วันที่ พุธ มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำนานไทย-พุไทยวัง:ตอน17-เชื้อสายจุ้มเจ้าอุปฮาดเมืองวังและไทหอ


ตำนานไทย - พุไทยวัง

รวมเรียงโดย
นายนรเก (น้อม) โทธิเบศร์วงษา
สงวนลิขสิทธิ์
๕ สิงหาคม ๒๕๑๙

ประวัติผู้เขียน
http://www.kaowong.com/index.html
http://www.kaowong.com/Personal-01.html

คำนำและสารบัญ
http://www.oknation.net/blog/PhutaiKaowong/2012/05/20/entry-1

ตอนที่ 17 
      จุ้มลูกพี่ลูกน้องของแม่เจ้าจารย์งาม (เมียราชวงศ์สาย)
      จุ้มเจ้าอุปฮาดเมืองวัง 
      จุ้มลูกอินทิสาร (ไทหอ) 
      จุ้มลูกกวานเมืองจัน (ไทหอ)
      จุ้มลูกจันชุมพูกับนางบุญหลาย (ไทหอ)
      จุ้มลูกทิตปัญญา (ไทหอ) 
      จุ้มลูกเชียงเหนือเมืองวัง 
      จุ้มลูกเจ้าศรีทน 
      จุ้มลูกตาพ่อสีนวน
 
******************

จุ้มลูกพี่ลูกน้องจองแม่เจ้าจารย์งาม (เมียราชวงศ์สาย)

พ่อแม่เดียวกันรวม ๕ คน ดังนี้
(๑) พระไชย (แห้วโหว่) เมียชื่อบุญหลาย มีลูกชื่อนางเสี่ยง, นางซอน, นางซวย, นางสา
(๒) ม้อมด้วง แม่ท้าวบุญสูง ผัวม้อมเติ้ม
(๓) ม้อมปิ๊ ผัวชื่อพระธิเบศร์วงษา (กินรี) ***
(๔) เทพวงษา เมียชื่อทอง (ลูกปู่ราชโกฏ) มีลูกชื่อนางผิว, นางผิง, นางพัน, นางพา, นางบัวสี, นางบัวสี, นางบัวลา
(๔) ม้อมหล้า แม่เชียงคำทอง (พ่อหัวแหลม), กับนางคำป่อน

***พระธิเบศร์วงษา (กินรี)… เป็นบิดาของนางบัวพัน (ซึ่งนางบัวพัน เป็นมารดาของคุณตานรเก (น้อม) โทธิเบศร์วงษา) ***

จุ้มเจ้าอุปฮาดเมืองวัง

(๑) เจ้าอุปฮาดเมืองวัง มีลูกชื่อราชวงศ์ (ต้อ), มหาราช (เลื่อม), ท้าวสุริยะ (ตามลำดับลูก)
(๒) ราชวงศ์ (ต้อ) มีลูกชื่อม้อมปัดชา, ปุ้ม (ญ. ตาย), โพธิ์ (ช. ตาย), เจ้าขัตติยะไชย (พ่อนางหนอน)
(๓) เจ้าราชวงศ์เลื่อม (มหาราช) มีลูกชื่อม้อมหัวดำ (จุ้มลูกอยู่บ้านห้วยม่วง), ราชวงศ์เชียงสา (พ่อนางเบ็ง)
(๔) ท้าวสุริยะ เมียชื่อม้อมซอน (ลูกนายพลไทยนาเต้อ) เกิดลูกด้วยกันคือ เจ้าโยน, ม้อมแยง, เจ้าห้อ, หงส์ดำ, หงส์ทอง, เจ้าหลื้อ (สาลี- อุโท), เจ้านันทอง


ไทหอ
จุ้มลูกอินทิสาร (ไทหอ)
(๑) นายพิมพ์ เมียชื่อขี้หมา ลูกชื่อนายวันคำ (เชียงโคตรคือชาเนตร), นายปุ้ม (ขุนพิทักษ์สุนทร), นายแสง (ขุนธรรมการ), นางม้อม (แม่กองบ้านโพนนาดี), นางตุ้ม (ผัวชื่อจำปาคือเชียงใต้ – ลูกชื่อทิตเรียน ฯ), น่งเก๊าะไม่มีลูก, นางน้อยแม่ทิตด่อน
(๒) พระศรี อยู่บ้านกะแต้
(๓) ราชบุตรแสนแวน (จารย์โส) เมียชื่อแก ลูกชื่อนางเบี้ยว, เชียงคง (ผัวนางคำใสลูกชื่อนางทองสมุท)
(๔) นางป้อง ลูกชื่อนางตามน (แม่นายหำ), พ่อสอ, นางตาคม (แม่นางกานี)
(๕) นางหล้า ลูกชื่อนางนวล (แม่สวย), นางเนิ่ง (เมียเชียงมุลเมืองเก่า), นางหลอย (เมียทิตต้นี้นตั้ง)


