วันที่ อังคาร กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ จัด โครงการพัฒนากลไกและบุคลากร ด้านการดูแลผู้สูงอายุ


มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ จัด โครงการพัฒนากลไกและบุคลากร ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

pp

ii


มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ จัด โครงการพัฒนากลไกและบุคลากร
 ด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ เมื่อ ๑๙-๒๐ กย. ๕๔ ขับเคลื่อน โดยองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพือการพัฒนา สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการพัฒนากลไกและบุคลากร ด้านการดูแลผู้สูงอายุระดับชุมชน ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องการเยี่ยมบ้านและการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณ โดยหวังว่าอาสาสมัครและผู้ดูแลที่ผ่านการเยี่ยมบ้านและกระบวนการให้คำปรึกษาจะเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน

[[

pp

ppp


   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีความตระหนักเข้ามาทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุผ่านงานเยี่ยมบ้าน
2.       อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณมากขึ้น
3.       เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ ในชุมชนมุสลิมภาคเหนือในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  อย่างต่อเนื่อง

ppp

ยยล

จจ

ยนน

ยย

บบ

บบ

ลล

ยย

ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net