วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

People Risk ต้นตอความล้มเหลวการพัฒนางานบริหารความเสี่ยง


  อาจารย์จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

ในอีกหนึ่งของโลกนักบริหารความเสี่ยง  เป็นโลกของนักพัฒนาโมเดลใช้โมเดลเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของทิศทางการตลาด  หรือใช้โมเดลในการตัดสินความถูก-ผิด  หรือความเก่งไม่เก่งของคน

แท้ที่จริงแล้ว  สิ่งที่นักบริหารความเสี่ยงกลุ่มนี้กำลังสร้างให้เกิดขึ้นในโลกก็คือความเสี่ยงรูปแบบใหม่อีกอย่างหนึ่ง

อะไรคือความเสี่ยงที่เป็นสาระที่แท้จริงของความเสี่ยงที่องค์กรควรจะพิจารณาและหาทางจัดการ

1.ความเสี่ยงกลยุทธ์

2.ความเสี่ยงกระบวนการ

3.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

4.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ?

เบื้องหลังจริงๆ ของตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้คือ  ก็คือมนุษย์นั่นเอง

ดังนั้นในทุกองค์กร  ควรจะหาทางจัดการกับ People Risk ก่อนเป็นอันดับแรกอยู่ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันดับแรก   ระหว่าง

.People ที่เป็นผู้บริหาร

.People ที่เป็นพนักงาน

จากประสบการณ์พบว่า  องค์กรมักเลือกที่จะจัดการกับ People ที่เป็นพนักงานและบุคลากรระดับปฏิบัติการก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของการสั่งการ การมอบหมาย และการกำหนดบทบาทของเจ้าภาพความเสี่ยงว่าต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร

แต่ People ตัวแรกคือผู้บริหารต่างหากที่เป็นความเสี่ยงสูงสุด

People Risk ที่เกิดมาจากตัวผู้บริหารมีอะไรบ้าง

1.ไร้ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยง  หรือคิดว่าตนเองรู้ดี

2.ถึงรู้ว่าเป็นความเสี่ยงก็ยังหลอกตัวเองว่า  ความเสี่ยงไม่มาก  องค์กรมั่นคง

3.บิดเบือนประเด็นเรื่องของความเสี่ยง  ไม่ยอมบอกว่ามีความเสี่ยง  ถือว่าการเปิดเผยเรื่องของความเสี่ยงเป็นการเปิดเผยความผิดพลาด  ข้อบกพร่อง

4.มีความเชื่อว่า  ไฟในอย่านำออก  ไม่ควรเอาความเสี่ยงไปเที่ยวเปิดเผย  พูดกันเซ็งแซ่

5.มีพฤติกรรมการบริหารจัดการที่เป็นบ่อเกิดความเสี่ยงแก่องค์กร  เช่น

5.1  ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จนมีแต่ปัญหาการบริหารจัดการและกลายเป็นตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงภายในองค์กร

 

5.2  บริหารงานแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่อยู่กับร่องกับรอย  จนเกิดความปั่นป่วนและวุ่นวายไปทั่วทั้งองค์กร

5.3  ตัดสินใจแบบกล้าบ้าบิ่น  ทั้งที่ขาดความพร้อม  จนทำให้การดำเนินงานตกอยู่ในฐานะของความเสี่ยงอย่างไม่ควรเกิด

จะแก้ไข People Risk จาก CEO อย่างไร

และผู้ที่จะบริหารจัดการ People Risk ที่เกิดจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรควรจะเป็นใคร

ไม่น่าจะมีใครที่เหมาะสมได้เท่ากับคณะกรรมบริษัท  เพราะ

1. คณะกรรมการบริษัทคือคนที่เลือกข้างผู้บริหารคนนั้น  ก็ต้องแก้ปมที่ตนเองผูกเอาไว้

2. คณะกรรมการบริษัทคือคนที่ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารย่อมสามารถกำหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานจากคุณภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีน้ำหนักสูงกว่าปกติได้  หากจะเป็นการช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรได้

3. แม้แต่ผู้บริหารระดับรองลงไปจาก CEO ก็อาจจะต้องกำหนดให้ CEO นำเสนอขออนุมัติในหลักการก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  ที่อาจจะเป็นตัวการสร้างความเสี่ยงรูปแบบใหม่

ใช้ระบบผู้น้อยประเมินผู้ใหญ่เพื่อจัดการความเสี่ยง

นอกเหนือจากการดึงเอาคณะกรรมการบริษัทลงมาทำหน้าที่แก้ไขและปรับระดับความเสี่ยงที่มากจาก People Risk-CEO ตามบทบาทที่ควรจะเป็นแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจจะสามารถวางเกณฑ์เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการลงไปในผู้บริหารระดับต่ำกว่า CEO ก็ได้

ในองค์กรสมัยใหม่ และให้ความสำคัญกับ Change Agent สูงๆ  ได้กำหนดให้มีระบบการประเมินผลการดำเนินงาน 2 ทางคือ

1.ผู้บังคับบัญชา  ทำการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา  อาจจะให้คะแนน 70-80%

2.ผู้ใต้บังคับบัญชา  ประเมินคะแนนในสัดส่วน 20-30% เมื่อรวมกับคะแนนใน (1)  จะเท่ากับ 100% พอดี

ที่เป็นเช่นนี้  เพราะผู้บังคับบัญชามักจะเห็นมุมมอง  พฤติกรรมที่ดีๆ ของผู้บริหารที่กำลังประเมิน  ตามสัจธรรมที่ว่ามนุษย์เป็นนักปรุงแต่งพฤติกรรมที่เก่งที่สุดในโลก

แต่พอลับหลังผู้บังคับบัญชาหรือ CEO หรือเมื่ออยู่กับลูกน้องพฤติกรรมของผู้บริหารของคนนี้ กลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ไม่เอาไหน ไม่มีคุณค่าต่อองค์กรในการบริหารจัดการเลย ดีแต่ present face คอยหาจังหวะพูดอยู่เรื่อยๆ

คนที่จะประเมินพฤติกรรมลับหลังได้ดีที่สุด  ก็คือ  ผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองและจะทำให้การประเมินคนและแก้ไข People Risk ออกมาใกล้เคียงกับ 360 องศามากขึ้น

แนวทางการแก้ไข People Risk อีกประการหนึ่งที่ทำได้จริงและใช้ได้กับองค์กรทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นกิจการที่ทำธุรกิจประเทศใดก็คือ “หลักการมีส่วนร่วม”

1.   กรณีของผู้บริหารระดับรองและพนักงาน

หลักการมีส่วนร่วมในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงก็คือ  การมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและเต็มใจ  ในการให้ข้อมูลข่าวสาร  ให้สารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูล (Data Base) แก่ผู้บริหารระดับสูง  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

ขณะเดียวกันก็เข้ามีส่วนร่วมในการทำให้ตนเองเกิดความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้ที่มีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  จนสามารถเอาไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ได้

2.   กรณีของผู้บริหารระดับสูง

หลักการมีส่วนร่วมคงจะเปลี่ยนไปและแตกต่างจากพนักงานระดับทั่วไป  เพราะคงจะต้องหมายถึงการร่วมในการตัดสินใจอย่างมีคุณค่า ชอบธรรม รับผิดชอบ เพื่อให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์และเป้าประสงค์ขององค์กร

หากขาดความร่วมมือการเข้ามีส่วนร่วมของการตัดสินใจที่ดีเมื่อใดก็ย่อมบอกได้ทันทีว่า  ตัวผู้บริหารคนนั้นนั่นเองที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดขององค์กร

 

โดย จิรพรสุเมธีประสิทธิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net