วันที่ พุธ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รบ.ตั้ง "ศ.ดร.อุกฤษ" ประธานฯหลักนิติธรรม จะตีบท "แฟร์เพลย์" อย่างไร?ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (13 ก.ย.) เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

 

โดยได้แต่งตั้ง อุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว ในคราวเดียวกัน

 

น่าสนใจว่า พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม เป็นผู้เสนอ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ อ้างว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตราสาม วรรคสองที่ระบุว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา ครม. ศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นหลักประกันการมีกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม การใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม สุจริต ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและเพื่อให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ตลอดจนได้รับความยุติธรรมจากระบบกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากอคติต่างๆของผู้ที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบสุข เรียบร้อย มีความเป็นธรรมและพึงปราถนา

 

หน้าที่ของ คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ข้อเสนอแนะและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันการใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม สุจริต ภายใต้มาตรฐานเดียวกันตามหลักนิติธรรม และจัดทำรายงานความคืบหน้าของการทำงานทุกหกเดือน รวมทั้งรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจต่อครม.และสาธารณชน จัดให้มีการศึกษาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความเห็นและให้การศึกษากับสังคมเป็นระยะ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและทุกภาคสวน เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

 

กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นการคณะกรรมการศึกษากฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อเสนอแนะรัฐบาล ว่ามีปัญหาในการบังคับใช้ตามหลักนิติธรรมหรือไม่ อย่างไร 

 

นัยความสำคัญคือ คณะกรรมการชุดนี้ สามารถศึกษาข้อกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลเอายืนยันได้ว่า เหตุใดจึงต้องแก้เพื่อหลักความนิติธรรม โดยมี "นักกฎหมายรุ่นเก๋า" อย่าง "อาจารย์อุกฤษ" รับหน้าที่ดำเนินการ

 

กล่าวสำหรับ "ดร.อุกฤษ" วัย 71 ปี มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย เป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตประธานวุฒิสภา อดีตประธานรัฐสภา 

 

ด้านนิติบัญญัติ เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2515) สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2516) สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และรองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน คนที่ 1 (รองประธานรัฐสภา คนที่หนึ่ง พ.ศ. 2519 – 2520) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2520 – 2521) เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หลายคณะ รวมทั้งกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ และรักษาการประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในฐานะประธานรัฐสภาหลายครั้ง

 

ต่อมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ระหว่างเมษายน 2526 – 2527 ได้รับเลือกโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานวุฒิสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – 2532 ปี 2534 – 2535 ได้รับเลือกและโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา จนกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535

 

ผลงานด้านบริหาร

เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2517 – 2518) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) (พ.ศ. 2518) สมัยศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี

 

น่าสนใจว่า ช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองปี 2551 อาจารย์อุกฤษ เคยให้สัมภาษณ์พิเศษ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 24สิงหาคม 2551 กล่าวขยายความว่า คำว่ากระบวนการยุติธรรม หมายรวมถึงทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ได้แก่ ตำรวจ  อัยการ  ศาล  รวมถึงองค์กรพิเศษต่าง ๆ เช่น ป.ป.ช. คตส.  หลักการคือ ทุกองค์กรต้องยืนอยู่บนกติกาที่เป็นธรรมหรือ "แฟร์เพลย์"

 

"สมมติเราจะตรวจสอบคนคนหนึ่งว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่  คนที่รับการตรวจสอบต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินทั้งหมด แต่องค์กรที่มีอำนาจตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคนเหล่านั้นกลับไม่เคยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเลยว่า มีความซื่อสัตย์สุจริต จริง ๆหรือไม่ ทำไมถึงไม่ "แฟร์เพลย์"   ทำไมถึงไม่ดำเนินการตามหลักนิติธรรมจริง ๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่แท้จริง"

 

ดังนั้น บทบาทของ "นักกฎหมายมือฉมัง" อย่าง อาจารย์อุกฤษ ที่มีภาพความน่าเชื่อถือ จะศึกษากฎหมายเพื่อหลักนิติธรรมอย่างไร จึงน่าจับตาติดตามยิ่ง!! 


ที่มา http://www.facebook.com/note.php?note_id=175612582514090

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net