วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การศึกษา...หมาหางด้วน


......การศึกษา หรือ คน ที่ด้อยคุณภาพลง  อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิด คนที่ด้อยคุณภาพลงสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาในระบบแค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ชีวิตคน อยู่กับการศึกษานอกระบบหรือการเรียนรู้จากสังคมตามความต้องการของตนเอง หรือเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม ทั้งการสื่อสารมวลชนและจากคนรอบข้าง  เมื่อคุณธรรมค่อยๆ จางหายไปจากสังคมไทย อบาย(มาร) ต่างๆ ค่อยเข้ามาทดแทน เป็นเงามืดบดบังความมีสติปัญญา และทิศทางการเรียนรู้(สัมมาทิฏฐิ) หากนำเอาเกณฑ์หลักธรรม ในมรรค 8 มาเทียบ ถือได้ว่า คน มีคุณภาพลดลง แต่ถ้าหาก เอาเทคโนโลยีมาเป็นเกณฑ์ จะเห็นได้ชัดว่า คนพัฒนาสูงขึ้น ดังนั้นการมองในภาพรวมในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว สอดคล้องกับคำกล่าวของ ท่าน พุทธทาสภิกขุ ว่า "การศึกษาหมาหางด้วน..."  หมายความว่า การศึกษาที่ขาดคุณธรรม  แม้มี 2 รัฐบาล ที่ผ่านมาจะกำหนดปรัชญาว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม" และ "คุณธรรม นำความรู้" ก็ตาม แต่ในเชิงปฏิบัติ คุณธรรมในแต่ละศาสนารวมทั้งบุคลากรทางศาสนาก็อยู่ส่วนศาสนา การศึกษาก็อยู่ส่วนการศึกษา เป็นการศึกษาที่แยกส่วนจากหลักธรรม จึงไม่แปลกเลยที่ผู้มีหน้าที่นำทางวิญญาณ จะเบี่ยงเบนหน้าที่ไปเอากะพี้ธรรมที่ไม่ใช่หลักธรรม มาปลุกระดม โฆษณา อย่างเป็นธุรกิจ เช่นเดียวกับวงการศึกษา ที่เน้นการประชาสัมพันธ์ การเข้าเรียน ที่ไม่มีการประกันคุณภาพเมื่อจบออกมา  การศึกษาไทยอิงอยู่กับรัฐ และนโยบายของนักการเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายมีอย่างต่อเนื่อง ขาดการเชื่อมต่อ ระหว่างรัฐบาลและรัฐมนตรี จะเห็นได้จากข้อมูลการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการค่อนข้างบ่อยที่สุดในรัฐบาลไทย อาจเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม เป็นไปเพื่อความหวือหวา ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ความเป็นจริง การศึกษา เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในชีวิตคนๆ หนึ่ง ตั้งแต่แรกเกิดจน กระทั่งตาย ซึ่งอิงการศึกษาในระบบเฉพาะเพื่อมีใบรับรองคุณวุฒิ หากว่าใบรับรองคุณวุฒิดังกล่าวขาดซึ่งคุณภาพแล้ว จะเอาอะไรเป็นหลักประกันได้ว่า การศึกษามีคุณภาพ ...สอดคล้องกับคำว่า...การศึกษา หมาหางด้วน...

โดย ครูควนฮาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net