วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผ้าป่าขยะสามัคคี อ.ภูเขียว เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ


ป่าผ้าขยะสามัคคี ของชาวภูเขียวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชุมชน ได้เห็น

ความสำคญของปัญหาขยะที่กำลังจะล้นเมืองในอนาคต  โดยปีแรกเป็นการทำ

ผ้าป่าขยะ เพื่อระดมทุนในการจัดตั้ง ธนาคารขยะ โดยมีสนับสนุนของผู้ใหญ่ 

วุฒิชัย ผู้ใหญ่หมู่ 2 ให้ทั้งสถานทีและงบประมาณมาช่วยสนับสนุน

เนื่องด้วยขณะนี้ธนาคารขยะมีความสามารถประกอบกิจการ ซ้ำยังมีพอมี

กำไรเล็กๆน้อยๆ พอที่จะปันผลให้สมาชิกได้      ในปีที่สองนี้สมาชิกส่วนใหญ่

เห็นด้วยในการที่จะทำกิจกรรมคืนสู่สังคม โดยเริ่มที่จุดเริ่มต้นของโครงการ 

นั้นคือ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม ซึ่งเป็นสถานที่

ในการอบรมอบรมและก่อตั้งธนาคารขยะ ทั้งในปีแรกและปีที่สอง 

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม เป็นเสมือนห้องเรียน

ธรรมชาติกลางแจ้ง ที่ให้ผู้สนใจและเยาวชนหาความรู้ ความเข้าใจทางธรรม

ชาติวิทยาต่าง ๆ โดยการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสัตว์ป่า ได้จาก

ของจริงที่มีอยู่ในพื้นที่  เป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางธรรมชาติ  ทั้งดิน  น้ำ  

ป่าไม้  และสัตว์ป่า  ให้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ เพื่อให้รักษาทรัพยากรเหล่า

นี้ให้คงอยู่และเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ไป อีกยาวนาน

-อาคารมะค่าโมง ซึ่งเป็นอาคารประชุมไม้ซึ่งยังเป็นพื้นดินอยู่ ไม่สะดวกในการ

จัดประชุมโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งปีหนึ่งๆมีโรงเรียนมาใช้บริการเป็นจำนวน

มาก  ทางสถานีมีความต้องการในการลาดพื้นซีเมนต์ แต่ด้วยงบประมาณทาง

ราชการที่มีจำกัด ทางธนาคารขยะและสภาองค์กรชุมชนผักปัง ซึ่งเคยใช้สถานี

ในการจัดประชุม ถึงมีมติในการจัดตั้งผ้าป่าธนาคารขยะสามัคคี     เพื่อหางบ

ประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเทพื้นคอนกรีต โดยทางสถานีจะใช้

แรงงานในสถานีในการดำเนินการ

-จึงขอบอกบุญมายังท่านและครอบครัว ได้ร่วมกันบริจาคขยะเหลือใช้ในครอบ

ครัว เพื่อช่วยเหลือสถานีในการลาดพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นที่ประชุมของเยาวชน

และก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านธรรมชาติวิทยา การอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบ จนถึงให้ความร่วมมือรักษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

ต่อไปในอนาคต 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๐๘.oo น.  ตั้งกองผ้าป่าขยะสามัคคี ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.ภูเขียว

เวลา  ๐๘.o น.  แห่และรับบริจาคผ้าป่าขยะสามัคคีรอบเขตเทศบาลผักปัง

เวลา  ๑๒.oo น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา   ๑๓.oo น.  ร่วมคัดแยกขยะก่อนการจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕

นำเงินที่รอบรวมได้จากการขายขยะส่งมอบให้กับทางสถานีห้วยกุ่ม

 

โดย nuphong26

 

กลับไปที่ www.oknation.net