วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กลุ่มบูหงารายา


    

     

  

     จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กและสตรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันได้แก่ การลอบเผาโรงเรียน ครูและเด็กมีความหวาดระแวงในการเดินทางไปโรงเรียน ผู้ปกครองไม่กล้าให้บุตรไปโรงเรียน ทำให้เด็กไม่สามารถเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ การเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้านตามมา เช่น ปัญหาเด็กกำพร้า เด็กขาดทักษะต่างๆ ด้านวิชาการ ระดับความรู้ไม่ดีเช่นเด็กที่อยู่ในเมือง ขาดกำลังใจในการเรียนการดำเนินชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

     กลุ่มบูหงารายา (Bunga Raya Group) เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่ดำเนินโครงการเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบในชายแดนใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ และส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข มีความเคารพ และเชื่อมั่นในวิถีของชุมชน และเป็นเครือข่ายระหว่างเด็กและสตรีในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทำให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม สร้างความเข้าใจอันดี เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ มีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ตนเองพึงได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี (Convention on the Rights of the Child – CRC)

   

    Bunga Raya อ่านว่าบูหงา-รายา เป็นภาษามลายู หมายถึง ดอกชบา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี และดอกชบา สื่อถึงความเป็นมิตรภาพ 

     พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ย่อมส่งผลกระทบให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ไม่มากก็น้อย แต่หลายท่านคงอยากจะตัดคำว่า “ก็น้อย” ออก เพราะผลกระทบที่เด็กในพื้นที่ได้รับนั้น มันมากมาย และส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาในภายภาคหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย หากองค์กรต่างๆ ไม่มาช่วยเหลือกันอย่างจริงจังแล้ว อนาคตของน้องๆ และอนาคตของจังหวัดทั้งสามนั้นคงจะก้าวไปอย่างลำบาก

    ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ โดยบริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ โดยการโอนเงินได้ที่...

     บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนจังหวัดชายแดนใต้” 

     เลขที่บัญชี 763-0-11265-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี

     หรือร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน เช่นสมุด ดินสอ ดินสอสี ปากกา หรือ หนังสืออ่านเล่นเชิงพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็ก, อุปกรณ์กีฬา, ขนม/อาหารมุสลิม (ฮาลาล-Halal) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและการจัดค่ายของน้องๆ ได้ที่…

   

     สำนักงาน/ศูนย์ประสานงาน กลุ่มบูหงารายา

     76/7 ถนนหนองจิก ซอย 8 ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

  

     *** Terimakasih ตืออรีมากาเซะ แปลว่า ขอบคุณมาก ***

*~*~*~*~*~*~*~*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร./โทรสาร. 073-337-348, คุณอดัม 084-445-6174,

คุณต่วนซอบารียะห์ 084-861-3432, น้องจัส 083-185 0176

email: abraham-009@hotmail.com

ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : http://www.helplink.net/dev/news_activity_detail.php?id=95

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net