วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

10-30 พ.ค. 55 รับสมัครผู้ต้องการไปฝึกงานประเทศญีปุ่น โดยองค์กร IM ปี 2555 ครั้งที่ 3


10-30 พ.ค. 55 รับสมัครผู้ต้องการไปฝึกงานประเทศญีปุ่น โดยองค์กร IM ปี 2555 ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 10-30 พฤษภาคม 2555 กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศ ญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่รับสมัคร
1.ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IM ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร
2.สำนักงานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10
3.สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

ระยะเวลาการสมัคร
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 10-30 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้ที่ต้องการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา 1 ปี เพศชาย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ณ วันรับสมัคร
2. ผู้ที่ต้องการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปี เพศชาย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ณ วันรับสมัคร
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาการก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
5. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับเกณฑ์ทหารแล้ว
6. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
7. ไม่มีความประพฤติเสียหาย
8. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
9. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
10. สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
11. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศ ไทย และระหว่างการฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- เดือนแรกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือ 33,600 บาท (100 เยน = 42 บาท)
- ตั้งแต่เดือนที่สองเป็นต้นไปจะได้รับค่าตอบแทน 90,000 เยน หรือ 37,800 บาท / เดือน หรือ 453,600 บาท / ปี และ สามารถทำโอทีได้
- ผู้ฝึกงานที่ฝึกงานครบ 1 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ (โบนัส) จำนวน 200,000 เยน หรือ 84,000 บาท
- ผู้ฝึกงานที่ฝึกงานครบ 3 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ (โบนัส) จำนวน 600,000 เยน หรือ 252,000 บาท

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครเลือกระยะเวลาที่ต้องการเข้าไปฝึกงานเทคนิค
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
4. ประวัติส่วนตัว
5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ
 

โดย หนอนกระทู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net