วันที่ พุธ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์EPS-TOPIK CBTครั้งที่ 2(งานเกษตรและเลี้ยงสัตว์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 2 งานเกษตรและเลี้ยงสัตว์


กำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 10 -31 สิงหาคม 2555 รวมจำนวน 14 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) การสอบแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 สอบเวลา 09.30 – 10.40 น. และรอบที่ 2 สอบเวลา 11.50 – 13.00 น.

สถานที่สอบ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ชั้น 11) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ถ้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3.ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
4.ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ต้องเข้าห้องเตรียมพร้อมก่อนสอบเวลา 07.30 น. เข้าห้องสอบเวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบคำชี้แจงในการทำข้อสอบ สอบเวลา 09.30 – 10.40 น.
5.ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ต้องเข้าห้องเตรียมพร้อมก่อนสอบเวลา 09.50 น. เข้าห้องสอบเวลา 10.50 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบคำชี้แจงในการทำข้อสอบ สอบเวลา 11.50 – 13.00 น.
6.หากไปถึงห้องสอบหลังเวลาเข้าห้องสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
7.ไม่สามารถขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่สอบ ทั้งนี้ ต้องนั่งประจำที่สอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่กำหนดเท่านั้น
8.ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องคำนวณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาที่มีฟังชั่นการสื่อสาร PDA เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ ถ้าหากตรวจสอบพบถือว่าทุจริตในการสอบ
9.เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
10.เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก ระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำและห้ามออกจากห้องสอบ การออกจากห้องสอบระหว่างการสอบถือว่าการสอบเป็นโมฆะหรือทุจริต
11.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศผลการสอบ วันที่ 5 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com, www.eps.go.kr

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต ให้ยุติการทำข้อสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนของผู้เข้าสอบดังกล่าว การทุจริตในการสอบจะทำให้ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นเวลา 2 ปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ

โดย หนอนกระทู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net