วันที่ จันทร์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แสงเงินแสงทองของชีวิต


คือ แนวทางทำให้เกิดปัญญาที่ทุกคนควรพัฒนาให้มีในตนเอง 

ตามที่ได้พบบทความในหนังสือ

"แสงเงินแสงทองของชีวิต"

เป็นแนวทางถ้าปฏิบัติตาม จะทำให้เกิดปัญญาในตนเองได้

โดย

พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตโต)ปัจจุบันเลื่อนชั้นเป็นพระพรหมคุ

ณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.

นครปฐม

ท่านได้รับเลือกจาก "องค์การยูเนสโก" ให้ได้รับรางวัลระดับโลกว่าเป็น

"ผู้ให้ดวงปัญญาแก่ชาวโลก"

คำสอนจากหนังสือ "แสงเงินแสงทองของชีวิต"ดังกล่าว มี

เนื้อหาดังนี้ ........เมื่อยามเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะพ้นขอบฟ้า จะมี แสงเงิน

แสงทอง ขึ้นมาให้เห็นก่อนว่าอีกไม่นานจะมีพระอาทิตย์

ขึ้น

เช่นเดียวกับดวงปัญญาก่อนที่จะได้มา ก็ต้องมีแสงเงินแสง

ทอง เกิดขึ้นมาก่อนเช่นกัน

ดังนั้น ถ้าผู้อ่านบทความนี้แล้วปฏิบัติตาม จะได้ แสง

แห่งดวงปัญญา ไว้คอยชี้ทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง แนว

ทางแสงเงินแสงทอง 7 แสงตามคำสอนก่อนที่ดวงป้ญญา

จะเกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้....

แสงที่ 1 กัลยาณมิตสัมปทา คือ

การแสวงหาความรู้ เป็นแสงแรกเริ่มของดวงปัญญา ต้องมี

เพื่อน หรือ มีสื่อให้ความรู้ต่างๆ เป็นผู้ให้ หรือ เป็นที่ให้

ความรู้ ...

สื่อที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ

อินเตอร์เนต มีการนำมาใช้ ดัง ตัวอย่าง

e-learning ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง , มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น

การค้นหาสิ่งที่อยากรู้ทาง http://www.google.co.th

ลองคลิกเข้ามาแล้วลองพิมพ์ชื่อเพื่อน หรือ สิ่งที่อยากรู้ลง

ไปในช่องว่างที่ใช้ค้นหา ถ้ามีโพสท์ไว้ในเนต จะสามารถ

เชื่อมไปถึงได้ เป็นแสงที่ 1. ของดวงปัญญา

แสงที่ 2 ศีลสัมปทา คือ

การนำความรู้ที่ได้จากแสงที่1 มาประยุกต์เรียบเรียงเป็นข้อ

ควรปฏิบัติของตนเอง ตามความรู้จากแสงที่1ที่ได้มา

แสงที่ 3 ฉันทสัมปทา คือ

การพึงพอใจที่จะปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติจากแสงที่ 2 เองโดยไม่

ต้องมีใครมาบังคับ ไม่ต้องมีกฏหมาย ไม่ต้องมีคนเห็นก็ปฏิบัติ

อยู่เป็นนิสัย เป็นต้น

แสงที่ 4 อัตตสัมปทา คือ

การเชื่อมั่นตนเองว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ ตามข้อควร

ปฏิบัติจากแสง ที่ 2 ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในการปฏิบัติ "ความ

ดีย่อมทำยาก แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับการปฏิบัติ"

แสงที่ 5 ทิฏฐิสัมปทา คือ

มีความเชื่อในเหตุ-ผล เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ ว่าถ้าทำตาม

ความรู้ที่ได้มา(แสงที่ 1.)แล้วนำมาทำเป็นข้อควรปฏิบัติ (แสงที่

2) แล้ว ผลที่ได้จะเป็นไปตามการปฏิบัติตามความรู้นั่นเอง

แสงที่ 6 อัปปมาทสัมปทา คือ

มีความไม่ประมาท รีบปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ จากแสงที่ 2

ทันทีไม่รอไว้ก่อน "ความดีไม่มีเดี๋ยว ต้องทำทันที"

แสงที่ 7 โยนิโสมนสิการ คือ

ดวงปัญญา
เมื่อทำได้ครบ 6 แสงแล้ว แสงสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น

คือ แสงแห่ง"ดวงปัญญา" คอยนำทางเดินให้ถูกต้องที่เราต้อง

การ

สรุป : เมื่อทุกคนประพฤติตามคำสอนเรื่อง

"แสงเงินแสงทองของชีวิต"

แล้วก็จะได้ดวงปัญญา ก็จะเกิดการแสวงหาความรู้ ก็จะเกิดการ

นำความรู้มาปฏิบัติเองโดยไม่ต้องมีการบังคับ ไม่ต้องมีกฏหมาย

ถึงไม่มีคนเห็นก็ปฏิบัติเอง สังคมจะกลายเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ สังคมที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นตามความรู้ที่มีการค้นพบขึ้น

ใหม่ๆ

 

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net