วันที่ พุธ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีโดยใช้คอมพิวเตอร์ฺ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 2 (ก่อสร้า


รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีโดยใช้คอมพิวเตอร์ฺ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 2 (ก่อสร้าง)
 


 
 ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องยื่นใบสมัครเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ถ้าหากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลา และสถานที่กำหนด จะถือว่ายังไม่พร้อมในการยื่นใบสมัคร ซึ่งกรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป
 
 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้
 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 15 สิงหาคม 2557) พร้อมแสดงฉบับจริง
 สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
 สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ของธนาคารใดก็ได้ (ถ้าีมี)
 ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่กำหนด ไม่เป็นโรคต้องห้าม ผลตรวจโรคไม่เกิน 3 เดือน
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ควรเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ
 
 ทั้งนี้ สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่รายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และยังประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวเพื่อยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ ดังนี้
 
 ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 10 (สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2554) ครั้งที่ 11 (สอบวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554) ครั้งที่ 12 (สอบวันที่ 29 เมษายน 2555)
 
 ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 1 (สอบเดือนกันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม 2554)
 ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 1 (สอบเดือนธันวาคม 2554)
 ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 2 (สอบเดือนมีนาคม 2555)
 ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3 (สอบเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2555)
 
 กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีที่รายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปีแต่ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีถ้าหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้กับผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่หรือไม่ต้องแจ้งขอต่ออายุปีที่ 2 แต่ถ้าหากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานทันทีเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้สามารถติดต่อได้สะดวกโดยการแจ้งด้วยตนเองหรือแจ้ง ทางโทรศัพท์ สำหรับในกรณีขอยกเลิกความประสงค์ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการแจ้งด้วยตนเองหรือแจ้งผ่านทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ

โดย หนอนกระทู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net