วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนะนำวารสารใหม่ : ห้องสมุดพาณิชย์ จุฬาฯ 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 2555


วารสารใหม่ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2555

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

eEnterprise ฉบับที่ 268 (กรกฎาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • Cyber security กรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • Green Data Center เมื่อถึงเวลาศูนย์ข้อมูลต้องกรีนกับเขาบ้าง
 • องค์กรธุรกิจในไทยกว่า 76% ไม่มั่นใจการกู้คืนข้อมูล
 • อันดับเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโจมตีมากที่สุด
 • เทปสตอเรจเทคโนโลยีชั้นดีที่หลายคนมองข้ามไป

 

eLeader ปีที่ 22 ฉบับที่ 281 (กรกฎาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • Enabling & Secure e-Government

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • “ไดรฟ เทสต์” อีกทางออกของการแก้ปัญหาสัญญาณมือถือห่วย!
 • เปิดโลกแห่งการแบ่งปัน (ตอนที่ 2) สร้างสังคมปัญญานิยมด้วย Wikipedia
 • 8 สิ่งจำเป็นของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 • สแปม มือถือ ภัยคุกคามต่อเนื่องสื่อสังคม ยังคงเสี่ยงสูงสุด
 • ส่องตลาด ICT (ตอนที่ 3) กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 54 ทรงกับทรุด
 • องค์กรถูกท้าทายด้วย BYOD
 • อนาคตการสื่อสารไร้สายยุคเฟื่องฟูของดาต้า
 • วิพากษ์ เฟซบุ๊ก อนาคตที่ถูกท้าทาย

 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 (ธันวาคม 2554)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • การวางแผนธุรกิจให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง : Business Continuity Planning [BCP] >> ผศ.สมชาย ศุภธาดา
 • เมื่อนักบัญชีต้องเกาะขอบกระสอบทรายกับ…เหตุการณ์น้ำท่วม >> อุณากร พฤฒิธาดา
 • อันเนื่องมาจากน้ำท่วม…กับผู้สอบบัญชี >> ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • ผลกระทบของการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้กับงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2554 >>รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ.วิภาดา ตันติประภา
 • ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชี >> คุณประพาฬรัศมิ์ ลิ้มสุคนธ์, รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
 • ความเหมาะสมของการนำการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปรมาใช้ในการคำนวณต้นทุนของสินค้า >> ผศ.ดร.กฤติยา ยงวณิชย์
 • แรงจูงใจในการใช้วิธีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่และความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความทันต่อเวลาของข้อมูลเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ >> ศรัญญา เจียงทิพากร, ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
 • บริการของผู้ตรวจสอบภายใน >> ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • Book Review : Enterprise Risk Management and COSO: A Guide for Directors, Executives, and Practitioners >>อ.ธีระชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

 

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 (ธันวาคม 2554)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • การประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลสาธารณะ >>ผศ.สมชาย ศุภธาดา
 • การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) >> ดร.ภาพร เอกอรรถพร
 • การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล >> ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อการบริหารกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย >> อ.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร, ผศ.ดร.พิรุณา ไบโลวัส, ผศ.ดร.ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลพนักงานตามความสมัครใจ >> สิรินทร์ ศรีมงคลพิทักษ์, รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
 • ปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุ่มธุรกิจบริการในประเทศไทย >> อ.จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล
 • คุณภาพกำไรของบริษัทครอบครัวไทย >> สัจจวัฒน์ จันทร์หอม, ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • การจ่ายเงินปันผลในบริษัทจำกัด >> รศ.พรชนก รัตนไพจิตร
 • CREATING SHARED VALUE ก้าวใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม >> อ.ธีระชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
 • Book Review : Keys to Governance: Strategic Leadership for Quality of Life >> ผศ.สมชาย ศุภธาดา

 

สรรพากรสาส์น ปีที่ 59 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • หลักเกณฑ์และความแตกต่างระหว่างใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ (ตอนที่ 1)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • Treaty Shopping ตอนที่ 2
 • กรณีศึกษาข้อพิพาทของ Glaxo : ปัญหากฎระเบียบด้านการกำหนดราคาโอนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอนที่ 1)
 • เศรษฐกิจหดตัว แต่ทำไมรายได้ภาษีจากการบริโภคยังขยายตัว
 • คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : หมวดภาษีซื้อค่าบริการ

 

สรรพากรสาส์น ปีที่ 59 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2555)

เรื่องจากปก

 • การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • หลักเกณฑ์และความแตกต่างระหว่างใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ (ตอนจบ)
 • Treaty Shopping ตอนจบ
 • กรณีศึกษาข้อพิพาทของ Glaxo : ปัญหากฎระเบียบด้านการกำหนดราคาโอนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอนจบ)
 • คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : หมวดภาษีซื้อค่าบริการ

อ่านเรื่องทั้งหมดได้แล้ววันนี้ ที่ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** บุคคลภายนอก โปรดคลิกดู รายละเอียดการให้บริการ

โดย Anocha-Library

 

กลับไปที่ www.oknation.net