่อบ้านนำไปเพิ่มมูลค่า

แล้วส่งออกไปจีน


5. ประชาชนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
           - ขยายจัดตั้งแหล่งเงินทุนในชุมชน "กลุ่มสัจจะ” และมีการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
           - เพิ่มวงเงินกองทุนชุมชน ที่มีแนวทางสนับสนุนการลงทุนของประชาชน ที่ประสบความสำเร็จ
หรือมีโครงการฯที่มีความเป็นไปได้สูง เพื่อสร้างโอกาสผู้คนในพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจ
           - รัฐเป็นตัวกลางในการประกัน สนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถเข้าไปปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อแก่คนหรือภาคธุรกิจในพื้นที่ โดยให้มีช่องทางมากกว่าปัจจุบัน
           ครับคงไม่ครบถ้วนกระบวนความ สำหรับแนวทาง แต่หากท่านใดมีเทคนิค หรือหรือกลยุทธ์ดีๆ บวกกับความตั้งใจจริงเพื่อประเทศชาติ ผู้เขียนเชื่อว่าคงไม่สูญเปล่าแน่นอนครับ
           ก่อนปิดฉากบทความทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ขอขอบคุณอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ตามอ่านจนครบทุกตอน สำหรับผู้เขียนแม้จะมีเวลาน้อยลง สำหรับการนำเรื่องอีกมิติในสามจังหวัดฯมานำเสนอแต่ก็ขอยืนยันว่า...หากมีโอกาสก็จะเขียนแน่นอนครับ... สวัสดี   
       


                                

พืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าจะแทนยางได้ในอนาคต

เพราะไม่ต้องคำนึงถึงฝนตกชุก แต่รัฐต้องส่งเสริมจริงจัง

              

ทุเรียนหมดสภาพเหลือ 2-10 บ./กก.

                  

 

ปากคลองฮาลาสวยแค่ไหนใครจะกล้ามาเที่ยว..

 

เอ็นที่แนะนำที่ควรอ่านประกอบ

 

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/07/28/entry-1

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 3

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/09/07/entry-1

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 4

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/10/13/entry-1

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 5

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/04/entry-1

             ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้  ตอน ๑     

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/24/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้  ตอน ๒     

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/02/07/entry-2

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้  ตอน ๓

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/02/21/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้  ตอน ๔

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/03/08/entry-1

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net