วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ประธานร่างรัฐธรรมนูญแสดงความจริงใจพร้อมรับไปดีเบท(ชี้แจง)ทุกทีถ้าขอมา"
1.ชื่อ รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร
ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ติดต่อราชการปัจจุบัน สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)
47/101 ม. 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-527-7815

2. ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in Sovietology, Fribourg University, Switzerland
M.A. (Diplomacy and World Affairs), Occidental College, U.S.A.
M.A. (Government and Russian Studies), Columbia University, U.S.A.
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2537
(ว.ป.อ.รุ่นที่ 36)
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Royal Roads University, Canada

3. ตำแหน่งในปัจจุบัน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด้จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพัมนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์
กรรมการบริหารกองทุน ศาสตราจารย์ จี๊ด เศรษฐบุตร
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชนของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน สำนักงาน ก.พ.ร.
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านวิชาการและสถาบันการเมือง
รักษาการอธิการดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก

4. ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534-2537 และ 2538-2541)
นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
วุฒิสมาชิก (23 มีนาคม 2535 ลาออก 11 มิถุนายน 2535)
วุฒิสมาชิก (2539-23 มีนาคม 2543)
ประธานคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.)
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อุปนายกสมาคมนักเขียน
ประธานกรรมการพิจารณารางวัลวรรรกรรมการสร้างสรรค์ซีไรท์ (2522 – 2527)
กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ - กรรมการ ป.ป.ป.
กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ พิเศษ พ.ศ. ....
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อตรวจพิจารณาเรื่องการจัดทำและ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
กรรมการร่างหลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ มหิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)

5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สูงสุดที่ได้รับ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)

...........................................................................

นรนิติพร้อมแจงทุกเวทีดีเบท ชวนประชาชนลงประชามติ
[ข่าว น.ส.พ.ไทยรัฐ อังคารที่ 10 ก.ค. 50 - 12:49]


นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าววันนี้ (10 ก.ค.) ว่า
ไม่ขัดข้องที่จะไปร่วมเวทีอภิปราย (ดีเบท) ข้อดี – ข้อเสียร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550และคิดว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกคนก็พร้อม หากมีการจัดเวทีดีเบทดังกล่าวเพราะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มีหน้าที่ต้องอธิบายเนื้อหาและข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญทุกคนที่ว่างก็ควรพยายามไป เพราะพื้นที่ 76 จังหวัด หากไม่แยกกันทำงาน คงจะไม่ทัน เนื่องจากมีเวลาจำกัด

"ผมเชื่อว่าคนจะอ่านรัฐธรรมนูญน้อย เพราะมีเนื้อหาหลายหมวด
ส่วนตัวผมอยากให้ประชาชนให้ความสนใจกับหมวดสิทธิเสรีภาพ ว่ามีการเพิ่มความคุ้มครองประชาชนอย่างไร
ผมมั่นใจว่า จะอธิบายโต้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้" ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าว

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญกล่าวต่อกรณีที่จะมีความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ เช่น ติดริบบิ้นสีต่างๆ
เพื่อประกาศเจตนารมณ์รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ว่า การที่กลุ่มใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
มีผลกระทบต่อการลงประชามติแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยอยู่ที่ประชาชนจะตัดสิน
หากประชาชนเห็นว่ารับแล้วจะเป็นประโยชน์ สิ่งอื่นๆ ก็ไม่มีปัญหา
และว่าแม้กระแสจะมีส่วนสำคัญในการผลักดัน แต่ต้องการย้ำว่า
ขอให้ดูเนื้อหาในภาพรวม

นายนรนิติ กล่าวต่อกรณีหลายฝ่ายประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้

คนที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญก็ต้องช่วยกันเผยแพร่ ไม่ใช่เห็นด้วยแล้วไม่ทราบว่ามีข้อดีอะไร
ส่วนที่อดีตพรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศรับร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้มีผลเพราะทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชน จะต้องรอดูวันที่ 19 ส.ค.

"เมื่อถึงวันนั้น ขอให้ประชาชนไปลงประชามติให้มากที่สุด จะรับหรือไม่รับ ไม่เป็นไร
ผมขอให้ประชาชนไปลงคะแนนกันเยอะ ๆ เพราะจะได้มีความชัดเจนว่า รับหรือไม่รับอย่างไร

ถ้าไปออกเสียงน้อยก็ไม่ดี เช่น หากไปน้อย แล้วภาพรวมบอกว่ารับ คนก็ว่าได้ว่า เพราะคนไปออกเสียงน้อย
ดังนั้น ขอให้ไปใช้สิทธิกันมากๆ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ผมก็พร้อมยอมรับ"
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญกล่าว


ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลกับความไม่ชัดเจนของกฎหมายประชามติหรือไม่ เพราะอาจมีผลต่อขอบเขตการประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.นายนรนิติ กล่าวว่า
ขณะนี้ต้องติดตามกฎหมายประชามติ ส.ส.ร.พยายามเดินตามกรอบ เพราะกฎหมายใช้บังคับกับประชาชนทุกคน รวมทั้ง ส.ส.ร. อย่างไรก็ตาม คงไม่มีการประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นพิเศษ

...................................................

อาจารย์นรนิติ พยายามร่างให้ดีที่สุด และ อยากชี้แจงให้ประชาชนฟัง เพื่อเข้าใจก่อนไปลงประชามติ

ขอพวกเราชาวฺ OKNATION และ ผู้เข้าเยี่ยมชม ช่วยกันติดตามข่าวมี ดีเบท ที่ไหน ก็ไปร่วมฟัง ร่วมซักถาม จะได้เข้าใจเนื้อหาก่อนที่จะไปลงคะแนนว่ารับหรือไม่รับ

ขออย่าไปลงตามกระแสโดยไม่รู้เนื้อหาภาพรวมที่แท้จริง


 

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net