วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันนี้ 1ตุลา54 ชาวบ้านค่าย ทำแพลงกิ่ง ร่วมต้านนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (บ้านค่าย) หวังให้หยุดขยาย


   

        วันนี้  1 ตุลา 54  ชาว “บ้านค่าย จังหวัดระยอง” เคลื่อนขบวนรณรงค์คัดค้านการประกาศ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บ้านค่าย และยื่นหนังสือต่อบริษัทไออาร์พีซี 

เสนอให้ยกเลิกการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บ้านค่าย เนื่องจาก ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต “เกษตรกรรม” ของชาวบ้านค่าย รวมถึงปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังมีอยู่และสร้างปัญหาให้บ้านค่ายมาโดยตลอด

หลังจากนั้นชาวบ้านจะเคลื่อนขบวนรณรงค์ขอฉันทามติจากชาวระยอง” ว่า “เห็นสมควรหรือไม่” หากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บ้านค่าย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แนวฝายบ้านค่ายที่ผลิตน้ำประปาระยอง ที่ “น้ำเสีย” จากนิคมอุตสาหกรรมต้องลงมาที่ “ฝายบ้านค่าย” ส่งผลกระทบต่อระบบน้ำประปา  คนระยองทั้งจังหวัด !!!???? 

เวลา 11.30น.วันนี้( 1 ตุลาคม )นายเศรษฐา ปิตุเตชะ พร้อมนายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก แกนนำ“กลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด”กว่า 200 คน ได้เดินทางโดยรถยนต์กระบะจำนวน 50 คัน จากอำเภอ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง มาชุมนุมกันที่บริเวณหน้าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง พร้อมชูป้ายคัดค้านการตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย(ไออาร์พีซี) โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 นาย ดูแลความสะดวกให้กับผู้มาชุมนุม ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะขออนุญาตปิดถนนฝั่งขาเข้าเมืองระยอง ทำกิจกรรมแพลงกิ้งนอนราบบนถนน
       
       โดยนายเศรษฐา ได้อ่านคำแถลงการณ์แสดงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์คนบ้านค่าย ที่ต้องให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ยกเลิกการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย(ไออาร์พีซี) เนื่องจากพื้นที่ อำเภอบ้านค่ายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่บริษัทดังกล่าวกลับอาศัยช่องว่างของกฎหมายผังเมืองรวมระยอง ที่ยังไม่ประกาศใช้มาช่วงชิงพื้นที่จากประชาชน ทั้งที่สภาพพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ไม่เหมาะสมเพราะอยู่เหนือต้นน้ำของแม่น้ำระยองและเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาให้กับคนระยอง ทั้งจังหวัด และการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก็ยังไม่โปร่งใส
       
       ขณะที่นายสุทธิ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย(ไออาร์พีซี) ได้รับความสนใจจากชาวบ้านค่ายและประชาชนเขต อำเภอเมืองระยอง ซึ่งต่างแสดงความคิดเห็นตรงกันที่ไม่เห็นด้วยกับ ความไม่เหมาะสมหลายประการที่จะให้มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่ายเหนือแหล่งน้ำ โดยชาวบ้านค่ายและ อำเภอเมืองระยอง ได้ร่วมกันประกาศจุดยืนชัดเจนที่จะขีดเส้นตายให้เวลาไออาร์พีซี 20 วัน นับตั้งแต่วันนี้ ( 1 ตุลาคม) ที่จะต้องยกเลิกการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่ายทันที หากภายในระยะเวลา 20 วัน ยังไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ และจะชุมนุมคัดค้านด้านหน้าโรงงานอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยจะไม่มีการถอยอีกต่อไป
       
       ด้านนายประทีป วัฒนศรีโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) กล่าวชี้แจงว่านิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสะอาด วัตถุดิบจากธรรมชาติมีกระบวนการผลิตทันสมัย บริษัทฯ ดำเนินการตามพ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) พ.ศ.2522 ซึ่งการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการแล้วจึงจะสามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
       
       ขณะที่การก่อสร้างโรงงานต้องดำเนินการตามกำหนดรายอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไออาร์พีซี มีความตั้งใจจริงในการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดมาตรการ การป้องกัน ควบคุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่มีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำเสีย และกลิ่นเหม็น ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม.
       
       ด้านคุณประทีป วัฒนศรีโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถึงแนวนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางบุตรและตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จำนวนประมาณ 2,100 ไร่ ให้เป็นต้นแบบของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco-Industrial Estate & Network) เน้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติและชุมชนอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การออกแบบและคัดเลือกอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งโรงงานในนิคมฯ จะต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาด คือส่วนใหญ่โดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติและชุมชนอย่างยั่งยืน
       
       ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานโครงการทุกขั้นตอน โครงการได้นำเสนอข้อคิดเห็นและข้อคัดค้านจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น
       
       รวมทั้งรายละเอียด/การดำเนินงาน/มาตรการของโครงการต่อประเด็นนั้นๆไว้ในรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เมื่อขั้นตอนใน การดำเนินการผ่านการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากหลายภาคส่วนแล้ว บริษัทฯ จึงจะสามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ และเมื่อจะสร้างโรงงานใดในนิคมก็จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดรายอุตสาหกรรม
       
       โดยประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ได้แก่ 1.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น สถาบันการศึกษาศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจ 2.กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร (พื้นที่เพาะกล้าพันธุ์พืช) 3.กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน4. กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industryที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่นกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) 5.กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น กลุ่มชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และยานยนต์
       
       บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจริงในการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้กำหนดมาตรการ กระบวนการ วิธีป้องกัน ควบคุม และติดตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนว่า การดำเนินการบริษัทฯจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำ เสียงและกลิ่น ตลอดจนถึงของเสียที่จะมีใน

โดย sutti19

 

กลับไปที่ www.oknation.net