วันที่ เสาร์ มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อธิบาย หรือ ความหมาย คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕


 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

โดยหยาดกวี

“สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจ

 

เทคโนโลยี"

 

อธิบาย แต่ละคำ

คำว่า สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง มี ๓ ประการ

๑.    กายสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางกาย

๒.   วจีสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางวาจา

๓.   จิตตสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางความคิดเห็น

คำว่า มีความรู้ หมายถึงมีการศึกษาในระดับนั้นๆ แบ่งเป็น ๒ ประการ

๑.    ความรู้ในทางคดีโลก

๒.   ความรู้ในทางคดีธรรม

คู่ปัญญา หมายถึง มีควารู้คู่กับปัญญา ปัญญา หมายถึง ความฉลาด

 

หลักแหลมในเรื่องนั้น ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประการ คือ

๑.    โลกียปัญญา ปัญญาทางโลก

๒.   โลกุตรปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องหลุดพ้นจากความทุกข์

คงรักษาความเป็นไทย หมายถึง รักษาไว้ คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ

 

ความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่ ๔ ประการ คือ

๑.    รักษาประเพณีไทย

๒.   รักษาขนบธรรมเนียมไทย

๓.   รักษาภาษาไทย

๔.   รักษารูปแบบการแต่งกายของไทย

ใส่ใจเทคโนโลยี หมายถึง พยายามเรียนรู้ความก้าวหน้า หรือ

 

พยายามค้นขว้าหาความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ อย่างน้อยที่

 

สุด ๓ เรื่อง

๑.    เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.   เทคโนโลยีนาโน

๓.   เทคโนโลยีชีวภาพ

อธิบายโดย ...หยาดกวี....

๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

โดย หยาดกวี

 

กลับไปที่ www.oknation.net