วันที่ พุธ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกวดวาดภาพ : งานฉลองพุทธชยันตีฯ ที่วัดป่าเลไลยก์


งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา “วันสำคัญสากลของโลก” เป็นงานที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมหลักในวันแรกคือการประกวดบรรยายธรรม และประกวดวาดภาพที่วัดมะนาว ซึ่งผมได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเช่นกันครับ

ในปีนี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถือเป็นอภิลักขิตมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี โดยประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาในวาระนี้อย่างยิ่งใหญ่ เรียกว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ อปท. และพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน จึงจัดงานฉลองขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๕๕ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สำหรับกิจกรรมในวันแรก คือ การประกวดบรรยายธรรม และประกวดวาดภาพนั้น ใช้สถานที่ของอาคารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ติดกับศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อากาศวันนี้ลมพัดเย็นสบายมากเลยครับ



เริ่มให้เด็ก ๆ ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนรายงานตัวกันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. จึงเป็นพิธีเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้นท่านเจ้าอาวาสวัดมะนาว รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้กล่าวถึงความหมายของพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น



“พุทธชยันตี” หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาเมื่อ ๒,๖๐๐ ปีล่วงแล้ว ทำให้พระนาม “สัมมาสัมพุทธะ” ปรากฏขึ้นในโลก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนในพระพุทธศาสนา อันเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต

วันฉลองที่สำคัญนี้ เรียกเป็นสากลว่า
Sambuddha Jayanti 2,600 ตรงกับภาษาไทยว่า “สัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” เฉพาะประเทศไทย มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้เรียกงานฉลองนี้ว่า “พุทธชยันตี” ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคม ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการจัดงาน

ให้การจัดงานแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านการปฏิบัติบูชา มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน ด้านวิชาการ เน้นการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมด มุ่งเน้นให้เกิดการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนของประชาชน



สำหรับกิจกรรมการประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นการศึกษา คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑-๓)







































เริ่มการประกวดตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๔.๐๐ น. พร้อมกันทุกช่วงชั้น ในการแบ่งระดับการประกวดของช่วงชั้นที่ ๑ - ๓ นั้น ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมได้รับข้อเสนอแนะ ท้วงติง จากครูที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันในช่วงชั้นที่ ๔ ว่าจะเป็นการได้เปรียบ เสียเปรียบ กันหรือไม่ที่รวมเอา ม.๔-๖ กับ ปวช.๑-๓ ไว้ด้วยกัน

จากประสบการณ์การตัดสินการประกวดในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา พบว่าเกือบทุกปีนักเรียนระดับ ม.๔-๖ ก็จะมีผลงานที่โดดเด่นและคว้ารางวัลได้พอ ๆ กับนักเรียนระดับ ปวช.๑-๓ ในอัตราส่วนที่มากบ้าง น้อยบ้าง สอดแทรกสลับกันไปทุกปี กรรมการได้ยึดตามเกณฑ์การตัดสินและคุณภาพของงานที่ปรากฏ แต่จะเป็นยอมรับของทุกฝ่ายได้หรือไม่นั้น นับเป็นเรื่องธรรมดาของที่ครูผู้ส่งเด็กเข้าแข่งขันก็ย่อมต้องการชัยชนะกันทุกคน

ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ว หากจะแยกการแข่งขันในช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔-๖ กับ ปวช.๑-๓ ที่มุ่งเน้นต่อผลของการแข่งขันแล้ว ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาที่ต่างกันใน สายสามัญ กับ สายอาชีพ แต่ถ้าหากต้องการให้เด็กสายสามัญซึ่งสนใจในศิลปะและมีความสามารถทางด้านนี้ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และมีเวทีในการแสดงออกอย่างเป็นสากล ก็ไม่ควรที่จะแยก

ทักษะฝีมือ
สร้างได้ไม่ยากหากฝึกฝนเป็นประจำ แต่แนวคิด มุมมอง และจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่แม้แต่เด็กสายอาชีพก็ใช่ว่าจะสร้างได้ หรือมีกันได้ทุกคน ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการทำงานศิลปะ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการชมภาพผลงานในนิทรรศการทางศิลปะ ก็จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่พัฒนาการของตนเอง และประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด ผมคิดเช่นนั้นครับ...



ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) หัวข้อ “วันวิสาขบูชา”



ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) หัวข้อ “ทำบุญวันพระ”



ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) หัวข้อ “ปฏิบัติบูชา”



ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖), (ปวช.๑-๓) หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”



พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา



รางวัลชนะเลิศ ป.๑-๓ หัวข้อ “วันวิสาขบูชา” เทคนิค สีดินสอ ขนาดกระดาษ A



รางวัลชนะเลิศ ป.๔-๖ หัวข้อ “ทำบุญวันพระ” เทคนิค สีชอล์กน้ำมัน ขนาดกระดาษ A



รางวัลชนะเลิศ ม.๑-๓ หัวข้อ “ปฏิบัติบูชา” เทคนิค สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ ขนาดกระดาษ A



รางวัลชนะเลิศ ม.๔-๖, ปวช.๑-๓ หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เทคนิค สีและเทคนิคตามความถนัด ขนาดกระดาษ A



คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพครับ...


โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net