วันที่ พุธ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกประวัติศาสตร์การเลือกตั้งฯเทศบาลเมืองเบตง 2555


นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ยะลา

               ไม่ค่อยได้เห็นข่าวการประชาสัมพันธ์ใดๆ ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะความเป็นไปในเทศบาลเมืองเบตง เทศบาลขนาดใหญ่อันมีชื่อเสียงถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพหุวัฒนธรรมในปลายด้ามขวาน หน้าด่านของไทยสู่ประตูอาเซียน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และเพื่อลูกหลานชาวเบตงที่อยู่ในต่างถิ่น ต่างแดน อยากทราบความเป็นไปของบ้านเกิดเมืองนอน ภูมิลำเนาของตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับเกมการเมือง อันเป็นทัศนคติเฉพาะกลุ่ม เฉพาะกิจแต่อย่างใด

 

สู้ด้วยสปิริต นักการเมืองท้องถิ่น


                 ตั้งแต่ กกต จังหวัดยะลา ได้เปิดรับสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ในวันที่ 29 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา เนื่องจาก นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ ได้ลาออกก่อนครบวาระ จึงทำให้ กกต.จังหวัดยะลา จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดยะลา ได้กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.- 4 มี.ค. 2555 และกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2555 โดยได้มีนักการเมืองท้องถิ่นสนใจสมัครเข้าชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองเบตง จำนวน 3 คน พร้อมได้จัดให้มีการจับสลาก ซึ่งผลของการจับฉลากเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครดังนี้
                  หมายเลข 1 นายเดชาวัต จารุนภัทร์
                  หมายเลข 2 นายสมยศ เลิศลำยอง
                  หมายเลข 3 นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์  
                และผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตงในวันที่ 8 เมษายน 2555 ปรากฎว่า ผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ เบอร์ 2 นายสมยศ เลิศลำยอง ได้คะแนน 6,380 คะแนน  นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ เบอร์ 3 ได้ 4,508 คะแนน และ คุณนายเดชาวัต จารุนภัทร์ (แดง ดารา) เบอร์ 1 ได้ 305 คะแนน

นายสมยศ เลิศลำยอง

นายกเทศมนตรีบาลเมืองเบตงคนใหม่


                ต่อมา เทศบาลเมืองเบตง ได้ร่วมกับ กกต.จังหวัดยะลา ก็ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ เทศบาลเมืองเบตง โดยให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 มิถุนายน 2555

นายสุคนธ์ ฟ้าอรุณ

                 ซึ่งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง กลุ่มเภสัชกรสมยศ สามารถกวาดที่นั่งไปได้ 16 ที่นั่ง ในขณะที่ทีมคู่แข่ง กลุ่มรักษ์เบตง ได้ไป 2 ที่นั่ง โดยผลคะแนน มีดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 กลุ่มเภสัชกรสมยศ ได้ไป 5 ที่นั่ง ประกอบด้วย ลำดับที่ 1.นายซูฟรีย์ ปิยานนท์พงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 14 ได้ 1,451 คะแนน , ลำดับที่ 2.นายธวัชชัย กองวัฒนศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 9 ได้ 1,426 คะแนน , ลำดับที่ 4.นายบาฮารี สาเลง ผู้สมัครหมายเลข 12 ได้ 1,280 คะแนน , ลำดับที่ 5.นายอริย์ธัช ก้องเกียรติชัย ผู้สมัครหมายเลข 11 ได้ 1,130 คะแนน , ลำดับที่ 6.นายไพรวรรณ ภัทรเศรษฐ์สิริ ผู้สมัครหมายเลข 10 ได้ 1,117 คะแนน ส่วนกลุ่มรักษ์เบตง ได้ไป 1 ที่นั่งคือ ลำดับที่ 3.นายอัสมี ดาหะมิ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 1,338 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 กลุ่มเภสัชกรสมยศ ได้ไปยกทีม 6 ที่นั่ง ประกอบด้วย ลำดับที่ 1.นายวรชัย ชัยพิชยากุล ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,796 คะแนน , ลำดับที่ 2.นายศุภสวัสดิ์ วัมนากิจจากุล ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,551 คะแนน , ลำดับที่ 3.นายสุคนธ์ ฟ้าอรุณ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 1,539 คะแนน , ลำดับที่ 4.นายพรเทพ เพิ่มหรรษา ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 1,414 คะแนน , ลำดับที่ 5.นายมาหะมะรอซี มะดาฮู ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 1,378 คะแนน และลำดับที่ 6.นายกาเรีย สาหะ ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้ 1,311 คะแนน


                  และในวันที่ 20 ก.ค. 2555 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ยะลา จึงได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตงครั้งแรก ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง แต่ได้มอบหมายให้ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ยะลา เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ครบตามจำนวน เมื่อวันที่ 10 ก.ค.55
                  ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการค้นคว้า เป็นประวิติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป

 

                  สำหรับประวัติเทศบาลเมืองเบตงนั้น มีดังนี้


                  ตำบลเบตงได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเบตง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2482 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกขา เล่มที่ 56 หน้า 954 โดยมีนายสงวน จิรจินดาเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก มีพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด 78 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองตำบลเบตงทั้งหมด ต่อมาเนื่องจากเทศบาลตำบลเบตง ได้พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับจนสมควรเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเบตง เป็นเทศบาลเมืองเบตง ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง
                      เทศบาลเมืองเบตง ตั้งอยู่ในเขตตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางด้านรัฐเปรัค และรัฐเคดาห์ ต่อถึงรัฐปีนัง ระยะทางห่างจาก จังหวัดยะลา 140 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1590 กิโลเมตร
                      เมืองเบตง ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย ลักษณะของพื้นที่คล้ายหัวหอกที่พุ่งไปอยู่ในดินแดนประเทศอื่น พื้นที่ประกอบด้วย ที่ราบสูง เนินเขา ลุ่มน้ำ โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,900 ฟุต พื้นที่ของอำเภอเบตงตั้งอยู่ในหุบเขามีลักษณะเหมือนแอ่งกระทะที่โอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ มีลำคลองสำคัญไหลผ่านใจกลางเมืองเบตง คือ คลองเบตง ไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้วไปบรรจบกับแม่น้ำปัตตานีด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขา จึงเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดยะลา และภาคใต้ คือแม่น้ำปัตตานี อันเป็นที่ตั้งของเขื่อนบางลาง ซึ้งมีความสำคัญ คือ ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแก้ปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองยะลา สภาพทางธรรมชาติทำให้เมืองเบตงมีหมอกตลอดปี จึงได้รับสมญานามว่า " เมืองในหมอกและดอกไม้งาม

ขอบคุณ ภาพจาก สนง.ท้องถิ่นจังหวัดยะลา, ข้อมูลจาก สวท.เบตง ครับ

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net