วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันแม่แห่งชาติ..แม่แห่งชีวิต


                                    วันแม่แห่งชาติ..แม่แห่งชีวิต

     [ผู้ที่สะสมอายุได้มากๆ พึงกดแป้นCtrl และแป้น + พร้อมกันเด้อ จะทำให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้น]


ประเทศไทยจัดงานวันแม่ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๖ โดยกระทรวงสาธารณสุข
หลังจากนั้นก็มีหน่วยงานต่างๆ จัดๆหยุดๆ และยังไม่มีกำหนดวันแม่ที่แน่นอน
มีการกำหนด วันเวลา ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม        ในปีพ.ศ.๒๔๙๓
กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน  เป็นวันแม่ประจำปีของชาติ
โดยมีสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้รับมอบหมายให้จัดงาน

ในปี ๒๕๐๑ เกิดภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ  งานวันแม่ประจำปีของชาติ      ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า งานวันแม่ของชาติ ก็ถูกยกเลิกไปด้วย

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ แต่ก็จัดได้เพียงปีเดียวก็หยุด

มาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ไม่แน่ใจว่าตอนนั้น มีพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช หรือนายธานินทร์   กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน
โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ
สืบต่อมาจนถึงปีปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เริ่มมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆทุกคนได้แสดงความ          กตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา

คำขวัญวันแม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔
  
   " ..พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต         ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
       สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น        รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง.." 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๕

   "..แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน          บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ
      พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน          แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖

   "..สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่        มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง
      สม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง          เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ 
      
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ   ปีนี้ความว่า

   "..แม่คือผู้ให้    ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด    นอกจากความรัก  ความเข้าใจจากลูก .."

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้ความว่า

   "..แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต    ควรสอนให้เขารู้จักคิด   และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘

   "..ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า       เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่
      ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย          ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๙
 
   "..รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง      รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์
    ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน     รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐

    "..ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ         คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
     ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน     ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑

     "..เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน      ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น
      หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน     จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒

      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ   วันแม่แห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ความว่า

     "...แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง            เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
      ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร          เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ      วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ความว่า

      "..แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว      กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ
       บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ                หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ความว่า

       "..เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ    ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน
        จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล                ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี.."

     วันแม่แห่งชาติ ทางราชการกำหนดให้ใช้ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์
โดยมีแนวคิดว่า ดอกมะลิ  มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยังออกดอก ได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรัก อันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย
      มีเพลง "ค่าน้ำนม" ที่เเต่งขึ้นโดย อาจารย์ สมยศ  ทัศนพันธ์ เป็นเพลงอย่างเป็นทางการที่ใช้ในงานวันเเม่เเห่งชาติ


                                                       เพลง ค่าน้ำนม

          แม่นี้มีบุญ คุณอันใหญ่หลวง  ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลัง   เมื่อยังนอนเปล
          แม่เราเฝ้าโอละเห่   กล่อมลูกน้อยนอนเปล   ไม่ห่างหันเหไปจนไกล

          แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม   แม่ผ่ายผอม ย่อมเกิดแต่รัก ลูกปักดวงใจ
          เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่    นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนา เพราะค่าน้ำนม 

          ควรคิดพินิจให้ดี  ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม
          โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนม   เลือดในอกผสม  กลั่นเป็นน้ำนม  ให้ลูกดื่มกิน 

          ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง   แต่เมื่อหลัง เปรียบดังผืนฟ้า หนักกว่าแผ่นดิน
          บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น  หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

                                                        ( ซ้ำ *, ** )


        เบื้องแรกที่คนไทยทุกหมู่เหล่า พึงสมควรกระทำใน วันแม่แห่งชาติ คือน้อมรำลึกสำนึกถึง พระคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นแม่หลวงของปวงชนชาวไทย ทั้งมวล
พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณมากมายมหาศาล  ต่อไพร่ฟ้าประชาชนทุกหมู่เหล่า  ทั่วภูมิภาคในแผ่นดินไทย  มาอย่างยาวนาน จริงจัง และต่อเนื่อง

       และ

       ประการที่๒ เราควรต้องรำลึกถึงบุญคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตของแต่ละคน

        “ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ  
          กตเม เทฺว   โย จ ปุพฺพการี โย จ กตญฺญู กตเวทีติฯ

       “ ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จำพวกนี้ หาได้ยากในโลก   
         ๒ จำพวกไฉน คือ   บุพพการีบุคคล ๑  กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑”

                                                    (องฺ.ทุกฺก. ๒๐/๓๖๔/๑๐๙)
      
         บุพการี(บุบพะ-) น. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน
         กตัญญูกตเวที เป็นคำคู่ใช้ในภาษาไทยว่า กตัญญูกตเวทิตา
         กตัญญู ว. รู้อุปการะที่ท่านทำให้,รู้คุณท่าน (ป.)
         กตเวที(กะตะ-) ว.สนองคุณท่าน


 
 เว้ากันซื่อๆ ก็คือ บุคคลที่หาได้ยากในโลก มีอยู่ ๒ จำพวก คือ  ผู้ที่มีพระคุณ และ ผู้ที่รู้บุญคุณ
 ทั้งแม่แห่งชาติ ทั้ง แม่แห่งชีวิต เป็นผู้ที่ทำอุปการะมีพระคุณ ต่อเราเหลือล้นพ้นรำพันขนานแท้ เป็น บุพพการีบุคคลที่หาได้ยากในโลก
         เหลือแต่เราทุกๆคนทุกๆท่านนี้แหละ  อยากจะเป็นกตัญญกตเวทีบุคคล ผู้ที่หายากในโลก จำพวกที่๒ นี้เหลือไม่?

 ว่ากันตามสัจจะ แม่กับลูก นี่เกิดขึ้นมาพร้อมกัน  วินาทีที่คลอดลูกออกมาเมื่อไหร่?คลอดปั๊บ  ก็เป็นแม่ปุ๊บ เมื่อนั้น
     ในหลักของ  ทิศหก บุคคลประเภทต่างๆ  ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์   ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัด    เป็น ๖ ทิศ  จัดให้ มารดา-บิดา เป็น
ปุรัตถิมทิส  ทิศเบื้องหน้า เป็น บุพพการีบุคคล ผู้ที่มีอุปการะคูณต่อบุตรธิดาดังนี้

        ๑. ห้ามปรามจากความชั่ว
        ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี
        ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา
        ๔. หาคู่ครองที่สมควรให้
        ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร

         แล้วบุตรธิดาใด ที่อยากจะเป็น กตัญญูกตเวทีบุคคล ผู้รู้บุญคุณ ก็พึงทำหน้าที่ง่ายๆ ดังนี้

       ๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
       ๒. ช่วยทำกิจของท่าน
       ๓. ดำรงวงศ์สกุล
       ๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
       ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน

         
   ทรายมีเต็มแผ่นดิน หาง่าย ราคาปี๊บละไม่กี่บาท
   เพชรขุดลึกลงไปเฉียดบาดาล หายาก ราคาเม็ดหนึ่งซื้อที่ดินบ้านโคกอีแร้งได้กว่าครึ่งตำบล

         อยากสร้างชีวิตให้มีค่าเท่าทราย  หรือสร้างความหมายให้มีค่าเท่าเพชร
         คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
         เลือกเอาเด้อ
         สหาย
         O.K.
         เอ้ยยยยยยยยยยยยยย

โดย ไทเซน

 

กลับไปที่ www.oknation.net