วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลือกตั้ง2554 รายชื่อ 125 ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเพื่อไทย


ผู้สมัครบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่นำมายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ มีดังนี้


 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 4.นายเสนาะ เทียนทอง 5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 8.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
       
       11.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 13.นายบัญฑูรย์ สุภัควณิช 14.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย 15.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 16.พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน 17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 18.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 19.นายเหวง โตจิราการ 20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
       
       21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 22.นายวัฒนา เมืองสุข 23.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 24.นายนิติภูมิ นวรัตน์ 25.น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน 26.นายสุนัย จุลพงศธร 27.นางรพิพรรณ พงศ์เรืองรอง 28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร 29.นายอัสนี เชิดชัย 30.น.ส.สุณีย์ เหลือวิจิตร
       
       31.พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย 32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 37.น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ 38.น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 39.นายสมมพล เกยุราพันธุ์ 40.นายพงศกร อรรณนพพร
       
       41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 42.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล 43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 44.น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ 45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล 46.นายวิภูแถลง พัฒนาภูมิไท 47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ 48.นายพายัพ ชินวัตร 49.นางรังสิมา เจริญศิริ 50.รศ.เชิดชัย ตันติรินทร์
       
       51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์ 53.นายพิชิต ชื่นบาน 54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 55.นายนิยม วรปัญญา 56.น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก 57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร58.นายเวียง วรเชษฐ์ 59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 60.นายวิเชียร ขาวขำ
       
       61.นายประวัฒน์ อุตตะโมต 62.นายดนุพร ปุณณกันต์ 63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ 65.นาายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ 67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 68.นายธนวัชชัย สุทธิบงกช 69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
       
       71.นางมาลินี อินฉัตร 72.นายชินวัฒมน์ หาบุญพาด 73 .นายเอกธนัช อินทร์รอด 74 .นายถิรชัย วุฒิธรรม 75.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 76.นายอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด 77.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 78.นายกมล บันไดเพชร 79.นางฉวีวรรณ คลังแสง 80.นายโสภณ เพชรสว่าง
       
       81.นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ 82.นายสถีรพร นาคสุข 83.นายประแสง มงคลศิริ 84.นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ 85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ 86.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 87.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 88.นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 89.นายธนาธร โล่ห์สุนทร 90.พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง
       
       91.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เชิดมณี 92.นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ 93.นายประสพ บุษราคัม 94.นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ 95.นายปิยะ อังกินันท์ 96.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ 97.นายประเกียรติ นาสิมมา 98.นายยุทธพงษ์ แสงศรี 99.นายวิบูลย์ แช่มชื่น 100.ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ
       
       101.นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์ 102.นายสมบัติ เมทะนี 103.นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 104.นายถนอม สมผล 105.นายธนกฤต ชะเอมน้อย 106.นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ 107.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 108.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 109.นายสุเทพ ลายทอง 110.พล.ต.ต.เกษม รัตนสุนทร
       
       111.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 112.นายสอน ประชามอญ 113.นายวัลลภ สุปริยศิลป์ 114.นายเรวัด สิรินุกุล 115.นายพิทยา พุกกะมาน 116.นางพรรณี แสงสันต์ 117.นายกล่ำคาน ปาทาน 118.นายไชรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 119.นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 120.นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
       
       121.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 122.นายชาญยุทธ เองตระกูล 123.พล.อ.สุเมธ โพธิ์มณี 124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 125.นางนลินี ทวีสิน

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net