วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำไมคุณต้องไปชมคอนเสิร์ต กม.63 หงา คาราวาน......


               

               มีเพื่อนๆหลายคน สงสัยว่าทำไม ผู้เขียน ถึงไปเกี่ยวดอง กับคอนเสิร์ต ของน้าหงา คาราวาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งมีบล็อกเกอร์ปราณชลี เจ้าสำนักหัวใจเดียวกันเป็นหัวเรือใหญ่ และ ทำไมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึง เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 


ปกหนังสือ ที่ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตสามารถรับได้หน้างาน


               ผู้เขียนจึงขอนำโครงการ ที่ศณีรา เขียนด้วยใจ เพื่อนำเสนอ มหาวิทลัยเวสเทิร์น สถาบันการศึกษาที่ศณีรา เป็นนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นการต่อยอดร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา กับองค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้ อันเป็นบ้านเกิดและถิ่นอาศัยผู้เขียน และเป็นพื้นที่ปัญหาของประเทศ
               ทั้งนี้ผู้เขียนอยากบอกเล่า บอกต่อถึงวิญญูชน ผู้อยากเห็นสังคมสวยงาม หากบ่ายวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2555 หากท่านไม่ติดภารกิจ หรือกำลังตัดสินใจทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย โปรดสละเวลาอ่าน เนื้อหาโครงการ ที่ฝากมากับบทความนี้ แล้วท่า่นจะเข้าใจว่าทำไมท่านต้องไปชมคอนเสิร์ต กม.63 หงา คาราวาน......  
หลักการและเหตุผล
                ปัจจุบันเป็นที่ทราบว่า สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤต  เยาวชน ในพื้นที่มีสถิติติดยาเสพติดสูง สาเหตุเพราะขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีในชุมชนหมู่บ้าน ด้วยวัยที่เสี่ยง อยากรู้อยากทดลอง จำทำให้เยาวชนจำนวนไม่น้อย หลงไปมั่วสุมสิ่งเสพติด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่มีคุณค่า สำหรับการองรับการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง  ที่ทำให้การดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในพื้นที่ อันเนื่องจากความยากจน ความอ่อนด้อยทางสังคม เป็นช่องว่างทำให้ชุมชนอ่อนแอ ถูกชักจูงให้เป็นแนวร่วมในการก่อความไม่สงบโดยง่าย  จึงจำเป็นต้องหากิจกรรม ที่มีคุณค่าสร้างปัญญา และทัศนคติที่ดีในเยาวชน  
                ‘สำนักหัวใจเดียวกัน’ เป็นการรวมกลุ่มของผู้คนในแวดวงนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม ศิลปิน สื่อมวลชน  นิสิต ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงมือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เชิงสังคมดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อเป็นหนึ่งในองคาพยพที่จะร่วมคลี่คลายปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้ ผ่านการมี 'ส่วนร่วม' ของประชาชน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สำนักหัวใจเดียวกันได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถเป็นสื่อกลางหรือเป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้คนพื้นที่ชายแดนใต้กับคนนอกพื้นที่ ให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันและอาทร สะท้อนข้อเท็จจริงและเรื่องราวแง่งามต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง ที่สำคัญ คือ การจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน กระทั่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดกระแสตื่นตัวมากขึ้นด้านการอ่าน-เขียน การถ่ายภาพ การสื่อข่าว ความสนใจในแวดวงศิลปะ ดนตรี รวมถึงการผลิตสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภท อีกทั้งได้ถ่ายทอดเพาะพันธุ์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมดีๆต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกของสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นดั่งในอดีตที่ผ่านมา
        หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ของสำนักหัวใจเดียวกัน เป็นกลุ่มเยาวชน กลุ่มหนึ่งที่อาสาสมัครมาร่วมลงมือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ ‘บ้านเกิด’ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีสมาชิก ‘สำนักหัวใจเดียวกัน’ เป็นเพียงพี่เลี้ยงที่ปรึกษา คอยดูแลประคับประคองให้ความช่วยเหลืออยู่ห่างๆ โดยภารกิจแรกที่เริ่มเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนมีบทบาทสำคัญร่วมคิด ลงมือดำเนินงาน และบริหารจัดการทั้งระบบ คืองาน ‘ปัตตานียิ้ม’  ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงาน การพิเคราะห์สถานการณ์โดยรวม จึงนำไปสู่แนวคิดร่วมมือจัดตั้งกลุ่มเยาวชนนาม ‘เฌอบูโด’ ภายใต้นิยาม “เมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นแกนกลางดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับองค์กรหรือเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ดำเนินภารกิจครอบคลุมทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การกระตุ้นจิตสำนึกดีๆ เชิงสังคม ฯลฯ
             มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการเรียนการสอนมุ่งการสร้างเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตทุกคน ทุกระดับปริญญา ให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่จะได้จากสถานการณ์จริง ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนและประสบการณ์ตรงเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยวิธีการใช้ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินค่าในแต่ละประเด็นความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวาง และลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น
              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้สมบูรณ์ คณะกรรมการนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 จึงร่วมกับสำนักพิมพ์ 'บางนรา สำนักพิมพ์', ร้านหนังสือเคล็ดไทย และร้านแซ็กโซโฟน อนุสาวรีย์ชัยฯจัดคอนเสิร์ต หงา คาราวาน โดยรายได้ส่วนหนึ่งหนึ่งนำไปมอบแก่กลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ที่ต้องการให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี ทำงานเพื่อสังคม ซึ่งหลังจากจบสิ้นโครงการแล้ว นิสิตจะต้องนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการจัดการงานของโครงการนำเสนอรายงานอภิปราย สรุปการศึกษา และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
               ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อประโยชน์ของนิสิต และของสาธารณชนต่อไป


