วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลือกตั้ง2554 รายชื่อ 125 ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน


รายชื่อผู้สมัครบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (พผด.) ดั้งนี้

 1.ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ 2.นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 3.นางพรรณี จารุสมบัติ 4.นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 5.ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 6.ดร.ชาติชาย พุศยาภรณ์ 7.ดร.ประเชิญ ติยะปัญจนิตย์ 8.นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ 9.นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ 10.นายธนาการ ดำรงรัตน์
       
       11.นายประทีป กรีฑาเวช 12.นายนิกร เลาหพงษ์ชนะ 13.ดร.โอฬาร กาญจนกาศ 14.นายธนสิทธิ์ โควสุวัฒน์ชัย 15.นายมานะ เกียรติเชิดแสงสุข 16.นายโยธิน ณ บางช้าง 17.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร 18.นายปกครอง ผาสุขยึด 19.นายไถง ครอบบัวบาน 20.ดร.ประยุทธ สวัสดิ์เรียวกุล
       
       21.ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ 22.น.ส.อรทัย นิตย์คำหาญ 23.นายทอง ศีละวงษ์ 24.พล.ต.ดร.ณัทภัค มาสำราญ 25.นายสมิต จิตเพียรธรรม 26.นายลิขิต มุกดา 27.นางพงษ์ศักดิ์ หนุ่มรักชาติ 28.ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์ 29.นายพลกฤษณ์ ชูจิตร 30.นายเกริกฤทธิ์ ลันไธสง
       
       31.น.ส.ภคมณ ฤดีสุขธนกุล 32.นางเลี้ยม วงศ์ผาบุตร 33.นายนิลฌกศล นิลประภัสสร 34.นายจิราวัฒน์ โสรัจพงศ์เกษม 35.นายณัฐวัฒณ์ เจริญผล 36.น.ส.ขวัญใจ พูลเพียร
       37.นายนวพรรษ สุวรรณสุนทร 38.นายเกษม พุทธิพงษ์ 39.นายนนทรัฐ ขจีกุล 40.นายจักรพันธ์ สูตรประจัน
       
       41.นายจักรกฤษณ์ ศรีสิทธิพรหม 42.นายสมชาย เมฆกิตติกุล 43.นายอาคม พรหมรักษ์ 44.นายสายันท์ ศรีขันธ์ 45.นายวีรพล วัชรสินธุ 46.นายพัสกร วัฒนโพธิ์ทอง 47.นายธน ชำนาญกิจ 48.นางนนทวรรณ สุวรรณสุนทร 49.นางสุภาพร แก้วสว่าง 50.นางจันทิรา สุวรรณสุนทร
       
       51.พ.อ.พัระยุทธ ไพบูลย์วิริยะวิช 52.นายสุวรรณ สะท้านภพ 53.นางมลฑา เทานอก 54.นางสายบัว สุริยนต์ 55.ร.ต.เปลื้อง ไกรกลาง 56.นายนิพล แว่นในเมือง 57.ร.ต.สำนึก ชอบสูงเนิน 58.นางเรณู รักษาสุวรรณ 59.จ.ส.ต.ประดิษฐ์ เกิดศิลป์ 60.พ.ท.อุทัย วิทยากาญจน์
       
       61.นายประเสริฐ สำราญเลิศภวนา 62.นายพิสิฏฐ์ ธรรมบุตร 63.นายเย็น โพธิ์ทะเล 64.นางประสมสุข พูลพิพัฒน์ 65.นางจำเรียง ศิริศักดิ์ 66.พ.ต.สมหมาย ลอยศักดิ์ 67.นายณัฐวุฒิ เดชะวณิช 68.นางส้มจีน กระแสร์กุศล 69.นางสุภาพ สิทธิศักดิ์ 70.นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์
       
       71.นางศุภากร มาตีประเสริฐ 72.นายฉอ้อน ศรีสวัสดิ์ 73.นางศุภกร สาสตร์สูงเนิน 74.นายสำรวย สุวรรณ 75.นายทรงพล กิตติพลานนท์ 76.นายมณัติ พูนจันอัด 77.นายวีระวงษ์ นำกองพระทราย 78.นายสุวัฒน์ ทรวงโพธิ์ 79.นางอรพรรณ มาจำเนียร 80.นายเสน่ห์ นาพุดชา
       
       81.นายชุ่ม ดีหมื่นไวย 82.นายศุภกฤกา กลางในเมือง 83.นางสิริวรรณ ปฐมพาณิชย์พงศ์ 84.นางนันทนา แดงใหม่ 85.นางกลรัตน์ อดทน 86.นายกฆษฎา จุฑาจินดาเขต 87.นาย
       วิวัฒน์ ชนะวงศ์วิสุทธิ์ 88.นายน้อย แซ่ตั้ง 89.นายสมศักดิ์ สกุลไพศาล 90.นางจุรีย์ อังกนก
       
       91.นางปรางค์ทิพย์ เขียวอ่อน 92.น.ส.มารยาท พิมพ์ปรุ 93.น.ส.ขนิษฐา เยมสันเทียะ 94.นางวิภาศรี เทพสถิตย์ 95.นางจุรรัตน์ ภูห้องไสย์ 96.น.ส.วัลยา สอนใจ 97.น.ส.นิตยา อุ่นดี 98.นางบังอร บุญละคร 99.นางมารีย์ บุญละคร 100.นายเจนรบ กระแสร์กุศล
       
       101.น.ส.ดสภา พิเคราะห์ภูมิ 102.นางรุ่งทิวา บุญมีมีชัย 103.น.ส.วิจิตรา สิทธิไทย 104.นางเทียมจิตร แก้ววรรณา 105.นายประทวน คำทอง 106.นางวารี ลาภกระโทก 107.นายทองสุก รอดเจริญ 108.นายสวงค์ ปิตะนีสะวัตร 109.นายแหวน ส้มทอง 110.น.ส.ปัญจรัตน์ ผักใหม
       
       111.นายสนิท รอดเจริญ 112.นางพรทิพย์ เชี่ยงว่อง 113.นางบุญยัง สาริกา 114.นางประไพ โพธิกุล 115.นางกนกวรีย์ โล่หิรัญ 116.นางกันนิกา แก้วกระจ่าง 117.นางฉวี หล่อทอง 118.นางสุรีรัตน์ สมิตรชาติ 119.นางไสว บุญคุ้ม 120.นายรอด รอดเจริญ
       
       121.นายสง่า ประดิษฐสุวรรณ์ 122.นางอรนุช บรรทึก 123.นางมุ่ยฟ้า ทรัพย์กุศล 124.นางวัฒนา ประทุม 125.นายโชคชัย แก้วสันถวะกุล

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net