วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ธรรมราชาธิราช" ธรรม แห่ง ราชา


เช้าวันเสาร์ในวันที่อากาศสดใส พระอาทิตย์เริงร่า อล้าอล่ามแต่เช้าเหมาะแกการเคลื่อนย้ายออกไปนอกบ้าน สถานที่ตั้งใจไว้ไม่ใกล้ไม่ไกล ก็แค่ "พระราชวังบวรสพานมงคล" หรือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งในระหว่างวันที่  4 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เป็นระยะเวลา 84 วัน  ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย มีการจัดแสดงนิทรรศการ "ธรรมราชาธิราช"

บรรยากาศภายในงานิทรรศการ

นิทรรศการ "ธรรมราชาธิราช" เป็นการจัดแสดงโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยม รวมทั้งจิตรกรรมฝีพระหัตถ์องค์จำลอง จำนวน ๘๔ รายการ วัตถุทางวัฒนธรรมนี้บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาและความสำคัญของ "ธรรมราชาธิราชทางธรรม" ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ "ธรรมราชาธิราชในทางโลก" ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงธรรม ปกครองประชาราษฏร์บนแผ่นดินไทย นับเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

พระพุทธรูปปางปรินิพาน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔

วัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ "ธรรมราชาธิราช" เป็นประจักษ์พยานแห่งการเลื่อมใสศรัทธา ปฏิบัติบูชาพระพุทธศาสนาของประชาชนบนแผ่นดินนี้ในพระบรมราชูปถัมป์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะมาตลอดกาลเวลายืนยาวนานในประวัติศาสตร์ เมื่อเป็นเช่นนี้ วัตถุจัดแสดงจึงมิใช่เป็นเพียงวัตถทางวัฒนธรรม แต่ยังเป็นวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ ศรัทธา และความเชื่อทางศาสนา

ภาพบนบานประตูด้านในของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย

ภาพ "หลี่ฮื้อ" ที่กำลังจะกระโดดข้ามประตูมังกร
เพื่อให้ได้เป็นมังกร

นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวครอบคลุม ๙ เรื่องหลัก ประกอบด้วยธรรมราชในฮินดูปกรนัมปรัมปรา ตำนานแห่งธรรมราชา : โพธิสัตรวบารมีในชาดก ธรรมราชาในพุทธรัฐโบราณ อรุณรุ่งแห่งธรรมราชาธิราชสิริมงคลแห่งธรรมราชา พุทธธรรมแห่งธรรมราชาธิราชเหนือเทวราชและราชาธิราช พุทธปฏิมาแห่งธรรมราชาธิราช : ธรรมอันยิ่งกว่าบารมีทศพิธราชธรรมในธรรมราชาแห่งบรมราชจักรีวงศ์ และธรรมราชาธิราชธรรมิกราชในหทัยราษฏร์

ลายบนบานประตูอีกบานหนึ่ง
ของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล

นิทรรศการ "ธรรมราชาธิราช" ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรางเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทย เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ หรือ ๘๔ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๘๔ นับว่าเป็นเลขมหามงคล มีนัยอันสอดคล้องกับจำนวนธรรมคำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรางเป็น "พระธรรมราชาธิราชในทางธรรม"

เครื่องราชกกุธภัณฑ์

พระที่นั่งบุษบกมาลา

จำนวนพระราชทรัพย์สินของพระเจ้าจักรพรรดิราชสุทัสสนะ ผู้เป็นพระโพธิสัตว์หรือพระอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธองค์ ซึ่งนับเป็น "พระโรรมราชาธิราชในตำนาน"  จำนวนสถูปที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าพักรพรรดิราชอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ซึ่งถือว่าทรงเป็น "พระธรรมราชาธิราชในประวัติศาสตร์" ผู้ยิ่งใหญ่ และจำนวนเลขมหามงคลนี้มาบรรจบในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็น "พระธรรมราชาธิราชในหทัยราษฏรไทย"

ไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก มีฐาน 3 ชั้น

พระที่นั่งบุษบกมาลา เป็นพระที่นั่งราชบัลลังก์ทรงบุษบก
ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย

วัตถุทั้งปวงที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการล้วนเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ เป็นที่มาแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และความทรงจำอันงดงาม นิทรรศการครั้งนี้จึงมุ่งหวังสื่อสารความหมายในมรดกของพวกเราเหล่านี้สู่ชนทุกรุ่นโดยถ้วนหน้า จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการเยี่ยามชมเพื่อระลึกว่า อดีตได้นำพาเรามาสู่ปัจจุบันได้อย่างไร

จำหลักลายกนกท้ายเกริน หน้าฐานเชิงบาตร
แต่ละชั้นประดับรูปยักษ์ ครุฑ และเทพพนม ขึ้นไปตามลำดับ

นิทรรศการธรรมราชาธิราชนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เป็นระยะเวลา 84 วัน สนใจเข้าชม ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดทุกวันพุธ-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.

กระปุกรูปกระต่าย
ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘

ตู้พระธรรมลงรักปิดทอง เรื่อง ทศชาติ
ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

พระสุวรรณภิงคาร
ศิลปะอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๐

พระสถูป
ศิลปะอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๐

เครื่องราชกกุธภัณฑ์จำลอง

เครื่องราชูปโภคจำลอง
ศิลปะล้านนา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒

หมายเหตุ ::

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ในพระราชวังบวรสถานมงคล เป็นห้องพระโรงที่ว่าราชการในสมเด็จพระบวรราชเจ้า สร้างขึ้นในสมัยพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ 3 ในบริเวณชาลา มุขหน้าหมู่พระวิมานที่ประทับ ซึ่งเป็นที่เสด็จออกว่าราชการมาแต่เดิม ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ภายในมีพระที่นั่งบุษบกมาลา พระราชบัลลังก์ที่ประทับของพระบวรเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net