วันที่ อังคาร ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเพณีบุบข้าวและตานข้าวใหม่


การบุบข้าวและถวายตานข้าวใหม่

.................................

                พระภิกษุสามเณรรณรงค์ให้ประชาชนทำนาย้อนยุค เน้นการประหยัดเพื่อดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนได้ศึกษาการบุบข้าวซึ่งเป็นการนวดข้าวแบบดั้งเดิม

วันที่  9  ธันวาคม  2554  โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา ได้จัดกิจกรรมบุบข้าวและถวายทานข้าวใหม่ขึ้นลานหน้าอาคารเรียน  โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อ วันที่ 1มกราคม 2525  ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยข้าวก่ำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูโกศลธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดห้วยข้าวก่ำ เป็นผู้จัดการและพระครูนิปุณพัฒนกิจ  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                       

                พระครูโกศลธรรมวิภัช ผู้จัดการโรงเรียน  เปิดเผยว่า  โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา   เป็นโรงเรียนตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าการทำนาข้าวว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชน ที่นับวันจะเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิม    ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จจะใช้เครื่องจักรกลเป็นส่วนใหญ่ ชาวนาต้องใช้เงินลงทุนในการทำนาสูง ผลที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน  โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา จึงได้จัดทำกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในการทำนาอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อสู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และความยั่งยืนขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตการประพฤติปฏิบัติของผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปตามวิถีชีวิตความพอเพียง

                               

                การบุบข้าว หมายถึงการนวดข้าวตามแบบโบราณ ที่จะไม่มีให้เห็นในสมัยนี้  ในสมัยก่อนเมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะนำมากองรวมกันไว้  เมื่อได้เวลาก็จะมาบุบข้าวให้เป็นข้าวเปลือก โดยใช้ไม้ไผ่ยาวประมาณ 12 – 15 นิ้ว  2 ท่อนผูกปลายทั้ง2ข้างด้วยเชือกหรือหนังห่างกันประมาณ 6 – 8 นิ้ว สำหรับคีบฟ่อนข้าวตีลงกับพื้นให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง จากนั้นก็ใช้พัดสานจากไม้ไผ่มาโบกพัดเพื่อให้ใบข้าว และข้าวลีบปลิวออกจากกองข้าวเปลือก

                นายไพฑูรย์  หาญภักดีสกุล  ปลัดอาวุโส  อำเภอจุน  ประธานพิธีการบุบข้าว  กล่าวว่า  วัดเป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมและความเจริญทางเทคโนโลยีปัจจุบันให้เข้ากันได้อย่างผสมกลมกลืน วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมก็จะไม่สูญหาย ขณะเดียวกันวิทยาการสมัยใหม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต  การจัดกิจกรรมบุบข้าวจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุรักษ์และในปีต่อไปอยากจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติในครอบครัวให้วัฒนธรรมอันดีงามได้ยืดยาวสืบต่อไป

 

โดย vatchara_4

 

กลับไปที่ www.oknation.net