วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ รพ.สต.บ้านโพ


วิสัยทัศน์

 

“บริการได้มาตรฐาน บริหารงานคุณภาพอย่างโปร่งใส ทันสมัยระบบสารสนเทศ”

 

พันธกิจ

มุ่งให้บริการสุขภาพแบบผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน  พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพพร้อมกับเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)

              “ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีส่วนร่วมบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน” 

               1. ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม

               2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคามและความรุนแรง ลดลง

               3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานแบบองค์รวม เป็นธรรมและเสมอภาค

               4. ประชาชนกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม

                5. สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

               6. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถมีกลไกผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินสาธารณสุข

โดย promsena

 

กลับไปที่ www.oknation.net