วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มุมมองและความคาดหวังในทางธรรมเพื่อหลุดพ้น


พระอธิการสมหมาย  จันทโก เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ ชุมชนหนองแฟบซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานถึง 100 ปี ได้นำเสนอมุมมองต่อชุมชนที่เป็นบ้านเกิดและเติบโตว่ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนมาโดยตลอดจากวิถีชีวิตดั้งเดิมคือทำการเกษตร และประมง นับเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พออยู่พอกินไม่อดอยาก เนื่องจากสภาพท้องที่มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อเวลาผ่านไปนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงแยกก๊าซในปี 2525  มีการขยายโรงงานต่าง ๆมาโดยตลอด ชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนอาชีพ มีการขายที่ดินให้แก่โรงงาน ไม่มีที่ดินทำการเกษตรได้แบบเดิม การทำประมงชายฝั่งแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ต้องออกทะเลไปไกลขึ้น ทำให้วิถีชีวิต และสภาพความเป็นอยู่จากเดิมเปลี่ยนเป็นอาชีพรับจ้าง บางชุมชนล่มสลายหายไปจนเกรงว่าหนองแฟบอาจล่มสลาย บ้านและวัดถูกล้อมรอบด้วยโรงงาน ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่อง สุขภาพมีอาการเจ็บป่วย และเผชิญปัญหาด้านแวดล้อม  เช่น กลิ่น แสง เสียง น้ำและอากาศ ฯลฯ รวมทั้งปัญหาตามมาอีกหลายเรื่อง อาทิ ด้านสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากชาวหนองแฟบที่อาศัยดั้งเดิมเริ่มอพยพออกไป ชาวบ้านเริ่มส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือนอกชุมชน คนที่มารับการศึกษาที่โรงเรียนหนองแฟบเป็นคนที่อพยพโยกย้ายมาจากที่อื่น เกิดปัญหาการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ตามมา ดังนั้นความคาดหวังในเรื่อง CSR จึงหวังว่าอยากให้ชุมชนอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างไม่มีปัญหา และเมื่อเกิดปัญหาจะมีการป้องกันมิให้เกิดซ้ำได้อย่างไร รวมทั้งการเยียวยาแก่ชาวบ้านในการให้สิทธิ์ที่เท่าเทียมในการรักษาพยาบาล ขอโอกาสให้ลูกหลานมีงานทำ หวังให้โรงงานให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน ท้ายสุดท่านเห็นว่าความจริงใจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้สำเร็จ

---------------------------------------------------

โดย sutti19

 

กลับไปที่ www.oknation.net