วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จากพื้นถิ่นสู่แผ่นดินแห่งประเทศ


จากพื้นถิ่นสู่แผ่นดินแห่งประเทศ 

การเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองและประเทศเรา ไม่ว่าจะเป็นบางเรื่องบางตอนในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชนเผ่า ถึงระดับชนชาติอันเป็นเรื่องราวระดับพื้นๆ  ที่จะต้องเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน    เพื่อสร้างความประทับใจทางประสบการณ์ร่วมกัน   แล้วเกิดการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น    ซึ่งต่างมีความเป็นชนเผ่าที่แตกต่างกันแล้วเชื่อมโยงมาสู่การรวมกัน    เกิดเมืองขึ้นที่มีความหลากทางทางชาติพันธุ์   ต่อมาถ้าสายใยสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นก็ก่อกำเนิดมาเป็นประเทศชาติหรือชนชาติ(เชื้อชาติ)      ตลอดจนความเป็นรัฐและนครรัฐอันเป็นรากเหง้าของท่าน    การเรียนรู้เรื่องราวสมัยอดีตจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศ   ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นก่อเกิดความสันติสุขสมานสามัคคีในสังคม        

ประเทศ  ประกอบขึ้นมาจากเมืองหลายเมืองบนความหลากหลายทาง  ชนเผ่า เชื้อสาย ชาติพันธุ์   ชนชาติ(เชื้อชาติ)  ที่มีเรื่องราวประสบการณ์  และความประทับใจจนก่อเกิดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมร่วมกันที่แสดงออกถึงความเป็นกลางที่บอกถึงความเป็นประเทศ  เช่นภาษาและสัญลักษณ์อื่นที่แสดงออกถึงความเป็นประเทศ  

  ส่วน  ชนเผ่า  เชื้อสาย   ชาติพันธุ์  ชนชาติ(เชื้อชาติ)       ก็เป็นสิ่งที่สังคมในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าที่มีความรู้ความสามารถหรือที่เรี่ยกว่าปราชญ์ชาวบ้านต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจหรือถ่ายทอดเรื่องราวให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตน  รวมถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและสามารถแยกแยะนำไปปรับใช้ให้เกิดความสามานสามัคคีเชื่อมโยงสู่สังคมระดับชนชาติและประเทศชาติบนความหลากหลายทางสังคม

ท่านเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในความเป็นท้องถิ่นของท่านเองดีหรือยังก่อนที่จะเข้าใจถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ระดับชนชาติ   เพราะถ้าไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็อาจทำให้เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ชนชาติไม่สมบูรณ์ขาดรายละเอียดและความสำคัญบางช่วงบางตอนที่อาจเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันเกิดการผิดเพี้ยนบิดเบือนจากความเป็นจริงสร้างความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในส่งผลกระทบต่างๆตามมา

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net