วันที่ พุธ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บ้านปลายอวนเรื่องราวดีดีของหมู่บ้านเล็กๆในวันแม่แห่งชาติหมู่บ้านปลายอวน เป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่ง ในเขต ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่เชิงเขาหลวงด้านทิศตะวันออก( ทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอ ) มีประชากรอาศัยอยู่หลายครัวเรือน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในหมู่บ้าน คือ การทำสวนสมรม การทำสวนยางพารา การทำสวนผลไม้ ดั่งนั้นอาจกล่าวได้ว่า การดำเนินชีวิตของชาวบ้านในถิ่นนี้ จำเป็นต้องอาศัย อิงแอบพื้นป่าเขาหลวงโดยตรง เพราะ เทือกเขาหลวงเป็นแหล่งกำเนิด ต้นน้ำลำคลองหลายสาย ในท้องที่ อ.พรหมคีรี และ อำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 ระบบนิเวศของที่นี่จะเหมาะกับการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก ด้วยสภาพอากาศ ตามแบบฉบับของป่าดิบชื้นของเขาหลวง และ ยังเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ จ.นครศรีธรรมราชด้วย ด้วยมีเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพื่อ ศึกษาถึงพันธ์ไม้นานาชนิด( เฟินมหาสดำ เฟินบิโกเนีย กล้วยไม้ป่า 

 

หลาสายพันธ์) สัตว์ป่าหายาก สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ เช่น

( นกเงือก สมเสร็จ เลียงผา พญากระรอก )และ อีกความหลากหลายความงดงามทางระบบนิเวสน์  ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ได้อย่างดี เหตุผลประการหนึ่งที่ป่าไม้ในบริเวณแดนดินแถบนี้ยังคงความสมดุลสมบูรณ์อยู่ได้อย่างเหนียวแน่น นั่นก็ คือ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ ได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านปลายอวนขึ้น เพื่อเผยแผ่ ปลูกจิตสำนึกในการ รักษาผืนป่าต้นน้ำ ความสำคัญของป่าไม้ และ การอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ต่างๆ ไปสู่ เด็กเยาวชน และ ชุมชน อย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน รวมทั้งการช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกันไม่ให้มีการทำลาย ป่าไม้และสัตว์ป่า ที่เปรียบเสมือน “ธนาคารแห่งจิตวิญญาณและลมหายใจ” ของชาวบ้านในท้องที่นี้ด้วย

 ดังนั้น ทางชมรม กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติเขาหลวงบ้านปลายอวน และ ชุมชนบ้านปลายอวน จะจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม และอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางราชการ หรือในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปลายอวน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิเรก ศรีณพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ผู้นำชุมชนบ้านปลายอวน ผู้ใหญ่อาภรณ์ คีรีคช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านปลายอวน และ นายกรีฑา ลักษณะวิลาศ ผ.อ.โรงเรียนวัดพรหมโลก คณะสงฆ์วัดพรหมโลก โดย พระครูบรรหารวุฒิชัย เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี พระครูสุตพรหมคุณ เจ้าคณะตำบลพรหมโลก พระสมุห์ว่อง ถาวโร ผ.ช.เจ้าอาวาสวัดพรหมโลก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บวชป่าและปลูกต้นไม้ในวันแม่ 2554 ขึ้น โดยมีตารางกิจกรรมดังนี้

เวลา 07.30 -08.30 น. ร่วมพิธีสมโภชน์ผ้าบวชป่าและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาที่ทำการชมรมอนุรักษ์บ้านปลายอวน


 

08.30 – 15.30 น. เดินทางบวชต้นไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องสมุดทรัพยากรชีวภาพพรหมโลก ( PBRL )

และ ร่วมปลูกต้นไม้ตลอดแนวริมคลองเพื่อป้องกันการพังทะลายของตลิ่งริมคลอง  จำนวน 2,000 ต้น โดยพันธ์ไม้ที่นำมาปลูก มี ไผ่ ประ กฤษณา ขาม และ อีกหลากหลายพันธ์ไม้ยืนต้น

เสร็จจากการปลูกต้นไม้ และ บวชป่าก็ยังมีกิจกรรมดีๆ คือ การลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

