วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“คนจนส่วนใหญ่ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยากกว่าคนรวย .......


                เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาคกัน ....

“คนจนส่วนใหญ่ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยากกว่าคนรวย เพราะการดำเนินคดีเหล่านี้ ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมาย”

วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม บอก

หากผู้เสียหายต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ต้องการที่ปรึกษากฎหมาย กองทุนยุติธรรมก็สามารถแต่งตั้งและจัดจ้างให้ได้

วิศิษฎ์ บอกว่า หัวใจสำคัญของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิในการดำเนินคดีของคนยากจน กรณีไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง

กองทุนยุติธรรมจะเน้นการช่วยเหลือคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ

และมีแนวโน้มเป็นผู้บริสุทธิ์

“บางคนอาจไม่ได้ยากจน แต่หากรู้สึกว่า จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกของกระบวนการยุติธรรม ก็สามารถขอรับการช่วยเหลือได้”

กระบวนการตัดสินว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม คือจุดยืนสำคัญ กองทุนยุติธรรมจะมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆไป

รายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีสำหรับ บุคคลธรรมดาที่จะฟ้องหรืออาจถูกฟ้อง

เริ่มจาก...การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล การจ้างทนายความเพื่อว่าความในคดี การวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว

รวมถึงสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

แต่มีข้อแม้ว่า...การให้ความช่วยเหลือจากกองทุนจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกรณ ีที่มีการช่วยเหลือตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว

การขอรับบริการมีหลายช่องทาง เช่น มาด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานในการยื่นขอรับการสนับสนุน

เอกสารที่ต้องเตรียมมา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

ที่ขาดไม่ได้คือ หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดีที่ฟ้อง หรือถูกฟ้อง รายละเอียดเกี่ยวกับคดี

ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ติดต่อได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 15 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2502-8220-1, 0-2502-8223 โทรสาร 0-2502-8224

ต่างจังหวัดติดต่อและยื่นคำขอได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชน โทร.0-2502-0800 ดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.moj.go.th

“ต้องย้ำว่า...กองทุนยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยเหลือคนจน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือคดีแพ่ง...เพื่อต่อสู้คดีที่มีแนวโน้มเป็นผู้บริสุทธิ์”

วิศิษฎ์ ว่า

“กองทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี จ่ายให้กับศาลหรือทนายความโดยตรงตามระเบียบที่กำหนด... จะไม่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ร้องขอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือนำเงินไปใช้เพื่อการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง”

ตามกระบวนการยุติธรรม ผู้ร้องขอมีหน้าที่ไปขึ้นให้การในศาลเท่านั้น

นอกจากนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ยังได้ประสานความร่วมมือพร้อมจัดทำคู่มือการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา

รวมไปถึงสิทธิในการรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พนักงานสอบสวน ทนายความ และประชาชนทั่วไป

ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ มีหลายกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติการสนับสนุน แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

กรณีผู้เดือดร้อนทางคดีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอค่าประกันตัวสู้คดี ซึ่งใช้วิธีการซื้อประกันอิสรภาพกับบริษัทประกัน แต่ไม่สามารถหาบริษัทประกันที่รับทำได้

วิศิษฎ์ บอกว่า กรณีนี้สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางในการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคกัน

ช่วงที่ผ่านมา สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการจัดการอบรม พยายามประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานยุติธรรมจังหวัด แจ้งข่าวสารผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งสถานีตำรวจ สำนักงานทนายความ และอื่นๆ เพื่อให้ ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือจาก...กองทุนยุติธรรม

มั่นใจได้ว่า กองทุนยุติธรรมจะเป็นที่พึ่งสำคัญของผู้บริสุทธิ์ทุกๆคน คดีความที่เกิดขึ้นจะสู้กันที่ความถูกต้อง จะไม่มีกำแพงความรวยความจนเข้ามากั้น

credit = thairach

โดย นักรักผู้อาภัพ

 

กลับไปที่ www.oknation.net