วันที่ อังคาร มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาลาสวดพระอภิธรรม กาญจนวาศ วัดบึงทองหลาง ศาลา 12


           ศาลาคู่เมรุ หรือศาลาธรรมสังเวช ที่เราคุ้นชินกับคำนี้ แต่ในความหมายคือ ศาลาที่ใช้สำหรับสวดศพ กล่าวคือในวัดบึงทองหลาง มีศาลาจำนวนมาก โดยที่มา คือ ชาวชุมชนวัดบึงทองหลางได้มีศรัทธาบริจาคสร้างเป็นการส่วนตัว โดยมีพี่น้องร่วมกันสมทบทุน หรือออกทุนให้สวนหนึ่งแล้วทางวัดดำเนินการจัดการสร้างต่อ โดยเจตนาหลักเพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระศาสนา รวมทั้งเป็นวิธีการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาวิธีการหนึ่ง เพื่อให้ชาวพุทธ ได้มาใช้บริการในกิจการงานบุญกุศล

          ศาลา 12 หรือ "ศาลากาญจนวาศ" เป็นศาลาหลังที่  3 ที่มีอยู่คู่กับวัดบึงทองหลาง โดยทางเจ้าภาพ คือ แม่ผูก กาญจนวาศ [พ.ศ.2453-6 ธันวาคม พ.ศ.2534] ผู้เป็นภรรยาของ "กำนันจำปา กาญจนวาศ" [พ.ศ.2450-13 กรกฎาคม พ.ศ.2527] พร้อมลูกหลาน อาทิ นายประสาร กาญจนวาศ ผู้ใหญ่บุญเรือน-คุณสำราญ กาญจนวาศ เป็นต้น  ได้บริจาคทรัพย์จัดสร้างเพื่ออุทิศส่วนบญกุศลต่อ"กำนันจำปา กาญจนวาศ" และบรรพชนผู้ล่วงลับ รวมทั้งจัดเก็บอัฐิธาตุไว้ที่ศาลาหลังดังกล่าวด้วย ซึ่งการสร้างศาลาคู่เมรุเป็นการอุปถัมภ์วัด และพระศาสนาอีกวิธีการหนึ่ง ดำเนินการจัดสร้างในช่วง 29 พ.ย. 2529 สิ้นค่าก่อสร้าง 928,393 บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาท) 

............................00..................

          ในทางพระพุทธศาสนา การสร้างศาลามีอานิสงค์ ที่ปรากฏหลักฐานคือ

          ......นันทิยะได้ถวายศาลาแก่พระบรมศาสดา ความว่านันทิยะเป็นมหาทานบดีสร้างวิหารที่ป่าอิสิปตนะพร้อมด้วยเครื่องเสนาสนะ แล้วทำมหกรรมการฉลองอย่างมโหฬาร ถวายแก่ พระภิกษุสงฆ์ มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานได้หลั่งน้ำทักขิโณทก ตกลงเหนือฝ่าพระ หัตถ์พระบรมศาสดาในขณะนั้น ปราสาทอันเป็นทิพย์สำเร็จแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ใหญ่ ๑๒ โยชน์  สูง ๑๗ โยชน์ เพรียบพร้อมไปด้วยนางเทพธิดา ก็อุบัติขึ้นในเทวโลกรอคอยนันทิยะอยู่ “กาลํ กตฺวา” 

          ครั้นนันทิยะสิ้นชีพทำลายขันธ์แล้ว ก็ได้ไปเสวยสมบัติในเทวโลกอันรอคอยอยู่นั้น มีนามปรากฏว่า นันทิยะเทพบุตรบริโภคทิพย์สมบัติ อันมีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกา แวดล้อมบำเรออยู่ทุกทิพราตรีกาล สุขเกษมสำราญอยู่ในทิพย์วิมานนั้น อย่างไม่มีเวลาสร่างซา

....................000................
        

         

ลักษณะศาลากาญจนวาศในมุมกว้าง  

 

ป้ายบอกชื่อศาลาการญจนวาศ 

แม่ผูก  กาญจนวาศ  พร้อมลูกหลาน ผู้ริเริ่มสร้างศาลา พ.ศ.2529 เพื่ออุทิศให้พ่อจำปา กาญจนวาศ สิ้นค่าก่อสร้าง 928,393 บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาท)

........

หมายเหตุ : การนำเสนอนี้ มีเจตนาเพื่อยกย่องการกระทำความดีของบุคคลในอดีต ว่าได้กระทำสิ่งใด ๆ ไว้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง เข้าทำนอง “ดื่มน้ำบ่ออย่าลืมคนขุด”  ทั้งเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัด ให้รู้ว่าใครทำอะไร ตรงไหน อย่างไร  เพื่อประโยชน์ต่อความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ในท้องถิ่น ชุมชน ที่ตัวเองอยู่อาศัย เพราะความรู้ทำให้เป็นคนมี “ราก” หรือที่มา  ทำให้จะทำอะไร คิดอะไร มีที่มาและที่ไป คำว่าพัฒนา มิใช่การสร้างใหญ่โต อลังการ แต่อยู่ตรงที่เราจะสร้างและให้คำอธิบายอย่างไร รากหรือที่มา จึงสามารถให้คำอธิบายถึงจิต วิญญาณ และความเป็นมาได้เป็นอย่างดี

                เพราะไร้ราก จึงไร้จิต วิญญาณ และอุดมการณ์เพื่อวัดและพระศาสนา ?

โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net