จุ้มลูกกวานเมืองจัน (ไทหอ)
(๑) นายที ลูกชื่อ...
(๒) นายทอง (ทิตทำ – สุริยะมาตย์) ผัวนางแนนลูกชื่อนางหัวแหลม, นายสูนคำ, นางคำชด, นางงดเงิน
(๓) นางทัน ผัวชื่อแสน (ลูกจันชุมพูกับแม่บุญหลาย – มีลูกดังกล่าวต่อไป)
(๔) นางทา ผัวชื่อต๊อก (สุริวงษ์) ลูกชื่อนายคำผาย, นายสอน ชินเทศน์
(๕) นายจำปา (เชียงใต้) เมียชื่อตุ้ม ลูกชื่อทิตเรียน, นายเวิน (ร.ต.ต. วิจารณ์ จันทะเมือง มีบุตรบุญธรรมชื่อนายอุดมศักดิ์), นายสิละคอน, นางอุ่นเฮือน, นางคำซาว, นางหล้าซ้อย
(๖) นางนารี ผัวชื่อสุริโย ลูกชื่อจารย์ขัน, นายเขียน, นายม้าว, นางบู่, เชียงสิน
(๗) นางสีฟอง ผัวชื่อขุนธรรมการ ลูกชื่อนายสินทะรา, นายปัญจะ, นายยศแฮง, นางหัวหลิด
(๖) นายบัว (ทิตบุญจัน) ลูกชื่อนางซอน, นางก้อน
(๗) นางกะหยิบ ผัวชื่อบุด ลูกชื่อจารย์มอน


จุ้มลูกจันชุมพูกับนางบุญหลาย (ไทหอ)
(๑) อ้ายแสน เมียชื่อทัน ลูกชื่อพร (ช), เพ็ง (ช), พิณ (ช), ทอน (ญ), สั้น (ญ), คาน (ช), คอย (ญ), ไค (ญ)
(๒) อ้ายหมื่น (เชียงเหนือ) ลูกชื่อเครื่อง (ช), ทอง (ช), อิ้ม (ญ), ติก (ญ), เหลา (ช), น้อย (ญ), โจม (ช), เชี่ยน (ช)
(๓) นางสิง ลูกชื่อนาเหนือ ผัวนางนารี, นางหัวเลี้ยม (แม่ทิตวง), นางหัวส้วย (แม่เชียงยอ), นางเข็ม (แม่หัวเล่ห์, หัวแจ่น), ทิตต้น (ตีนตั้ง), ทิตกันยา (กิจ) อยู่บ้านจอกบ้านจาน
(๔) นางจันเพ็ง ลูกชื่อคำฮุ่ง (กวานเมืองกลาง), นางปิ่น (แม่เชียงส้อม), นางป้อง (แม่นารี, นายคำเบ็ง), นางทำ (ได้ลูกกับจำปา – นาใต้ – ลูกชื่อนางหนูทอง)
(๕) นางนาง ผัวชื่อไชยะเพ็ชร ลูกชื่อนางโซ้น, นางเอิ้ม (เมียฮูยบ้านหนองย่างซึ้น)
(๖) นางหลอย ผัวชื่อกมเมือง (น้องแม่จารย์สีพ่อชมแพง) มีลูกชื่อนายคำโพ (เมียทิตโคตรพ่อบุษบง), นายเชียงพล, นายขะ, นางตุ (ไปอยู่บ้านจอกบ้านจานทั้ง ๔ คน)

จุ้มลูกทิตปัญญา (ไทหอ)
(๑) จันทะเทพ เมียชื่อม้อมพิมพ์ (น้องม้อมบุญมาลูกตาเมืองจัน) มีลูกชื่อคำสิง (ขุนฤทธิลือไกล), นายลี (ตาย), นางคุด, นางเพียง, นางเผ้ม
(๒) ขันซ้าย เมียชื่อสิ้ว (ลูกเจ้าศรีทน) มีลูกชื่อนายแฮด (จารย์ทอง), นางสิม, นายสิลา, นางมลิทอง, นางศรีสุพรรณ
(๓) ตอง เมียชื่อโอ้ ลูกชื่อนางแหว๊ด, นางกึ้ม, นางกม, นายสีนวน
(ไทหอยังมีอีกแต่จำไม่ได้)

