วันที่ พุธ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สัปดาห์ผู้สูงอายุ และอบรมผู้ดูแลอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมช้างคลานเชียงใหม่
สัปดาห์ผู้สูงอายุ และอบรมผู้ดูแลอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมช้างคลานเชียงใหม่

บรรยากาศ วันสัปดาห์ผู้สูงอายุ มัสยิดช้างคลาน วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๔

บบบ

14-16 ตค. 54 ที่มัสยิดช้างคลานเชียงใหม่ จัดสัปดาห์ ผู้สูงอายุ และการจัดอบรม ผู้ดูแลผู้สุงอายุและอาสาสมัคร
เพื่อ ดูแลผู้สุงอายุในชุมชน โดย ใช้หลักการศาสนาอิสลาม ผ่านงานเยี่ยม จัดโดย องค์กรมุสลิมภาคเหนือ
เพื่อการพัฒนา สนับสนุนโดย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย โครงการแผนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะมุสลิมไทย ปี ๕๒-๕๕

09

    เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ
   ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
อาสาสมัครผู้สูงอายุและผู้ดูแลในชุมชนมุสลิม มีความรู้
   ความเข้าใจเรื่องการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณ ตลอดจนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ  ผ่านกระบวนการอบรม
   การเยี่ยมบ้านและการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณ
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน
   ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมอย่างต่อเนื่อง


ppp

00

ooo

oo


ppp


บรรยากาศวันอบรม ผู้ดูแลอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีความตระหนักเข้ามาทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผ่านงานเยี่ยมบ้าน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องการให้คำปรึกษาด้าน
จิตวิญญาณมากขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ
ในชุมชนมุสลิมภาคเหนือในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  อย่างต่อเนื่องppp

ppp

ppp

ooo

ppp

ooo

ppp

ppp

ooo

ppp

ppp

pp09

ooi

p09

ooo

iii

098

oo

ppp

ooo

ooii

098

oo

ooo

[[-

p09

990

0987

oo9

ooo

oo

ooo

ooo

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net