วันที่ พุธ พฤษภาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3


การรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3


ประเภทกิจการที่เปิดรับสมัคร
* กิจการอุตสาหกรรมการผลิต
* กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์
* กิจการก่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* เป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและทำงานครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน ซึ่งได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบด้วย
* เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรกของการรับสมัคร คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2515 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2537 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจน กระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงาน
* ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
* สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูก ทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
* มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
* เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
* เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ชื่อ-นามสกุล จะต้องสะกดภาษาอังกฤษเหมือนกับหนังสือเดินทาง) จำนวน 1 ชุด
* สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ชุด
* สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ในระหว่างการทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ชุดพร้อมด้วยสำเนาตราประทับเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีครั้งล่าสุด
* รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ
* เนื่องจากการดำเนินการในการสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุมการดำเนินการสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐ เกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องจ่ายค่าสมัครการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าว ในวันสมัครจำนวนคนละ 840 บาท
* ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัคร โดยจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครสอบ เท่านั้น
* ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, www.epsthailand.wordpress.com

การสอบแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 เวลา 11.50 – 13.00 ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ หากเกินเวลา ที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

สถานที่สอบ
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 11) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ลักษณะข้อสอบ
* ผู้ที่มีสิทธิ์สอบต้องเข้าสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ
1. ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 30 นาที
2. ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 40 นาที

* ข้อสอบจะเลือกจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.epsthailand.wordpress.com และคำถามปิดจากแหล่งพัฒนาใหม่ๆ

การประกาศผลการทดสอบ
ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, http://www.eps.go.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr ผู้ สอบผ่านจะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) สำหรับจำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตาที่ทางการเกาหลีกำหนด ทั้งนี้ หากมีผู้สอบผ่านจำนวนมากกว่าที่กำหนด จะพิจารณาผู้สอบผ่านโดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ผลการสอบผ่านมีอายุ 2 ปี

* ถ้าผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานไม่ครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงานในสาธารณรัฐ เกาหลี จะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่าจะสอบผ่านก็ตามและผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับการลงทะเบียนและการบรรจุงานเร็วขึ้นและได้รับ การยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากได้ผ่านการตรวจสุขภาพและสมัครไปทำงานแล้ว และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างคัดเลือกโดยการสุ่ม ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงาน คือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้สอบผ่านอาจจะไม่ได้รับ การจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงานเช่นกัน และ ในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ ตาม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ

โดย หนอนกระทู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net