วัตถุประสงค์   
             การตัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
o นิสิตมีโอกาสร่วมงานกับองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิด
o นิสิตมีโอกาสประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสังคมในกว้าง
o นิสิตได้มีโอกาสทำงานกลุ่ม สร้างความสนิท สามัคคีในหมู่คณะ
o เพื่อหาทุนมอบแก่โอกาสให้กลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ อันเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนโอกาสในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
o นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำซีเอสอาร์ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรภาคเอกชน
o มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีภาพลักษณ์ที่ดี กว้างขวาง และหลากหลายมากขึ้น
o นิสิตมีความสามัคคีกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
 คณะกรรมการนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ทุกคน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
o อาจารย์ จำนวน 1  คน
o นิสิตจำนวน 23 คน
o เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตวัชรพล จำนวน 1 คน
              (รายชื่อในเอกสารแนบ)
ระยะเวลาดำเนินการ
 วันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ ร้านเซ็กโซโฟน อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดในเอกสารแนบท้าย)
งบประมาณ
• งบประมาณสนับสนุน
 - งบประมาณในการจัดซื้อบัตรคอนเสิร์ตและหนังสือ จำนวน 100 หน่วย
    (หนึ่งหน่วย ประกอบด้วยบัตรคอนเสิร์ต และหนังสือ) 
 - สำนักพิมพ์ 'บางนรา สำนักพิมพ์' รับผิดชอบ 250 หน่วย
• งบประมาณรายจ่าย
 - ค่าใช้จ่ายบัตรคอนเสิร์ต และหนังสือ รวมราคา  555 บาท (รับไปจำหน่าย)
ดัชนีชี้วัด
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของภาคประชาชน
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในการทำงานเพื่อสังคม
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต
- ร้อยละของรายได้ที่สามารถนำไปมอบแก่เยาวชนในสามจังหวัดฯ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ


            


กำหนดการวันงาน คร่าวๆ ดังนี้

                14.00 เปิดรับบัตรพร้อมหนังสือ กม.63 เข้างาน (บริเวณโต๊ะหน้าร้าน)
                15.00 เปิดประตูให้เข้างาน
                16.00 เปิดตัวหนังสือ
                17.00 งานแสดงดนตรี จนถึงเวลา 19.00 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net