วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ระบบเฝ้าระวัง หนึ่งในเส้นทางสู่ Value Creation


อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

นักบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่น้อยพยายามอย่างยิ่งที่จะไต่ระดับของการบริหารความเสี่ยงจากการตั้งรับ หรือคอยแต่จะแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นและกระทบต่อการดำเนินงานในธุรกิจตามปกติ เป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ที่วางแนวกำแพงป้องกันมิให้ความเสี่ยงข้ามจากเกณฑ์ที่ยอมรับไดเมาสู่เกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้

แต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่วิธีการ หรือ How to มักจะเริ่มติดขัดหรือคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดี

แนวทางหนึ่งของการพัฒนาให้องค์กรนำไปสู่ Value Creation ก็คือ การที่องค์กรสามารถ

1.กรอบแนวคิดในภาพรวม

ความเสี่ยงที่เพียงพอควรจะพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (Watchlist) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณของสำนักงบประมาณ และพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัย (Early Warning System) บางระบบ

1.2 นิยามที่เกี่ยวข้อง

(1) ระบบเฝ้าระวังในการดำเนินโครงการ

หมายถึง  ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญระดับยุทธศาสตร์หรือระดับนโยบายไว้ในส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นแหล่งในการอ้างอิงและเฝ้าระวัง ด้วยการนำเอาข้อมูลโครงการที่กำลังจะดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของ ณ ปัจจุบัน เข้าไปสอบทานหรือตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงหรือตรงกันกับข้อมูลเฝ้าระวังกลางดังกล่าวหรือไม่ หากมีความเชื่อมโยงหรือตรงกัน จะต้องเพิ่มกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระบบข้อมูลเฝ้าระวังกลางจึงทำหน้าที่ในการเป็นตัวเตือนว่ามีเงื่อนไขพิเศษหรือสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะมีการพัฒนาไปสู่สถานะที่เป็นความเสี่ยงจนอาจจะผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของสำนักงบประมาณ

(2) ที่มาของระบบเฝ้าระวัง

ควรจะเป็นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้  เช่น  ข้อมูลของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง  และเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา  หรือเป็นรายงานมาตรฐานภายในองค์กร

(3) ระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้า

หมายถึง ระบบที่ใช้ในการติดตาม จับตา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ทราบถึงสถานภาพทางด้านการคลังของรัฐบาลว่า ขณะนี้มีความแข็งแกร่ง หรือมีแนวโน้มของความอ่อนแอทางด้านการคลังหรือไม่ อย่างไร และมีความน่าจะเป็นในการเกิดวิกฤตการณ์หรือไม่

 

2. วัตถุประสงค์ระบบเฝ้าระวังและระบบสัญญาณเตือนภัย

(1) เพื่อให้เกิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือผลการใช้งานที่นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสร้างตัวเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ  ต่อเนื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  และใช้ประโยชน์รวมกันได้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ และการประเมินผลการใช้งบประมาณ

(2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมระบบการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณของสำนักงบประมาณ ที่สะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น  จากการที่มีข้อมูลให้เข้าไปตรวจสอบหรือสอบทานคอยเตือนแสดงสถานภาพการดำเนินงาน  โดยเฉพาะดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กรที่สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานได้ตลอดเวลา (Real Time)

(3) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำรายงานประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากที่ระบบงานปัจจุบัน  สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น บนฐานของปัจจัยความเสี่ยง  โดยสามารถเรียกใช้และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำรายงานประเภทต่างๆ  ได้ตามความต้องการ  ตลอดเวลาและรวดเร็ว  เนื่องจากมีพร้อมอยู่แล้วในระบบงาน

(4) เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ปราศจากการคุกคามเนื่องจากสามารถทราบสถานการณ์ของสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มงานในองค์กรอยู่ตลอดเวลา  ทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณ  บุคลากร  เวลา  อุปกรณ์  เครื่องมือนำไปใช้งานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

 

 

3. เป้าหมายของการเฝ้าระวัง และ/หรือสัญญาณเตือน

(1)   ลดความล่อแหลมเสี่ยงภัยของการดำเนินงานภายในองค์กร

(2)   เพิ่มขีดความสามารถการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองของบุคลากรภายใน      องค์กร

(3)   เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับเหตุ/ภัยต่าง ๆ ในองค์กร

(4)   เพิ่มความสามารถในการประเมินความเสี่ยงภัยและเหตุผิดปกติ และการวิเคราะห์      ความล่อแหลมของสถานการณ์

(5)   เพิ่มความสามารถในการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการเหตุ/ภัยของบุคลากรภายในองค์กร

(6)   การดำเนินงานและสภาพแวดล้อมภายในของสำนักงบประมาณมีความเป็นอยู่ที่         ปลอดภัย และการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

4. ลักษณะสำคัญของการเฝ้าระวังและ/หรือสัญญาณเตือนภัย

   ระบบเฝ้าระวัง และ/หรือสัญญาณเตือนภัยที่ดี ควรจะต้องมีลักษณะที่สำคัญ

1. เป็นการเตือน การบอกให้เกิดความระวัง เป็นเครื่องเตือน

2. ไม่ใช่เป็นเรื่องของการวัด (measurement) หรือการประเมิน

    (evaluation or assessment) เป็นครั้งๆ

3. เป็นการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของต่อเนื่องตลอดเวลา

    (continuous monitoring) หรือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (continual monitoring)

4. ผลจากการเฝ้าระวังหรือสัญญาณเตือนต้องนำไปสู่การตอบสนองต่อไป

5. ต้องมีองค์ประกอบตามหลักการเฝ้าระวัง ได้แก่ การมีจิตใจหรือเจตคติที่จะเฝ้าระวัง การรับรู้ในสิ่งที่เฝ้าระวัง และเลือกที่จะใช้วิธีการเฝ้าระวังที่เหมาะสม

 

 

 

โดย จิรพรสุเมธีประสิทธิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net