วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ส33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู่โครงงานคุณธรรมจริยธรรมบทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ส33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู่โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ส33201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู่โครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ผู้ศึกษา นางวีระพร วงษ์พานิช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552
  บทคัดย่อ

 การนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอน โดยการเขียนหรือจัดสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีลักษณะคล้ายกับบทเรียนโปรแกรม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัตราความสามารถของตนเอง ซึ่งบทเรียนที่เขียนขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถสร้างมโนทัศน์ให้กับผู้เรียนได้ดีและแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ส33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู่โครงงานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 51 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธจำนวน 8 บทเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.35 และผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพ3 ขั้นตอน แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกแผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.200.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.210.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.310.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยค่าที t – test (Dependent) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ส33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 84.44/82.70
 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ส33201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6445 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
ร้อยละ 64.45
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนาส33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธวิชา พระพุทธศาสนา ส33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู่โครงงานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน อยากรู้อยากเรียนและรับความรู้อย่างมีทัศนคติที่ดี เรียนอย่างสนุก เพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปของโครงงานคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

โดย KruKung

 

กลับไปที่ www.oknation.net