วันที่ อังคาร มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จัดโครงการ บ้าน มัสยิด โรงเรียน ที่โรงเรียนจิตต์ภักดีโดย 4 มัสยิดในเชียงใหม่


4 มัสยิดในเชียงใหม่ จัดโครงการ บ้าน มัสยิด โรงเรียน ที่โรงเรียนจิตต์ภักดี


3365

      โครงการบ้าน มัสยิด โรงเรียน หรือ "งานวันครอบครัวฟัรดูอีนสัมพันธ์" เป็นกิจกรรม ที่ ผู้ปกครองและนักเรียนฟัรฏูอีน  ๔  มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฟัรฏูอีนเป็นเวที สร้างความความใจ ในระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้อง กับ การศึกษา ด้านศาสนา แก่เด็ก เยาวชน มุสลิม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการอบรมที่ถูกต้อง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักของศาสนาอิสลามเป็นเครื่องดําเนินชีวิต โดยอาศัยความรู้รักสามัคคี และประสานงานโดย การใช้คุณธรรมนําความรู้ระหว่างอีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์สอนฟัรฏูอีนตามมัสยิดต่างๆ ในกลุ่มเป้าหมายทำกิจกรรมร่วมกัน   ผู้ปกครองเยาวชนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ กับการศึกษาไดอย่างถูกต้องอันเป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาชุมชน ประเทศชาติให้ เจริญแบบยั่งยืนสืบไป

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบ้าน มัสยิด โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ปลูกฝังคุณธรรม–จริยธรรมแก่ผู้ปกครองกับเยาวชน ผู้ปกครองกับชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ มัสยิดเกิดความสามัคคี และประสานงานโดยใช้คุณธรรมนําความรู้ ระหว่าง อีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด  พ่อแม่ผู้ปกครองเยาวชนตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยพิษภัยของสุรา ยาเสพติด   จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ โรงเรียนจิตต์ภักดีมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่


บบบ

บ554

ให้ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญการเรียนศาสนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในเชียงใหม่

ยยนร

ผู้ปกครองเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง และร่วมกันเสวนา

6658
กิจกรรมวาดภาพ โรงเรียนในฝัน ของหนู

2254

กิจกรรมกีฬาครอบครัว

บบบ

ลลบ

666

555ชุมพล  ศรีสมบัติ
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยปี 52-55
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net