วันที่ พุธ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

* ยิ่งลักษณ์ ลงนาม "ถอดยศ" เเล้วจ้า *


* ยิ่งลักษณ์  ลงนาม ''ถอดยศ'' เเล้วจ้า *

ไม่ได้ตั้งใจหลอกกันดอกสิบอกให่.
เเต่ว่าเอาข่าวเล็กๆ มาให้ดู..
เผื่อจะมีข่าวใหญ่ๆ  ใครจะไปรู้!?!?!   นะ  :P

....................................................

"ยิ่งลักษณ์"ลงนามสนองพระบรมราชโองการ

ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 4 นายทหาร ทบ.

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันที่  21  ธันวาคม   2554 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จำนวน 5 ฉบับ

 

ประกาศฉบับแรก ระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันตรี ประจวบ เกิดคง สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่ง ปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


ประกาศฉบับที่สอง ระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นาวาอากาศโท สันติ ปิติพร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่ง ปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 

ประกาศฉบับที่สาม ระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันเอก เอกลาภ หลิมรัตน์ สังกัดกองทัพบก ออกเสียจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ ศาลทหารสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เนื่องจากกระทำความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต และฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎ ไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 

ประกาศฉบับที่สี่ ระบุว่า   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโทหญิง อัญชลี ฉัตรกุล ณ อยุธยา สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ มีคำสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศทั้งสี่ ฉบับ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

 

ส่วนประกาศฉบับที่ห้า ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ซึ่ง นายบุญเลิศ มงคล ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่ง การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  ชุมพล ศิลปอาชา   รองนายกรัฐมนตรี


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid
=1324445235&grpid=03&catid=&subcatid=

..........................................

บทพิสูจน์ว่า เรื่องถอดยศเนี่ย..ทำเป็น.
  :P


ขอบคุณ มติชน  ครับ

โดย ต้นหญ้าในป่าใหญ่

 

กลับไปที่ www.oknation.net