วันที่ เสาร์ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Risk Appetite / Tolerance ความสำคัญในการปรับปรุงผลดำเนินงานองค์กร


อาจารย์จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

          ในโลกของการบริหารจัดการสมัยใหม่  ภาคธุรกิจเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจและมุมมองของความเสี่ยง  ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นระหว่างความเสี่ยงกับการกระเตื้องดีขึ้นของผลการดำเนินงาน  หมายความว่าผลการดำเนินงานทางธุรกิจของกิจการเริ่มมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ

          ด้วยบทพิสูจน์ที่ผ่านมา  เรื่องของการบริหารความเสี่ยง  ไม่ใช่เรื่องปาหี่หรือเรื่องฉาบฉวยที่ทำให้มีเอาไว้เป็นไม้ประดับองค์กรอีกต่อไป

          ในบรรดาเรื่องที่กิจการทั้งหลายหนักใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงก็คือ  การที่จะต้องกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ที่เรียกกันว่า  Risk Appetite  ซึ่งในภาคปฏิบัติหลายกิจการใช้การกำหนด  Risk  Appetite  ต่างหาก  โดยไม่ผ่าน

(1)   การประเมินเปรียบเทียบ  ชั่งน้ำหนักที่สมดุลระหว่างน้ำหนักของความเสี่ยงกับโอกาสทางธุรกิจ  เพื่อมิให้เน้นด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป

(2)   การเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง  Risk Appetite   กับเป้าหมายซึ่งกลยุทธ์

หากการดำเนินงานทั้งสองส่วนนี้เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม  ก็จะกลายเป็นตัวสร้างปัญหาและเป็นปัจจัยความเสี่ยงของกิจการเสียเอง  แทนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงระบบและทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

ดังนั้น ผู้บริหารความเสี่ยงของกิจการจะต้องทำให้การกำหนด Risk Appetite เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริหารผลการดำเนินงาน  (Performance Management)อย่างมั่นใจ

         จุดที่จะคอยบอกว่าเมื่อใดกิจการจึงจะถึงเวลาที่จะต้องกำหนด Risk Appetite  เสียที  สามารถทำได้ด้วยการพิจารณาคำถามต่อไปนี้

1.     องค์กรรับรู้สถานการณ์ของความเสี่ยงหลักที่องค์กรเผชิญอยู่หรือไม่

2.    ความเสี่ยงที่เกิดน่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีน้ยสำคัญหรือไม่

3.   การยอมรับความเสี่ยงขององค์กรมีผลทำให้ขีดความสามารถและความได้เปรียบด้านการแข่งขันเพิ่มขึ้นหรือไม่

4.    ระดับความเสี่ยงที่เกิดจริงสอดคล้องกับ Risk Appetite   ที่ได้กำหนดไว้แล้วหรือไม่

หากคำตอบที่ออกมาตอบว่าไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่  ก็จะช่วยสะท้อนว่ากิจการถึงเวลาที่จะหันมาหาทางกำหนด Risk Appetite   กันแล้ว

ปัจจัยที่กำหนดว่า  Risk Appetite   ขององค์กรจะเป็นอย่างไรมีอยู่ด้วยกันหลายประการ  ปัจจัยประการแรกที่จะพิจารณาคือ  กรอบเวลาที่เป็นฐาน (Timing)

เวลาเข้ามามีส่วนในการกำหนดเกณฑ์แห่งความเสี่ยงหรือ Risk Appetite   เพราะคงต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกว่า  กรอบเวลาที่ยอมรับได้กินเวลานานกี่ปี  5 ปี  10 ปี  20 ปี หรือ 200 ปี

เมื่อกิจการทำการมองไปในอนาคตอย่างชัดเจนแล้ว   เมื่อพิจารณาเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็จะชัดเจนขึ้น  ไม่สับสน  วุ่นวาย  ซึ่งหากมองจากมุมมองของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  น่าจะต้องการให้เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับมีอายุใช้งานได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพื่อได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง Risk Appetite   บ่อยครั้งเกินไป

 

           Risk Appetite  ในระดับองค์กรมักเป็นการระบุจำนวนสูงสุดของสถานะความเสี่ยง หรือผลกระทบทางลบสูงสุดที่เป็นไปได้ที่มาจากเหตูการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้  หลังจากนั้นจึงจะเกิดกรอบแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการต่อไป เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความเสี่ยงลงมาตามลำดับ

          ระดับปฏิบัติการจะต้องตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้

(1)  ภายใต้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จะสามารถลดระดับความเสี่ยงลงไปได้ขนาดไหน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด

(2)  สถานะของความเสี่ยงแบบไหนที่ต้องมีการตอบโต้ (Action)  ทันที  เพราะเหตุใด

(3) สถานะของความเสี่ยงแบบไหนที่ต้องการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์จากระดับบน  เพราะเหตุใด

(4) สถานการณ์ความเสี่ยงใดเคยเกิดในอดีต  และเคยจัดการอย่างไร เพียงพอหรือไม่

 

โดย จิรพรสุเมธีประสิทธิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net