วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เกิด                         12 มกราคม พ.ศ. 2481
อุปสมบท                  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
พรรษา                     50
อายุ                         74
วัด                           วัดญาณเวศกวัน
จังหวัด                      นครปฐม
สังกัด                       มหานิกาย
วุฒิการศึกษา             ป.ธ.๙ (นาคหลวง), น.ธ.เอก, พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), พ.ม.
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์  เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน 

ประวัติย่อ

ชื่อ-นามสกุลจริง ประยุทธ อารยางกูร
สำเร็จเปรียญ 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณรและเป็น นาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระแก้ว ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อพ.ศ. 2504
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์