วันที่ เสาร์ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชัยชนะเล็กๆ...ที่ยิ่งใหญสำหรับคนตัวน้อยๆ


“คดีม็อบท่อก๊าซ” ศาลปกครองสูงสุดแถลงยัน “สตช.” ต้องชดใช้ ชี้การชุมนุมสงบ-ปราศจากอาวุธ

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาอุทธรณ์คดี “ท่อก้าซไทย–มาเลย์” ตุลาการผู้แถลงคดียืนตามคำพิพากษาศาลปกครองสงขลาให้ สตช.ชดใช้ค่าเสียหาย ทายโจทย์ชี้ คำพิพากษาคดีจะสร้างบรรทัดฐาน “เสรีภาพการชุมนุม”
 
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 ก.ย.54 ที่ห้องพิจารณาคดี 4 ศาลปกครองสูงสุด นายชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวหน้าคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด และองค์คณะรวม 5 คน ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคำอุทธรณ์
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีหมายเลขดำที่ 454/2546  คดีหมายเลขแดงที่ 51/2549 ซึ่งเป็น
คดีนายเจะเด็น อนันทบริพงศ์ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และพวกรวม 24 คน ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ 1 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อเรียกค่า
เสียหายจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย–มาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.45 ที่โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ฟ้องคดีและประชาชนจาก อ.จะนะ จ.สงขลา ประมาณ 50 คน เดินทางมาฟังการพิจารณา
 
นางสุไรด๊ะ โต๊ะหลี ผู้ฟ้องคดีที่ 4 เป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีแถลงต่อศาลด้วยวาจาว่า ผู้ชุมนุมใช้สิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับสลายการชุมนุม ถือเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพ และได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดี
 
“หลังจากนั้นโครงการได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ปรากฏว่า สิ่งที่พวกดิฉันวิตกกังวลกลับเป็นจริง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องเสียง เรื่องกลิ่นจากโรงแยกก๊าซไทย–มาเลเซีย ส่งผลกระทบต่ออาชีพการประมงชายฝั่ง
และการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้านในคลองนาทับด้วย” นางสุไรด๊ะแถลง
 
จากนั้น นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา ตุลาการผู้แถลงคดี ได้อ่านคำแถลงต่อองค์คณะมีเนื้อหาโดยสรุปว่า
ที่ศาลปกครองสงขลาพิจารณาคดีเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมโดยกำหนดให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย
จากการสลายการชุมนุมนั้นชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสงขลามีอำนาจพิจารณาพิพากษา และเห็นว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าการชุมนุมของผู้ชุมนุมในวันที่ 20 ธ.ค.45 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะชุมนุมโดยไม่สงบและมีอาวุธนั้น การยึดลูกตะกั่วถ่วงอวน หนังสติ๊กสามง่าม มีดสะปาต้า แม้เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่มีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ชุมนุม จึงเชื่อว่าเป็นเรื่องของเจตนาของแต่ละบุคคลไม่ใช่เจตนาร่วม
 
ส่วนกรรไกร และไม้คันธงไม่ถือเป็นอาวุธโดยสภาพ มีการนำมาใช้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลาย
การชุมนุมแล้ว จึงเป็นเจตนาของแต่ละบุคคล ไม่ใช่มีเจตนานำมาใช้เป็นอาวุธ เมื่อผู้ชุมนุมหยุดรอการเจรจาโดยสงบ บางส่วนนั่งรับประทานอาหาร บางส่วนละหมาด แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับเข้าผลักดันสลายการชุมนุม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม

“ที่ศาลปกครองสงขลาพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายคนละ 10,000 บาท ถือว่าสมควรแก่เหตุแห่งพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด ที่มาต่อความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและความเสียหายทางจิตใจแล้ว”
นายสมศักดิ์ แถลง
 
ด้าน นางสาวส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ เปิดเผยว่า ตุลาการเจ้าของสำนวนแจ้งว่าหลังจากนี้ตุลาการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ จากนั้นจะส่งคำพิพากษาให้ศาลปกครองสงขลาอ่านคำพิพากษา โดยยังไม่ได้ระบุวันเวลาแต่อย่างใด
 
“กรณีนี้นับเป็นกรณีแรกของประเทศไทย ที่มีการฟ้องร้องให้รับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน และเชื่อว่าคำพิพากษาคดีนี้ จะสร้างบรรทัดฐานทั้งในส่วนของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน และในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงแนวปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมและหลักการปฏิบัติ หากต้องมีการสลายการชุมนุม” นางสาวส.รัตนมณีกล่าว
 
ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีในคดีดังกล่าว ประกอบด้วย นายเจะเด็น อนันทบริพงศ์ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 นายสุไลมาน หมัดยุโส๊ะ ที่ 2 นายสุริยา หว่าหลำ ที่ 3 นางสุไรด๊ะห์ โต๊ะหลี ที่ 4 นายเจะหมัด สังข์แก้ว ที่ 5 นายสาลี มะประสิทธิ์ ที่ 6 นายมะแอ พรหมอินทร์ ที่ 7 นางมลิยะ หีมมุเด็น ที่ 8 นายสักการิยา หมะหวังเอียด ที่ 9 นายตอเหด เส็นอาลามีน ที่ 10 นายคอเบด หมัดเมาะ ที่ 11 นายมูฮัมหมัดขัดตะรี มะหะจิ ที่ 12 นางขอ เหล็มนุ้ย ที่ 13 นายวิโรจน์ สะอุ ที่ 14 นายรอเฝด หัดยุมสา ที่ 15 นายวิทวัส มะเด ที่ 16 นายโส๊ะ หลำโส๊ะ ที่ 17 นายรอเด็น หมะประสิทธิ์ ที่ 18 นายบรรจง นะแส ที่ 19 นายกิตติภพ สุทธิสว่าง ที่ 20 นางสาวศุภวรรณ ชนะสงคราม ที่ 21 นางสาวทัศนีย์ รุ่งเรือง ที่ 22 นายพิชิต ไชยมงคล ที่ 23 และนางสาวสุรัตน์ แซ่จุ่ง ที่ 24
 
สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องมาจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันชุมนุมคัดค้านโครง การท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย–มาเลเซีย ที่ปากทางเข้าโรมแรม เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 21 ธ.ค.45 เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านโครงการต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาประชุมรัฐมนตรีสัญจรร่วมกับคณะรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่โรงแรม เจ.บี. ซึ่งผู้ชุมนุมได้ประสานงานกับตัวแทนรัฐบาลแจ้งวันเวลาการเดินทาง รูปแบบการเดินทาง เส้นทาง และจุดหมายที่จะไปรอยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี โดยเดินทางออกจาก อ.จะนะ จ.สงขลา ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 ธ.ค.45
 
เวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค.45 เมื่อผู้ชุมนุมเดินทางถึงที่โรงแรม เจ.บี. พบว่าเส้นทางถูกปิดกั้นไว้ด้วยแผงเหล็กและกองกำลังตำรวจ จึงหยุดที่สวนหย่อม บริเวณสะพานถนนจุติ-บุญสูงอุทิศ ข้างอาคารจอดรถโรงแรม เจ.บี. เพื่อรอยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 21 ธ.ค.45 ตามที่กำหนดนัดหมายไว้ ต่อมาตัวแทนของรัฐบาลได้เข้ามาหารือ และแจ้งให้รอประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ชุมนุมจึงได้แยกย้ายกันนั่งรับประทานอาหาร และละหมาดกันในบริเวณดังกล่าวโดยสงบ ระหว่างการรอผลการเจรจา ยังไม่ครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งแถวแล้วเข้าผลักดันประชาชนด้วยกำลังและกระบอง จนกระทั่งผู้ชุมนุมต้องสลายการชุมนุม
 
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้ชุมนุมที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ 12 คน ประชาชนผู้มาร่วมชุมนุมถูกออกหมายจับและถูกดำเนินคดีอีก 22 คน รวมถูกดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น 34 คน แต่ศาลจังหวัดสงขลา และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมด และระบุว่าการสลายการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
ในระหว่างการต่อสู้คดีอาญา เมื่อปลายปี 2546 ผู้ชุมนุมรวม 30 คน ได้ร่วมกันฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รับผิดต่อความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม เป็นเงินคนละ 20,000 บาท และการที่ถูกทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินต่อศาลปกครองสงขลา โดยศาลปกครองสงขลารับคำฟ้องเฉพาะผู้ฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 24 กรณีความเสียหายต่อเสรีภาพในการชุมนุม ส่วนความเสียหายจากการทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ 25 ถึงที่ 30 ศาลเห็นว่าเป็นเรื่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงให้ฟ้องต่อศาลแขวงสงขลาเป็นคดีแพ่ง
 
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.49 ศาลปกครองสงขลาพิพากษาว่า คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ชุมนุมได้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีรวม 24 ราย เป็นเงินคนละ 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ที่กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณที่มา : ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

 

 

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net