วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลือกตั้ง2554 รายชื่อ 125 ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์


ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ที่นำมายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2.นายชวน หลีกภัย 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4.นายเทอดพงษณ์ ไชยนันทน์ 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 6.นายกรณ์ จาติกวณิช 7. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 9.ไตรรงค์ สุวรรณคิรี 10.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
       
       11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 12.นายอิสสระ สมชัย 13.นายเจริญ คันธวงศ์ 14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 15.นายอาคม เอ่งฉ้วน 16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 17.นายสุทัศน์ เงินหมื่น
       
       18.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 19.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20.นายวิฑูรย์ นามบุตร
       
       21.นายถวิล ไพรสณฑ์ 22.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 23.พ.อ.วินัย สมพงษ์ 24.นายสุวโรช พะลัง 25.ดร.ผุสดี ตามไท 26.นายปัญญวัฒน์ บุญมี 27.ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ 28.นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 29.นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ 30.นายนิพนธ์ บุญญามณี
       
       31.นางอานิก อัมระนันทน์ 32.นายโกวิทย์ ธารณา 33.นายอัศวิน วิภูศิริ 34.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 35.นายเกียรติ สิทธิอมร 36.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 37.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน 38.พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี 39.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 40. ดร.ประกอบ จิรกิติ
       
       41.ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา 42.นายกษิต ภิรมย์ 43.ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล 44.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 45.นายวัชระ เพชรทอง 46.นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ 47.นายอิสรา สุนทรวัฒน์ 48.นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 49.นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต 50.นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
       
       51.ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา 52.น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 53.นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 54.ดร.ธิติ มหบุญพาชัย 55.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 56.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 57.นายยุพ นานา 58.นายสะพรั่ง สุขขเวชชวรกิจ 59.นายสัญชัย อินทรสูต 60. นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์
       
       61.นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ 62. ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ 63.ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง 64.นายอภิชัย เดชะอุบล 65.ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ 66.นายอภินันท์ ช่วยบำรุง 67.นายประกอบ สังข์โต 68.นายเกรียงยศ สุดลาภา 69.นายสุริยะ ศึกษากิจ 70.พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน
       
       71.นายชีวเวช เวชชาชีวะ 72.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 73.ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 74.นายพรพล เอกอรรถพร 75.นายฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ 76.นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล 77.นายคำรณ ณ ลำพูน 78.นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 79.นายจีรพงศ์ พวงทอง 80.นายราเมศ รัตนะเชวง
       
       81.นางรักษ์หฤทัย ยกสุฤทัยไขข่าว 82.นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ 83.พ.อ.เพื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา 84.นายภูเบศ จันทนิมิ 85.นายแสนคม อนามพงษ์ 86.นายสุธรรม นทีทอง 87.นายสรวิศ ขุนจันทร์ 88.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 89.นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา 90.นายสุธี กรกมลพฤกษ์
       
       91.นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย 92.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 93.พล.ร.ท.เชษฐ โกมลฐิติ 94.นายประจักษ์ชัย ณสงขลา 95.นายสกล เขมะพรรค 96.นายสำเร็จ ภูนิคม 97.น.ส.จันทรพร ขันโมลี 98.นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 99.นางเตือนใจ นูอุปละ 100.นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์
       
       101.นายภราดร กลางบุรัมย์ 102.นายสุทัศน์ พรหมรัตน์ 103.นายประสงค์ สุภาสัย 104.นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ 105.นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไทย 106.นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 107.นายมงคลลัตถ์ พุกะนัดด์ 108.นายธวัช มนูธรรมธร 109.นายกษิเดช กุลจิตติพร 110.นายขกัช นิมมานเหมินท์
       
       111.นพ.วัชระ สนธิชัย 112.นายรัฐไกร เอกเพชร 113.นายเอกมล อนันตกูล 114.นายวิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ 115.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ 116.นายชุบ ชัยฤทธิไชย 117.นายมาร์โค เจริญใจ 118.นายครูนิตย์ ปิงเมือง 119.พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน 120.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
       
       121.น.ส.ปานระพี ปรีปุณณะชัย 122.นางจันทร์เพ็ญ ปรีปุณณะชัย 123.นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา 124.นางนิภา พริ้งศุลกะ 125.นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net