วันที่ พุธ กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาษีมูลค่าที่ดิน: ความรู้เบื้องต้น


ภาษีมูลค่าที่ดิน: ความรู้เบื้องต้น (Land Value Tax Primer) 
โดย George Yamada 
[พิมพ์ซ้ำจาก Cross Country Check-up, Winter 1988, a Canadian radio program aired 13 November 1988] 
http://www.cooperativeindividualism.org/yamada-george_on-land-value-taxation.html 

ภาษีการขาย (sales tax) เป็นภาษีอัตราถดถอย (regressive) โดยหลักการ เพราะภาษีนี้รวมถึงภาษีที่เก็บจากแรงงานของชายหญิงด้วย 

โดยที่แรงงานคือผู้ผลิตสินค้าอันเป็นที่ต้องการของสังคม การเก็บภาษีจากแรงงานจึงเป็นสิ่งกีดขวางการผลิต 

การแก้ไขโครงสร้างภาษีอย่างกว้างขวางซึ่งรวมแนวคิดภาษีเดี่ยวจากที่ดิน (และทรัพยากรธรรมชาติ) เข้าไว้ด้วย เพื่อสนับสนุนการบริการสังคมและค่าดำเนินการทั้งปวงของรัฐบาลจะก่อความเที่ยงธรรมและกระตุ้นผลผลิตในสังคมทั่วไป 

มูลค่าที่ดินจะเพิ่มตามปัจจัยความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ ประชาชนคือผู้ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ที่ดินเป็นรายแปลง ถ้าคิดตามหลักเหตุผลผู้ใช้ที่ดินควรจ่ายภาษีเป็นค่าการถือครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นรายแปลงด้วยเหตุผลที่ว่ามูลค่าที่ดินนั้นเกิดจากส่วนรวม 

ผู้ใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งน้ำมัน แร่ธาตุ ป่าไม้ น้ำ ควรถูกเก็บภาษีการใช้สิ่งเหล่านี้ รายได้จากสิ่งเหล่านี้เป็นค่าการถือครองที่ดินรายแปลงชั่วคราวตามมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม อย่างไรก็ดี กรรมสิทธิ์ยังเป็นของสาธารณสมบัติ 

ภาษีจากแหล่งรายได้สาธารณะมูลฐานที่ถูกหลักเหตุผลนี้มักเรียกกันว่าภาษีมูลค่าที่ดิน (Land Value Tax หรือ LVT) หรือค่าเช่าที่ดิน (ground rent) 

รายได้ส่วนเกินจากการประเมินภาษีมูลค่าที่ดินหรือค่าเช่าที่ดินจะถูกส่งกลับคืนประชาชนทุกคนเท่าๆ กันหลังหักค่าใช้จ่ายที่ชอบธรรมสำหรับรัฐบาลและบริการสังคม 

การจัดโครงสร้างภาษีใหม่ขั้นพื้นฐานโดยอาศัยข้อตั้ง (premises) ดังกล่าวข้างต้นจะกวาดล้างภาษีอื่นๆ ที่มีอยู่ขณะนี้ออกไปทั้งหมดและหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงที่มีอยู่จากการซับซ้อนซึ่งมักขัดแย้งกันเองในระบบภาษีและนโยบายการคลังส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง 

การทำให้ระบบภาษีและนโยบายการคลังร่วมมีโครงสร้างที่ง่ายและเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยขจัดระบบอมาตยาธิปไตย (bureaucracy) ที่ยุ่งยากได้มาก ซึ่งระบบนี้มุ่งบังคับใช้นโยบายภาษีที่ปนเปไร้สูตรเหมือนหม้อแกงจับฉ่าย (hodge podge) อยู่ขณะนี้ 

การปฏิรูปภาษีที่สำคัญยิ่งนี้จะลดค่าใช้จ่ายที่มากมายของการปกครองขนาดใหญ่ลงอย่างมหาศาล จะคืนส่วนแบ่งที่ดีที่สุดของธรรมชาติ – แผ่นดิน สิ่งที่พระผู้สร้างประทานให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโลกทุกคน – กลับสู่ชายหญิงทั้งปวงในทุกประชาคมท้องถิ่นที่เป็นที่มาแห่งความคิดริเริ่มและอำนาจหน้าที่สูงสุดทางการเมือง

โดย สุธน_หิญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net