วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พึงระวัง "2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย" ทำร้ายลูกเล็ก


    เตือนด้วยความเป็น ห่วงกันอีกระลอก สำหรับบ้านที่มีลูกเล็กต่ำกว่า

2 ขวบ ควรระวังความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้ดี ๆ โดยเฉพาะ 2 เชื้อร้าย

อย่างนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi) ที่นำไปสู่ 3 โรคอันตราย

ในเด็ก ได้แก่ โรคไอพีดี โรคปอดบวม และหูชั้นกลางอักเสบ หากรับมือ

ไม่ทันท่วงทีอาจนำไปสู่ความเสี่ยงร้ายแรงตามมาได้      
       ดังนั้น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรู้เท่าทัน และช่วยปกป้องลูกน้อย

ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้น้อยที่สุด วันนี้มีข้อมูลทางการแพทย์

จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาฝากเป็นความรู้กัน       
       สำหรับ 2 เชื้อร้ายอย่าง นิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi)

ทั้ง 2 เชื้อเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในโพรงจมูก และลำคอของคนเราทั่วไป

แต่มักจะไม่ก่อโรค จนเมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ 2 เชื้อนี้ก็จะก่อให้เกิดโรค

อันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งเชื้อเหล่านี้ติดต่อจากคน

สู่คนได้ง่ายมาก โดยผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย คล้ายไข้หวัด เช่น ในเวลาไอ

หรือจาม และยังเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติ       
       อย่างไรก็ตาม เชื้อทั้งสองนี้คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่ 3 โรคอันตราย

ในเด็ก ได้แก่       
       โรคไอพีดี   
       เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ทำให้เกิดโรคเยื้อ

หุ้มสมองอักเสบ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเด็กที่ติดเชื้อโรคนี้

แล้วอาจจะมีโอกาสเสียชีวิต หรือมีความพิการทางสมองได้ สำหรับลูก

ที่ติดเชื้อในกระแสเลือด จะมีไข้สูง อาจมีภาวะช็อก และต้องตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น การนับเม็ดเลือดขาว หรือการเพาะเชื้อใน

เลือดจึงจะพบเชื้อได้      
       หากเป็นลูกโรคดังกล่าวนี้ จะมีไข้สูง ซึม หรืองอแง ชัก และอาจ

มีอาเจียนพุ่ง และตรวจพบว่า กระหม่อมโป่งตึง ซึ่งหากลูกมีอาการผิด

ปกติดังกล่าวคุณหมอจะต้องเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง ที่สำคัญคือ ต้อง

รีบให้การรักษาที่เหมาะสม และทันท่วงที เนื่องจากโรคนี้มีความรุนแรง

ถึงชีวิต       
       โรคปอดบวม       
       โรคปวดบวม หรือโรคปอดอักเสบ มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

และยูนิเซฟพบว่า โรคนี้เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของโลกที่ทำให้เด็กอายุต่ำ

กว่า 5 ปีเสียชีวิต โดยในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตถึง 2 ล้านคน สาหรับอาการ

ที่พบส่วนใหญ่ ลูกจะมีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก เมื่อคุณหมอ

ตรวจจะได้ยินเสียงปอดของลูกผิดปกติ รวมทั้งผลการเอ็กซเรย์พบปอด

ผิดปกติด้วย และหากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีน้ำหรือหนองในช่องเยื้อ

หุ้มปอด ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง เสี่ยงอันตรายต่อลูกได้

       หูชั้นกลางอักเสบ        
       โรคนี้มีข้อมูลทางการแพทย์พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ำกว่า 3

ปี มีโอกาสเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยโรคหูชั้นกลาง

อักเสบมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ

เป็นโรคติดเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักมองข้าม แต่กลับเป็นภัยเงียบ

ที่อันตรายต่อลูกมาก เพราะเด็กจะติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากโรคนี้มักเป็น

ในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถพูด หรือบอกเราได้ ทำให้ไม่ได้ปรึกษาแพทย์

เพื่อรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้ลูกเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง

หรือเป็นหูน้ำหนวกได้ ก่อให้เกิดความพิการทางการได้ยิน และอาจมีผล

ต่อเนื่องไปถึงพัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตตามมา

นอกจากนี้ ยังนำไปสู่โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้

เนื่องจากหูอยู่บริเวณฐานสมอง และมีช่องทางเชื่อมถึงกันได้หมดตั้งแต่

สมองจนถึงปอด ดังนั้นหากลูกเป็นโรคดังกล่าวนี้ การที่เชื้อจะกระจายไป

ยังอวัยวะต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องง่าย เช่น จากหูไปสู่สมองทำให้เป็นเยื้อหุ้ม

สมองอักเสบ หรือฝีในสมองได้       
       หากหูชั้นกลางเกิดการติดเชื้อ เด็กอาจมีไข้สูง ร้องกวน งอแง

บางรายอาจแสดงอาการว่าปวดในหู โดยใช้มือจับบริเวณหูข้างที่ปวด

หรือดึงใบหูตัวเอง แต่บางคนอาจมีไข้สูงเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากมี

อาการเหล่านี้ก็ให้พาลูกมาพบหมอเลยนะครับ       
       โดยทั้ง 3 โรคอันตรายในเด็กที่เกิดจากเชื้อร้าย 2 ตัว เป็นโรค

ที่รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับวิธีรักษาอื่น ๆ ครับ แต่ปัญหาคือการ

จะรักษาให้หายได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกมารักษาอย่างทันท่วงที

จากการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ ของลูกน้อย ซึ่งการวินิจฉัยโรค

เหล่านี้อาจจะต้องใช้วิธีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น การตรวจ

เลือด การเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง หรือการเจาะเยื้อแก้วหูเพื่อเพาะ

เชื้อ นอกจากนี้ปัจจุบันพบว่า เชื้อนิวโมคอคคัสมีการดื้อยาปฏิชีวนะ

เพิ่มขึ้น ทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้นด้วย      
       แต่ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไป เพราะการใส่ใจดูแล

ลูกน้อยสามารถช่วยเสริมภูมิต้านทานป้องกัน 3 โรคอันตรายนี้ให้ลูก

ได้มาก ตามวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้       
       - เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้มากที่สุด       
       - หมั่นใส่ใจดูแลความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ลูก และความ

สะอาดของผู้ที่ดูแลใกล้ชิดลูกอยู่เสมอ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนให้นม

หรือก่อนสัมผัสอาหารและตัวลูก ตลอดจนปิดปาก และจมูกทุกครั้งที่

ไอหรือจาม      
       - หลีกเลี่ยงการพาลูกน้อยออกไปยังสถานที่แออัด หรือก่อโรค

เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เนอร์สเซอรี่ เป็นต้น       
       เพียงเท่านี้ 2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย ก็จะห่างไกลจากลูกน้อย

ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกเล็กต่ำกว่า

2 ขวบ ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สูง.

 ข้อมูลจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

16 มิถุนายน 2554  

 

โดย ชัยชาววัง

 

กลับไปที่ www.oknation.net