วันที่ ศุกร์ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สภา อบต.วังทรายพูนรับหลักการงบประมาณปี 55


วันที่ 8 กันยายน 2554 ประกาศอำเภอวังทรายพูน เรียกประชุมสภาองค์การหริหารส่วนตำบลวังทรายพูน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  โดยในปีงบประมาณ พ.ส.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้ 19,096,520 บาทและประมาณการรายจ่ายไว้ 19,096,520 บาท

ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 8,927,523 บาท 

 

มีเรื่องเสนอสภาพิจารณาดังนี้

1.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2554(หน้า 39) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ส่วนโยธา)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนเงิน 21,000 บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ดังนี้คือ

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าบ้านนายสุวรรณ) หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร เป็นเงินจำนวน 21,000 บาท  

 

2.พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 (ขั้นรับหลักการ)

โดยมีการเสนอสภาขอปรับ แก้ไขโครงการดังนี้ 

นายเตียง ยศบุญเรือง สมาชิกสภา อบต.วังทรายพูน หมู่ที่ 7 เสนอแปรญัตติโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(บริเวณประตูวัดทุ่งโม่งเชื่อมต่อโครงการเดิม) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.40 เมตร งบประมาณ 167,000 บาท

รายละเอียดตามโครงการ/แผนพัฒนาตำบล 3 ปี: ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรและสินค้าข้าว หน้า 73 ลำดับที่ 95

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน) โดยขอปรับลดความยาวจาก 200 เมตร เหลือ 116 เมตร

และเพิ่มโครงการถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 7 อีก 1 โครงการ

 

นายไพฑูณ  อุปสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.วังทรายพูน หมู่ที่ 5   ขอคำอธิบายโครงการติดตั้งเสียงตามเสียง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 160,000 บาท

เพราะเดิมในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) หน้า 57 ลำดับที่ 48 ชื่อ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 

แต่เมื่อเป็น (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณกลายเป็นโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5

(เหตุผลของการขอให้คงโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย หมู่ที่ 5)

 และได้เสนอฝ่ายบริหาร

-ขอให้ปรับการจัดสรรงบประมาณตามความสำคัญของปัญหา  โดยใช้ขนาดของชุมชน  จำนวนประชากรประกอบการจัดสรรงบประมาณ

ซึ่งจะดีกว่าใช้วิธีการหารงบประมาณ หมู่บ้านเล็ก ใหญ่ได้เท่ากันหมด(ตารางเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณปี 2551-2553)

-ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนปลอดภัย 5 ปีตามที่ได้ทำMOU กับองค์การอนามัยโลก

-ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนระบบสื่อสารของ อปพร. เพื่อให้เป็นไปตามคำแถลงนโยบายด้านการบรรเทาสาธารณภัย

 

สภา อบต.วังทรายพูนมีมติรับหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านดังนี้

1.นายเตียง          ยศบุญเรือง

2.นายณัฐวุฒิ        ประแดงชาติ

3.นายทองใบ       กิมากรณ์

 

 

เรื่องอื่นๆ 

1.ขอให้ซ่อม แก้ไขไฟฟ้ารายทางสาธารณะที่ดับ บริเวณหน้าบ้านนางจำรัส ศรีทอง

2.ขอให้ซ่อมระบบปิดเปิดไฟฟ้าสาธารณะอัตโนมัติที่เสีย ต้องมีคนปิดเปิดช่วงเช้า-เย็น(สายเมนตั้งแต่สี่แยกเนินหัวโล้-บ้านนางกานดา แก้วเกตุ)

3.ขอให้พิจารณาย้ายโอ่งน้ำบริเวณบ้านนางเลิศ นาสมใจ ไปใช้ในพื้นที่กลุ่มโคก เนื่องจากคุ้มบ้านดังกล่าวมีระบบประปาแล้ว

4.ขอให้จัดรถรับ-ส่งนักเรียน บริการแก่เด็กกลุ่มโคก หมู่ที่ 5

5.ขอให้สนับสนุนประเพณีกวนข้าวทิพย์ ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านได้จากบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.วังทรายพูน 

ทางเวบไซต์ อบต.วังทรายพูน  http://www.wangsaiphun.go.th

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net