วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กาแฟอินโดนีเชีย กาแฟดีของเอเซีย
วันหยุดก็ค้นเก็บเรื่องเก่ามาบอกเล่าเกี่ยวกับกาแฟ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรา
ว่ากันตามจริงแล้ว กาแฟเวียดนามมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะผลิตกาแฟจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ
ของโลกตีคู่มากับกาแฟบราซิล แต่กาแฟดีมีคุณภาพที่เป็นกาแฟอราบิก้า ประมวลความแล้ว
จะเป็นของอินโดนีเชีย ที่ถือได้ว่าเป็นกาแฟดีอันดับหนึ่งชองเอเซีย โดยเฉพาะเป็นประเทศ
ที่เริ่มผลิตกาแฟขี้ชะมด"kopi luwuk"เป็นประเทศแรก ที่ออกจำหน่ายราคาแพงที่สุดในโลก
"เรื่องนี้เบื่อปาก ไม่อยากคุย เราขอข้ามไปถึงกาแฟดีตัวอื่นๆของอินโดนีเซีย
ที่มีความดีเด่นกันดีกว่า"...

ปริมาณการผลิต ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ (จากวิกิพีเดีย)
 บราซิล17,000,000ตัน /เวียดนาม15,580,000/โคลอมเบีย 9,400,000/อินโดนีเซีย2,770,554

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า“กาแฟ” อินโดนีเซีย เปนแหลงผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
ของโลก ไม่ธรรมดาน่าสนใจ กาแฟจากเกาะชวา และเกาะสุมาตราเปนกาแฟที่เชื่อวามี
กระบวนการผลิตพิเศษทําใหกาแฟมีรสชาติเยี่ยมยอดตางจาก กาแฟแหลงอื่นๆ
ประการสําคัญอินโดนีเซียยังเปนผูนําในการผลิตกาแฟอันดับ 4 ของโลก โดยมีสัดสวนผลผลิต
ถึงรอยละ 6 ของผลผลิตกาแฟโลก ดวยรัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อตอการสงเสริมศักยภาพ
ในการผลิตและสงออกกาแฟในตลาดโลก จึงเปนที่น่าจับตามองวาอินโดนีเซียจะสามารถ
กาวสูความเป็นผู้ผลิตและส่งออกออกกาแฟแนวหน้าของโลกได้หรือไม่?


 กาแฟจากแหลงเพาะปลูกที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียมีหลายแหง ไดแก เกาะสุมาตรา เกาะชวา
เกาะบอรเนียว เกาะซูลาเวซี เกาะโมลุกกะ และเกาะปาปว โดยเฉพาะกาแฟที่ชวาและเกาะสุมาตรา
ที่มีรสชาติเปนที่ยอมรับของตลาดกาแฟทั่วโลก โดยกาแฟจากเกาะชวามีวิธีการผลิตเฉพาะ
กลาวคือ การบมในโกดังพิเศษเพื่อให้เมล็ดกาแฟเปลี่ยนสี่ี และมีรสชาติที่ดีสําหรับกาแฟที่สุมาตรา
ถึงกับมีผูเชี่ยวชาญบางคนกลาวว่า "กาแฟแมนเฮลิง มีรสดีกว่าบลูเมาเทน และกาแฟโคนาเสียอีก"

ถ้าจะไปมองกันด้าน การส่งออก 
ผลผลิตกาแฟของอินโดนิเซียร้อยละ 70-75 เปนการผลิตเพื่อสงออก สรางรายไดจากการสงออก
ใหกับอินโดนีเซียเฉลี่ยไมนอยกวาปละ 360 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงหลายปที่ผานมา
การสงออกกาแฟของอินโดนีเซียแบงชองทางการสงออกเปน 2 ชองทาง ไดแก ตลาดที่เนนขาย
เชิงปริมาณและตามแผนการสั่งซื้อ อีกชองทางหนึ่ง คือ ตลาดที่เนนขายคุณภาพ
(ลักษณะพิเศษของกาแฟ/กาแฟอาราบิกา) โดยปริมาณและมูลคาสงออกกาแฟในภาพรวมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกกับประเทศคูแขงเชนบราซิลและเวียดนามในภาคการผลิต
กาแฟแปรรูปของอินโดนีเซียเน้นการผลิตมีทั้งแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ


มีกาแฟคุณภาพดี แล้วเค้ามีการบริโภคเป็นยังไงบ้าง ?
แมวาปริมาณผลผลิตกาแฟของอินโดนีเซียจะมีปริมาณมาก แตการบริโภคกาแฟภายในประเทศ
ของอินโดนีเชียยังอยู่ในระดับน้อยเพียงร้อยละ 25-30 ของผลผลิตกาทั้งหมดภายในประเทศ
เนื่องจากสวนใหญเนนผลิตเพื่อสงออกเปนสําคัญ มีการสงเสริมใหเพิ่มการบริโภคกาแฟ
โดยเฉพาะรานกาแฟ มีการสนับสนุนธุรกิจรานกาแฟแบบสมัยใหมในรูปแบบแฟรนไชน
โดยมีเปาหมายกลุมลูกคาที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดสูงตามเมืองใหญ
การสงเสริมดังกลาวสงผลใหปริมาณบริโภคกาแฟตอคนตอวันของชาวอินโดนีเซียสูงขึ้น
 

สำหรับบ้านเราวันนี้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มดื่มกาแฟกันมากขึ้นตามค่านิยม
ก็ไม่มีใครให้การส่งเสริม แต่เป็นไปตามกลไกตลาดเอง กาแฟเรามีดีแต่ยังไม่มีปริมาณ
กาแฟดีๆพอใช้ในประเทศ และสั่งซื้อจากอินโดนีเซียเข้ามาผลิตจำหน่ายมากพอควรทุกปี.

 

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net