วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ครูจรรยา รับรางวัลพระราชทาน ครูเกียรติคุณผู้ตามรอย ครูแห่งแผ่นดิน


นางสาวจรรยา   ธนะนิมิตร

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร

ครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน  “ครูเกียรติคุณ”

โครงการเชิดชู  “ครูเกียรติคุณ” ผู้ตามรอย “ครูแห่งแผ่นดิน” 

        เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

โดย สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เหตุผลที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็น“ครูเกียรติคุณ”

             ผู้ตามรอย “ครูแห่งแผ่นดิน”

1.เป็นครูที่นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น“ครูแห่งแผ่นดิน”มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
2.ครูที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม อุทิตตนให้กับการดูแลนักเรียนอย่างแท้จริง
3.เป็นครูที่ใช้วิชาชีพครูพัฒนาโรงเรียน สังคมและประเทศชาติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

        สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการเชิดชู  “ครูเกียรติคุณ” ผู้ตามรอย “ครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

        คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลงานของครูที่แต่ละหน่วยงานส่งมาตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน  “ครูเกียรติคุณ” 

ภาคละ 2 ท่าน  จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ภาคเหนือ 1.ดต.ธนชัย  มะธิปิไขย โรงเรียน ตชด.บ้านนุชเทียนพิษณุโลก

            2.ดต.คณิต     ช่างเงิน โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี       ตาก

ภาคอีสาน 1.นางจินตนา  พรหมเมตตา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    นครราชสีมา

            2.รตท.บัวภา  บูรณะ   โรงเรียน ตชด.ค็อกนิสไทยฯ         สกลนคร

ภาคใต้    1.รตท.เชษฐา    มุมบุญ    โรงเรียน ตชด.บ้านสวนเพชร        ชุมพร

           2.นางกาญจนา   จองเดิม         โรงเรียนบ้านนาประดู่     ปัตตานี

ภาคตะวันออก1.นางรุ่งทิพย์  โกศลานันท์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)จันทบุรี

                2.ดร.ปณัฏฐา     ศรเดช      โรงเรียนอนุบาลระยอง     ระยอง

ภาคกลาง  1.นายวิโรจน์     นิ่มชื่น     โรงเรียนบ้านหนองรัก               อุทัยธานี

             2.นายมนตรี   สุขพินิจ    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี   เพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร 1.นายพงษ์ศักดิ์   แพงคำอ้วน    โรงเรียนวัดแสมดำ                  

                     2.นางสาวจรรยา   ธนะนิมิตร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  

“ครูเกียรติคุณ” ทั้ง 12 ท่าน จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัลท่านละ 30,000 บาท ในพิธีมอบรางวัล  ซึ่งจะจัดขึ้นใน  วันเสาร์ที่  7  มกราคม  2555  เวลา  8.30 –14.00 น.    ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เลื่อนจากกำหนดเดิม ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554)

                                                ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  2554

(อาจารย์ชัยธวัชว์     ไทยง)

โทร. 081 633 3637                           นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

 

 

           ประกาศสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

โดย janya

 

กลับไปที่ www.oknation.net