วันที่ อังคาร ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พัฒนากลไกและบุคลากร ด้านการดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชนมุสลิมแม่สอด


โครงการพัฒนากลไกและบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ

พัฒนากลไกและบุคลากร ด้านการดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชนมุสลิมแม่สอด  เมือวันที่  ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา จัดการอบรมผู้ดูแลและอาสาสมัคร ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จ.ตาก เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สุงอายุในชุมชนอิสลามแม่สอด จัดขึ้นที่ สถานีวิทยุชุมชนแม่สอด จ.ตาก สนับสนุนโครงการและงบประมาณโดย โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี ๕๒-๕๕ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

00

   วัตถุประสงค์โครงการ

          เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุอาสาสมัครผู้สูงอายุและผู้ดูแลในชุมชนมุสลิม มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณ ตลอดจนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ  ผ่านกระบวนการอบรมการเยี่ยมบ้านและการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมอย่างต่อเนื่อง

ตต

วว

666

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีความตระหนักเข้ามาทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุผ่านงานเยี่ยมบ้าน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณมากขึ้น
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ ในชุมชนมุสลิมภาคเหนือในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  อย่างต่อเนื่อง

777

765

ii

ุุ

000

ll

oo

oo

77

pp


ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ มูลนิธิสร้างสุชมุสลิมไทย
มุสลิมมเชียงใหม่ดอทเน็ต

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net