วันที่ พุธ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๐ พรรษา


 

มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
๘๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555  เวลา 14.00 น.
นายแผน
  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการ  อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555”

ร่วมด้วย แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ นายสุริยา  แข็งการ คณะกรรมการชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง  มีสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง และผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศร่วมอุปสมบท จำนวน 83คน

กำหนดจัดพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555  ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ เดินทางไปปฏิบัติธรรม วันที่ 5 - 13 สิงหาคม 2555
ณ วัดบัวงามพระอารามหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


 

 

 
   นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า เนื่องในปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555  

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับตั้งแต่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2499  ประเทศไทยนับว่า โชคดีอย่างยิ่ง ด้วยพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนงานบริการโลหิตและการบริจาคโลหิตมาโดยตลอด ทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิต ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนานหลายปี  ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดมา

  จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ จะได้จัดโครงการเชิญชวนให้ผู้บริจาคโลหิต ร่วมแสดงความจงรักภักดีและ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในโครงการ “ อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล   สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555”   ทั้งนี้  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร  1ไตร เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้บริจาคโลหิต และครอบครัวที่เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่

ประกอบกับปีนี้  เป็นปีสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก   เพราะเป็นปีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600  ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นการร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและนับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

    พญ.สร้อยสอางค์   พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
กล่าวว่า การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เป็นโครงการที่สืบสานความสำเร็จต่อจากโครงการ
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย
  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม  2550  จำนวน 81 รูป เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2550
ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   ซึ่งการอุปสมบทในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา 12 สิงหาคม 2555  และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นสมาชิก
ชมรมผู้บริจาคโลหิต
100 ครั้ง  และ เป็นผู้บริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปเป็น
หลักในการดำเนินชีวิตได้อย่าง ถูกต้อง เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน
 เพื่อธำรงความ
รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
  ในขณะนี้มีผู้บริจาคโลหิตที่มีจิตศรัทธา และเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นผู้อุปสมบทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมอุปสมบทแล้วจำนวน
  83  คน  ซึ่งเพิ่มจากจำนวนเดิมที่กำหนดไว้ คือ 81 คน    


         
     นายสุริยา  แข็งการ  คณะกรรมการชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
กล่าวเพิ่มเติมว่า
  สำหรับพิธีการอุปสมบทในครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555  จัดให้มีพิธีปลงผมนาค และเทศน์สอนนาค ณ วัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร  

และในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555   ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นพิธีอุปสมบท โดยประธานในพิธี เลขาธิการสภากาชาดไทย จะอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำนาคแห่รอบพระอุโบสถ     จากนั้นจะเป็นพิธีถวายสักการะ โดยประธานในพิธี อ่านคำถวายสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และมอบผ้าไตรให้แก่นาคที่ร่วมอุปสมบท พิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้  ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้การอุปสมบทแก่ผู้บริจาคโลหิต

  ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จพระนวกะทั้ง 83 รูป จะเดินไปปฏิบัติธรรม  วัดบัวงามพระอารามหลวง   อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 สิงหาคม 2555 อย่างน้อยเป็นเวลา   9 วัน


 

 

ข้อมูลข่าวและภาพจากเว็บไซต์ สภากาชาดไทย

http://www.redcross.or.th/node/20167

 

 

กำหนดการ  จัดงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

*****************

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555

      เวลา  13.00 น.   -  ผู้ที่สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท
                                พร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ
      เวลา  13.30 น.   -  ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดพิธี
      เวลา  14.00 น.   -  ทำพิธีปลงผมนาคแต่งชุดนาค
      เวลา  15.30 น.   -  นาค พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
                              -  ประธานสงฆ์ให้ศีล ทุกคนสมาทานศีล พร้อมกัน
                              -  แสดงพระธรรมเทศนาสอนนาค
                              -  พระสงฆ์อนุโมทนาบนธรรมาสน์
                              -  ประธานพิธีกรวดน้ำ รับพร
                              -  ประธานพิธีถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
                              -  เสร็จพิธี
                              -  รับประทานอาหารเย็น
      เวลา 17.30 น.    -  เดินทางไปพักที่วัดสามพระยา

 

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555

     เวลา  07.30 น.   -  นาค พร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ
     เวลา  08.00 น.   -  เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธี
                                เดินทางมาถึงบริเวณจัดพิธี
     เวลา  08.30 น.   -  ประธานในพิธี อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน
                                ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                                นำนาคแห่รอบพระอุโบสถ
                             -  นาค วันทาเสมา
                             -  นายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง ประธานจัดงาน
                                กล่าวรายงานฯ    
                             -  ประธานในพิธี ลุกจากที่นั่งไปที่ด้านหน้าโต๊ะหมู่
                                ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
                             -  ทุกคนในที่ประชุมนั้น ยืนขึ้น
                             -  ประธานในพิธี ถวายความเคารพแล้วเปิดฝากรวย
                                ที่ครอบกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ หน้าพระบรม
                                ฉายาลักษณ์ วางไว้ด้านข้าง ถอยออกมา
                                ถวายความเคารพพร้อมกัน ดุริยางค์บรรเลงเพลง
                                สรรเสริญพระบารมี  จบแล้ว ถวายความเคารพ
                                อีกครั้งหนึ่ง       
                            -  ประธานในพิธี มอบผ้าไตรให้นาค

     เวลา  09.30 น.   -  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
                               ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
                               เดินทางมาถึงพระอุโบสถวัดสระเกศ
                            -  กราบพระประธาน
                            -  นั่ง ณ อาสนะ
                            -  ประธานในพิธี อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของ
                               สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                               ถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ พัดรองและพานธูปเทียนแพ
                               ตามลำดับ
                            - เจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้การบรรพชาอุปสมบท ภาคเช้า

    เวลา 11.00 น.    - พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล

    เวลา 12.30 น.    - เจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้การบรรพชาอุปสมบท ภาคบ่าย
                           - เจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวสัมโนทนียกถา
                           - พระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนา
                           - ประธานในพิธี กรวดน้ำ และรับพร จบแล้ว
                           - พระนวกะ ทั้ง 81 รูป ถ่ายภาพหมู่
                           - ประธานในพิธี ถวายพัดรองในวโรกาสมหามงคล
                             เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และย่ามแก่พระนวกะ
                             ทั้ง 81 รูป
                           - พระนวกะ ทั้ง 81 รูป เดินทางไปปฏิบัติธรรม
                             ณ วัดบัวงาม  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 


 

โดย นรอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net