วันที่ อังคาร สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กระตุกต่อมเอ๊ะปลุกกระแสวัฒนธรรมชุมชนของวัยโจ๋!!เขาทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมผ่านสื่อสมัยใหม่กันอย่างไร!!


ข้าพเจ้าได้มีโอกาส สมัครเป็น “พี่เลี้ยง” ของเหล่า Cultural Heritage Scout ของ “ย่านกะดีจีน”

พาน้องๆชั้น ม.4 ของโรงเรียนศึกษานารีลงสำรวจ-จดบันทึกขอมูลบน แผนที่-ถ่ายภาพมรดกวัฒนธรรมของ “ย่านกะดีจีน” ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2554











อนึ่ง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน เปนสวนหนึ่ง ของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอนุรักษและฟนฟูชุมชนดวยศิลปวัฒนธรรม (Community Revitalization Through Arts) โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ และการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของกลุุ่มเยาวชนในย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน โดยผนวกกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับ โครงการกรุงธนบุรีรอบศึกษานารีรัศมี 1 กิโลเมตร ของโรงเรียนศึกษานารีีซึ่งจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนในพื้นที่รวมทั้งชุมชนในการรวมพัฒนาการศึกษาเรียนรู้อย่างบูรณาการ ผ่านประสบการณจริงในแหล่งมรดกวัฒนธรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรจากชุมชน

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ อ.สุดารา สุจฉายา และ อ.ธีรนันท์ชวงพิชิต ชวนคุย หัวข้อ “ย่านกะดีจีนของเรา”

จากนั้นจัดกลุ่มแบ่งสำรวจ5ย่านด้วยกัน ข้าพเจ้าลงพื้นที่กะดีจีน มีคุณศานติเป็นวิทยากร

บ่ายโมงตรง ลงพื้นที่ยานกะดีจีน เพื่อฟงการบรรยายในพื้นที่พร้อม “ถ่ายรูป” และ “จดบันทึกข้อมูลในแผนที่” โดยวิทยากรชุมชน เครือข่ายนักประวัติศาสตร์อาสาสมัคร และคุณครูร.ร.ศึกษานารี

















ร้านขนมฝรั่งกุฎีจีน สืบทอดมานานกว่า 200 ปี รุ่นต่อรุ่น ยังรักษาสูตรดั้งเดิมอยู่ มีส่วนผสมอยู่ 3 อย่าง คือ แป้งสาลี(ในอดีตใช้แป้งข้าวเจ้า) น้ำตาล ไข่เป็ด ขนมฝรั่งกุฎีจีนแล้ว ยังมี “กุดสลัง และ ขนมกวยตั๊ด” นอกจากนี้ ยังมี ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ที่ทำมาจากไข่ก็ล้วนมาจากฝรั่งโปรตุเกส จนวันนี้กลายเป็นขนมของไทยไปอย่างสมบูรณ์

หนังสืออยุธยา ของอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ



บ้านวินเซอร์






ขนม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบจับต้องได้ด้วย

ได้ไปชมการทำขนมฝรั่งกะดีจีนและขนมหน้านวล





ตรอกถาน เป็นชุมชนในซอยที่เก่าแก่อีกย่านหนึ่งในบริเวณย่านกะดีจีนนี้





อาชีพทำเปเปอร์มาเช่ส่ง

เดินมาอีกนิดหนึ่ง ที่บ้านนี้ก็ทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ส่งเหมือนกันชอบพี่เขาม้วนโรลได้แจ่มจริงๆ


เห็นยายกับหลานนอนดูทีวี แล้วชอบมาก แถมในบ้านก็มีรูป ในหลวงด้วย



ได้เวลานัดหมายบ่ายสามก็รวมกลุ่มส่งภาพผลงาน เวิรคชอปเพื่อจัดทำ “แผนที่มรดกวัฒนธรรม”

อัพโหลดขอมูลลงส่ืออินเตอรเน็ต

หมายเหตุ :

Cultural Heritage Scout : เยาวชนอาสาอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรม

จัดโดย

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการ สนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนศึกษานารี

เครือขายนักประวัติศาสตร์ศูนยข้อมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี

ชุมชนย่านกะดีจีน ชุมชนย่านคลองสาน



ย่านมรดกวัฒนธรรมทางศาสนาและลักษณะของตรอก ซอก ซอยเล็กๆยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของย่านกะดีจีน ที่ยังคงมีชีวิตชีวาและบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำของชุมชน

ดังที่เคยนำเสนอมาแล้ว (คลิกลิ้งค์)

เดินตรอกกะดีจีน๓..๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อโบสถ์นีโอคลาสสิกซางตาครู้ส..กับเพื่อนโปรตุกีสสมัยเด็ก

เดินตรอกกะดีจีน.๒จากสวนกาแฟสู่กรุวัดประยุรวงศาวาส..จากทุกมุมของเจดีย์องค์ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์

เดินตรอกกะดีจีนเยี่ยม๖ชุมชน๓ศาสนา๔ความเชื่อ..๑ไหว้พระวัดกัลยาณมิตร

คลิป เดี่ยวจะเข้หมู่จีนขิมใหญ่ ทางจางวางทั่ว พาทยโกศล ได้ถ่ายทอดให้คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ บุตรี

บรรเลงจะเข้หมู่โดยนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตระดับมหาบัณฑิตของภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฝั่งธนบุรี สำนักดนตรีพาทยโกศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สตูดิโอถ่ายรูปในสยาม..ฟรานซิสจิตรฝรั่งกะดีจีนช่างถ่ายรูปหลวง..ผู้ถวายงานให้พระพุทธเจ้าหลวงมากที่สุด

กระทบไหล่รองผู้ว่าฯที่ย่านกะดีจีน..พื้นที่สาธารณะรอบมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน..

11 สิงหาคม แต่งแต้มบรรยากาศของย่านให้สดใสด้วยสีเขียวของสวนรูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กของย่านกะดีจีน ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปี 2554

ดีมั๊ยคร๊าาา..ชอบมั๊ยคร๊าาาา!.เมื่องานเข้า!!รับวันแม่..!!วัยรุ่นไทยพร้อมอาวุธครบ..บุกชุมชนกะดีจีน..ทายกัน..จะเลียนแบบที่อังกฤษมั๊ย!!..



อัลบั้มใน facebook