 จะเห็นได้ว่า หมู่บ้านปลายอวนแม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่ ชาวบ้านจะมีจิตสำนึกความรักความหวงแหน ต่อ ธรรมชาติในถิ่นบ้านเกิดมาก อันที่จริง โครงการของหมู่บ้านแห่งนี้เริ่มมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เผยแผ่สูธารณะชน ในวงกว้าง เพราะโครงการ ที่ ผช.ศ.ดิเรก ศรีณพงศ์ และ ชาวบ้านปลายอวนทำกันนี้ กว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมก็ต้องใช้ระยะเวลา  แต่สิ่งที่ ชาวบ้านแห่งนี้จะได้รับคือ ความสามัคคีจากการร่วมมือในชุมชน การอนุรักษ์ผืนป่าที่เปรียบเสมือนหลังคาแห่งแดนใต้ การปลูกฝั่งจิตสำนึกการรักษาป่าไม้และการสร้างถิ่นอาศัยให้สัตว์ป่า เพื่อ เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศวิทยา พันธ์พืชสมุนไพร ให้แก่เด็กและเยาวชนอนาคตของชาติด้วย อีกอย่างหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม ป้องกันการมั่วสุมติดยาเสพติดของเด็กเยาวชนได้ในระดับหนึ่งด้วย

 

ดังนั้นโครงการดีๆแบบนี้ควรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ให้มากกว่านี้ ทั้งในการ ประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ เพราะโครงการเล็กๆอย่างนี้ มักจะถูกมองข้ามจากภาครัฐ ด้วยเป็นโครงการหรือแนวคิดของคนกลุ่มเล็กๆไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ผลที่ได้รับจะยั่งยืนยาวนาน ซึ่ง ดีกว่า เมื่อเกิดภัยธรรมชาติดินภูเขาถล่มหรือน้ำป่าพัดพาบ้านเรือนแล้ว มาแจกของ มาซ่อมแซมเป็นไหนๆ ในช่วงวันเวลาดังกล่าวที่ผ่านมา รู้สึกว่าจะเห็นเฉพาะ ครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดพรหมโลกเท่านั้นที่มาจากภาครัฐที่ได้ร่วมกิจกรรม ที่ดีๆในครั้งนี้ ไร้เงา ของ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เข้าใจว่าอาจจะยุ่งน่ะครับแต่ก็ควรมีการสนับสนุนในด้านต่างๆบ้าง ที่เห็น คือ ชาวบ้าน และ ผู้มาร่วมงาน จะบริจาคเงินกันเพื่อการใช้จ่ายในการนี้ เรียกว่า ออกทั้งแรง กายแรงทรัพย์ และ กำลังใจกันเลยครับ

 

 

นี่จึงเป็น เรื่องราวดีๆของหมู่บ้านเล็กๆที่ควรได้รับการบันทึกและสนับสนุนให้ มีการดำเนินต่อไป

จากการปลูกฝั่งจิตสำนึกรักธรรมชาติให้เด็กเยาวชน และชุมชน จากหมู่บ้านสู่อีกหมู่บ้าน เรื่อยไปจนสู่ ระดับอำเภอ จังหวัด และ ประเทศต่อไป เพื่อความ ยั่งยืน แห่งทรัพย์กรป่าไม้ของเราที่นับวันจะลดน้อยถอยลงไปทุกที เพื่อลูกหลานเราในอนาคตจะได้มีลมหายใจ ที่บริสุทธิ์ จนก่อเกิดความคิดบริสุทธิ์ มาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจ และ เพื่อเป็นลมหายใจที่บริสุทธิ์ส่วนหนึ่งของ เหล่ามวลมนุษย์ชาติ .......ในโลกสีฟ้าที่น่าอยู่ใบนี้.......

 ....ด้วยใจรักและตั้งใจ ...มั่นใจแม้นานแสนนาน ....เธอคืออนาคตอันตระการ ...ผู้สืบสานสร้างสังคมไทย....

 ...ฅนริมเขาหลวง ....... 15 สิงหาคม 2554

.....ชมภาพกิจกรรมการบวชป่าและปลูกป่าได้ในบล๊อคครับ....

 

โดย ฅนริมเขาหลวง

 

กลับไปที่ www.oknation.net