จุ้มลูกเชียงเหนือเมืองวัง
(๑) เชียงเหนือ กับเมียคยที่ ๑ มีลูกชื่อ...(แม่ขุนวิลัย ศรีประไหม), ลุงเมืองจัน, เชียงสา, เมียคนที่ ๒ มีลูกชื่อนางพิลา, นางจี, นายวรวงศ์ (พ่อเชียงมุลเมืองเก่า), นายจัน (หูหนวก), นายสุวันนี (พ่อเชียงไก)
(๒) แม่ขุนวิลัย มีลูกชื่อแก้ว (พ่อโส), เชียงด้วง (พ่อป้าน), นายส้วย (พ่อนางสาย), นางป่อน (แม่ผิว), นางป้อง (แม่เชียงเกณฑ์ผัวชื่อจันศรีสุราช), นายหัวแหลม (พ่อทิตยนต์), นายบุญหลาย, นายหล้า, นายหลอย (ขุนวิลัยบุรคาม)
(๓) ลุงเมืองจัน มีลูกชื่อนายหัวเก๊าะ, นายหัวกม (พ่อทิตจัน), หัวเบี้ยว, สาวใบ, นางเบี่ยง (แม่นายแดงพ่อกระต่าย)
(๔) เชียงสา เมียชื่อสี มีลูกชื่อป้องแพง (ไชยะชิต), นายหัวกม (จารกินรี), นายกอง (ทิตแก้ว), นางคำผิว (แม่ทิตสิงคำ), นางคำเภา (แม่ทิตเกิด รักเงิน)
(นางคำผิวเป็นผู้มีความจำดี บอกรายชื่อเครือญาติต่าง ๆ แก่ผู้เขียนไว้มาก ขอขอบพระคุณไว้ในที่นี้ด้วย)

จุ้มลูกเจ้าศรีทน
เจ้าศรีทน ไปรบศึกฮ่อชนะได้ชื่อว่า “เพเศิก” ต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นพระศรีวรวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าเมือง (พระธิเบศร์วงษาด้วง) มีลูก ๑๑ คน ชื่อนางสี (เมียเชียงสา), นางเสน (แม่นางสีมอนแม่ทิตซองแก้ว), นางอ่อนจัน, นายสน (อยู่บ้านนาโก), นายสิ้ง, นายซ้อน (พ่อจันโท – ขุนพิพัฒน์ ไปรับตราตั้งเป็นราชวงศ์เกิดผีดาดตายที่บางกอก), นางใส (ผัวชื่อคำฮุ่ง – กวานเมืองกลาง) ลูกชื่อนางวันดีเมียเจ้าเป้า แล้วนางใสได้กับซานนท์เป็นผัว มีลูกชื่อนายศรีคันชัย (จารเชิด), นายสีไพ, นางสิ้ว (เมียขันซ้าย), นางส้อม (เมียจารโพธิ์ลูกชื่อนายสอนทอง, นายกองมา, นายสังกา (จารเสน), นางพิมพา, นางสร้อย (เมียจารสีลูกชื่อชมแพง)

จุ้มลูกตาพ่อสีนวน
(๑) นายสีนวน (หมื่นหน้า) มีลูกชื่อนางแจะ, นางตุ้ม, นางเลี่ยม, นางล้ำ, นางหลัด, นางเหลา
(๒) นายเชียงด้วง ลูกชื่อนางอุ่ม (แม่จันสี), นายอิน (พ่อไปเมืองเก่า)
(๓) จันทะสุริวงษ์ (อยู่บ้านโพนนาดี)
(๔) สุริยะคาธ (อยู่บ้านโพนนาดี)
(๕) นางคำตา ลูกชื่อนางคำพล, นายคำพร (เชียงโคตร), นายแสน, นายแจ้ง
(๖) นางเหน้ง ผัวชื่อสิง ลูกชื่อนางคำพัน (แม่วรรณยศ), ทิตพรม, ผัวคนที่ ๒ ชื่อเจ้าหลวงนิกร (คำคุด) มีลูกชื่อนางนีละบน, นางสนบท, นายทองชด


********************************************

*** นายนรเก (น้อม) โทธิเบศร์วงษา ซึ่งเป็นคุณตาเจ้าของ Blog นี้ (PhutaiKaowong) ท่านมีความตั้งใจเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตำนานไทยต่างๆ และหนังสืออีกหลายเรื่องก่อนที่ท่านสิ้นลมหายใจ โดยกำชับให้ลูกหลานได้นำข้อมูลดังกล่าวออกมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ ดังนั้นเจ้าของ Blog จึงขอนำข้อความทั้งหมดมาเผยแพร่ตามเจตนารมย์ของคุณตาทั้งหมดโดยจะไม่ขอแก้ไขข้อความใดๆ เนื่องจากท่านมีความประสงค์ให้คงคำศัพท์และข้อความทั้งหมดไว้ตามที่ท่านได้เขียนและรวบรวมไว้...

**************************************

โดย PhutaiKaowong

 

กลับไปที่ www.oknation.net